: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325
 
                 

 


 วันพระ-ธรรมสวนะ
มกราคม ๒๕๖๕
อาทิตย์  ๒ มกราคม
จันทร์   ๑๐ มกราคม
จันทร์  ๑๗ มกราคม
อังคาร  ๒๕ มกราคม

ยกเลิกการจัดงานปฏิบัติธรรม
ปริวาสกรรม
๑-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)
ประธานสงฆ์
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


   
 

เชิญร่วมสร้างพระมหาสถูปเจดีย์พุทธคยา (จำลอง)
มีรูปแบบองค์เจดีย์(จำลอง) จากดินแดนแห่งการตรัสรู้ เมืองคยา
รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เพื่ออัญเชิญมาประดิษฐานไว้ ณ
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

   
   
   
 
   
   

เลื่อน..งานปริวาสกรรม
วันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ปริวาสกรรมของพระภิกษุเพื่อการปฏิบัติตามพระวินัยที่
พระพุทธองค์ทรงกำหนดแด่หมู่สงฆ์

   
   
   
   
   
 
"พุทธประวัติ" ร่วมศึกษา..เรียนรู้..พุทธประวัติ เพื่อทำความเข้าใจ ที่ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนาว่าไม่ได้ยากเกินที่จะศึกษา เรียนรู้ให้เข้าใจได้ และโชคดีเพียงไหนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา    
   
   
 
   
   
“บุญย่อมเป็นที่พึงของสัตว์ทั้งหลาย
แม้ในโลกนี้และโลกหน้า”

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย..
ความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลา เหมือนชาวนาที่ตระหนี่.. ไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนา เขาเก็บพันธุ์ข้าวเปลือกไว้จนเน่าและเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีก ข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้วหนึ่งเมล็ด ย่อมให้ผลหนึ่งรวงฉันใด ทาน..ที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้น ย่อมมีผลมาก ผลไพศาล.." ...พุทธโอวาท...

<<อ่านต่อ
>>


   
   
   
   
   
   

<<FREE-DOWNLODE>>
หนังสือสวดมนต์แปล

   
   
   
   
   
   
   
   
   
เลื่อน..งานปริวาสกรรม
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
วันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ ๑๕๖๕

อ่านต่อ >>
  
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
บวชเนกขัมมภาวนา-ชีพราหมณ์
เปิดรับสำหรับท่านที่ประสงค์จะเข้าปฏิบัติธรรมที่วัด ตามเวลาปกติ แต่เพื่อความปลอดภัยของญาติธรรมทุกท่าน
จึงยังคงร่วมมือร่วมใจกันป้องกันตนเอง และการอยู่ร่วมกันอย่างถูกต้อง เว้นระยะห่าง และยังคงช่วยกันตามนโยบายของรัฐ

>>
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
ติดต่ออบรม-หน่วยงาน
เป็นกิจกรรมที่องค์กรหรือหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน ได้นำบุคลากรเข้าฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรม เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน
อ่านต่อ >>
     
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
ติดต่ออบรม-เยาวชน
เป็นกิจกรรมที่คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ได้นำเยาวชนเข้าฝึกอบรมคุณธรรม-จริยธรรม มีความประพฤติที่ดีงาม

อ่านต่อ
>>

     
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
ติดต่อเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุ
"สาธุ โข ปพฺพชฺชา" การบวชดีนักแล
สำหรับท่านที่ประสงค์จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่วัด

อ่านต่อ >>
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
ปฏิบัติธรรมวันสำคัญ ต่อ >>
วันมาฆาบูชา ต่อ >>
วันวิสาขบูชา ต่อ >>
วันอาสาฬหบูชา ต่อ>>
วันเข้าพรรษา  ต่อ >>
วันออกพรรษา ต่อ >>
วันเทโวโรหนะ ต่อ >>

ปฏิบัติธรรมวันแม ต่อ >>
ปฏิบัติธรรมวันพ่อ ต่อ >>
     
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
เชิญร่วมปฏิบัติธรรม..วันแม่
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จัดงานปฏิบัติธรรม..วันแม่
จึงขอเชิญชวนญาติธรรมร่วมปฏิบัติธรรม
เริ่ม ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓
 
     
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      
อุโบสถ..อานิสงส์วิหารทาน
โบสถ์..เป็นเขตแห่งสงฆ์สำหรับทำสังฆกรรม ของพระภิกษุสงฆ์ พระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญว่า มีอานิสงส์มาก การถวายโบสถ์ ศาลาแด่สงฆ์ชื่อว่า..ให้ทุกสิ่ง >>
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
พระพุทธรูปประธาน
การก่อสร้างอุโบสถได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จึงได้มีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปหน้าตัก ๕๙ นิ้ว เพื่อ อัญเชิญขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานใน อุโบสถวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ>>
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา
นิมิตแปลว่าเครื่องหมาย สีมา คือ เขตแดน วิสุงคามสีมาจึงเป็นเขตแดนของสงฆ์หรือวัด ที่ตัดขาดออกจากเขตแดนของบ้าน วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้ทำการฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมาอุโบสถ  >>
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
สนง.แม่กองธรรม
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง อำนวยความสะดวก แด่พระภิกษุเพื่อให้ท่านสามารถ ตรวจสอบวัน เวลา การสอบนักธรรมได้ที่นี่ อ่านต่อ >>
  
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
เชิญปฏิบัติและฟังธรรม(งดชั่วคราว)
ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ (ตึกข่าว) ไทยทีวีสีช่อง ๓ ถนนพระราม ๔ คลองเตย www.phuttha.com

   

<<DOWNLODE>>
ใบลงทะเบียนปฏิบัติธรรม


   


 
 

 
 
   

   ข่าว

 
 
 
วัดในสังฆราชูปถัมภ์
สด.พระญาณสังวรฯ
ทรงพระเมตตารับ
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย ไว้ในสังฆราชูปถัมภ์

อ่านต่อ
>> 
  วัดปฏิบัติธรรมดีเด่น
ประจำ จ.เชียงราย ปี ๒๕๕๔

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็น ๑ ใน ๔๕ แห่ง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น วัดดีเด่นประจำจังหวัดเชียงราย
อ่านต่อ>> 
  รางวัลเสมาธรรมจักร
รางวัลดีเด่น ในด้านส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรมแก่มหาชนโดยทั่ว
ไป หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
เข้ารับรางวัล เสมาธรรมจักร
จาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

อ่านต่อ >>
  เจ้าคณะตำบลธารทอง
วันพุธ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๙ น. ได้มีพิธี รับมอบตราตั้ง แต่งตั้ง พระครูจันทนิภากร (ลพ.ถวิล จนฺทสโร) ที่ จต.ธารทอง
โดยมี พระเทพสิทธินายก จจ. เชียงราย เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ณ พุทธมณฑล เชียงราย 
อ่านต่อ >>
         
 
 
 
แต่งตั้งที่พระครูชั้นโท
พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ
โดยได้รับการเสนอแต่งตั้ง
สัญญาบัตรที่พระครูชั้นโท

แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์
ได้มีพิธีรับแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์
ทั่วประเทศ พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)ได้เข้ารับการ แต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
เป็นประธานสงฆ์
  เข้ารับพระสารีริกธาตุ
พระครูจันทนิภากร (ลพ.ถวิล จนฺทสโร) เข้ารับมอบถวายพระสารีริกธาตุ จากพระเดชพระคุณ สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศฯ เพื่อนำบรรจุลงในพระเกศ พระพุทธรูปพระประธานในอุโบสถ

  ๕๐ สถานปฏิบัติธรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท)ร่วมกับหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส แนะนำ ๕๐
สถานปฏิบัติธรรมทั่วไทย
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
เป็น ๑ ใน ๕๐
อ่านต่อ >>
             
             

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email :
w.watthumpra@gmail.com