: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
>>ข้อมูลหลัก<<หนังสือสวดมนต์แปล
วัดถ้ำพระ download>>

 

“บุญย่อมเป็นที่พึง
ของสัตว์ทั้งหลาย
ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”

....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...
ความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลา
เหมือนชาวนาที่ตระหนี่...
ไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนา
เขาเก็บพันธุ์ข้าวเปลือกไว้จนเน่า
และเสีย ไม่สามารถจะปลูกได้อีก
ข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้ว
หนึ่งเมล็ด ย่อมให้ผลหนึ่งรวง
ฉันใด
ทาน..ที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้น
ย่อมมีผลมาก ผลไพศาล.."

.........................พุทธโอวาท

                              
>>


ป้ายบอกทางเข้าวัด ปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่

    


เชิญร่วมปฏิบัติธรรม
วันแม่แห่งชาติ
๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
  


    
     
ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา
ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา
ของพระภิกษุ เพื่อการปฏิบัติ
ตามพระวินัยที่พระพุทธองค์
ทรงกำหนดไว้แด่หมู่สงฆ์
เริ่ม ๑๔-๒๓ ก.ค.๒๕๖๑
จึงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน
ร่วมสร้างมหาสถูปเจดีย์
จำลองจากประเทศอินเดีย
ที่มีรูปแบบเท่าองค์จริง
จากดินแดนแห่งการตรัสรู้
เมืองคยา รัฐพิหาร อินเดีย
เพื่ออัญเชิญประดิษฐานไว้
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"พุทธประวัติ"
ร่วมศึกษา..เรียนรู้..
พุทธประวัติ เพื่อทำ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อพระพุทธศาสนา
ว่าไม่ได้ยากเกินที่จะ
ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ
ได้และโชคดีเพียงไหน
ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
พบพระพุทธศาสนา

"พุทธศาสดา"
โครงการภาพยนตร์
"พุทธศาสดา"
เฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษามหาราชา
พุทธศักราช ๒๕๔๖-
๒๕๕๔ พุทธประวัติ
เอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
>>
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
ปฏิบัติธรรมปีใหม่
"เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง"
๓๑ ธ.ค.-๒ ม.ค.เพื่อเป็นการ
ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
ที่จะมาถึง ด้วยการสร้าง
บุญกุศล คุณความดีให้กับ
จิตของตนเอง เริ่มต้นดี..
มีชัยไปกว่าครึ่ง
>>
พระพุทธรูปพระประธาน
การก่อสร้างอุโบสถวัดฯ
ได้ดำเนินการก่อสร้าง
จนแล้วเสร็จ จึงได้มีพิธี
เททองหล่อพระพุทธรูป
หน้าตัก ๕๙ นิ้ว เพื่อ
อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน
เป็นพระประธานใน
อุโบสถวัดถ้ำพระฯ
>>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา
นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย
สีมา คือ เขตแดน
วิสุงคามสีมาจึงเป็นเขตแดน
ของสงฆ์ หรือวัด ที่ตัดขาด
ออกจากเขตแดนของบ้าน
วัดถ้ำพระฯ จะทำการ
ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา
อุโบสถ
>>
สร้างโบสถ์..อานิสงส์วิหารทาน
โบสถ์..เป็นเขตแห่งสงฆ์ สำหรับ
ทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์
พระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญ
ว่ามีอานิสงส์ การถวายโบสถ์
ศาลาแด่สงฆ์ชื่อว่า..ให้ทุกสิ่ง

>>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - -- - - - -
๕ ธ.ค.วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อ..ในปีนี้
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
จะแจ้งโปรแกรมการ
ปฏิบัติธรรมให้ทราบ
ตามหนาเว็บและเพจนี้
>>
ปฏิบัติธรรม..วันแม่
วันแม่..ตอบแทนพระคุณ
มารดา ด้วยการมอบบุญ
โดยหลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
ได้นำเชิญชวนญาติธรรม
ร่วมปฏิบัติธรรม เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
>>
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -
ปฏิบัติธรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา
 ต่อ >>
๐ วันมาฆาบูชา ต่อ >>
๐ วันวิสาขบูชา ต่อ >>
๐ วันอาสาฬหบูชา ต่อ >>
๐ วันเข้าพรรษา  ต่อ >>
๐ วันออกพรรษา ต่อ >>
๐ วันเทโวโรหนะ อ่านต่อ >>
ภาพเก่าเล่าเรื่องวัด
จากการที่ญาติธรรมที่ได้เคย
มาปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำพระฯ
ได้เก็บสะสมภาพเก่าซึ่งเป็น
สิ่งมีค่านำมามอบถวายไว้
จึงนำมาเป็นมูลเหตุของ
ภาพเก่าเล่าเรื่องอดีตที่
หลวงพ่อท่านได้ริเริ่ม
ก่อตั้งวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
แห่งนี้ขึ้นมา
>>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)

ประธานสงฆ์วัดถ้ำพระฯ


วันพระ-ธรรมสวนะ
สิงหาคม ๒๕๖๑

   เสาร์         ๔  สิงหาคม
   เสาร์       ๑๑ สิงหาคม
   อาทิตย์   ๑๙ สิงหาคม
   อาทิตย์   ๒๙ สิงหาคม

 
-
    กิจกรรม
 

 
 
 
วัดในสังฆราชูปถัมภ์
สด.พระญาณสังวรฯ ทรงพระเมตตา
รับวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน
จ.เชียงราย ไว้ในสังฆราชูปถัมภ์

อ่านต่อ
>> 
  วัดปฏิบัติธรรมดีเด่น
ประจำ จ.เชียงราย ปี ๒๕๕๔

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
เป็น ๑ ใน ๔๕ แห่งที่ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นวัดดีเด่นประจำจังหวัด
 
 อ่านต่อ>>

  รางวัลเสมาธรรมจักร
รางวัลดีเด่น ในด้านส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรมแก่มหาชนโดยทั่ว
ไป หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
เข้ารับรางวัล เสมาธรรมจักร
จาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

อ่านต่อ >>
  เจ้าคณะตำบลธารทอง
วันพุธ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา
เวลา ๐๙.๐๙ น.ได้มีพิธีรับมอบ
ตราตั้ง แต่งตั้ง พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)ที่ จต.ธารทอง

โดยมี พระเทพสิทธินายก จจ.
เชียงราย เมตตาเป็นประธานสงฆ์
ณ พุทธมณฑล เชียงราย
 อ่านต่อ >>
         
 
 
 
แต่งตั้งที่พระครูชั้นโท
พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ
โดยได้รับการเสนอแต่งตั้ง
สัญญาบัตร ที่พระครูชั้นโท
แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์
ได้มีพิธีรับแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์
ทั่วประเทศ พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)ได้เข้ารับ
การแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
โดยม ีสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ เป็นประธานสงฆ์


  เข้ารับพระสารีริกธาตุ
พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร) เข้ารับมอบ
ถวายพระสารีริกธาตุ จากพระ
เดชพระคุณสมเด็จพระวันรัต
วัดบวรนิเวศฯ เพื่อนำบรรจุ
ในพระเกศพระพุทธรูป
พระประทานในอุโบสถ

  ๕๐ สถานปฏิบัติธรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท)ร่วมกับหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส แนะนำ ๕๐
สถานปฏิบัติธรรมทั่วไทย
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
เป็น ๑ ใน ๕๐
อ่านต่อ >>
             
 
 
 
การอบรมหน่วยงาน
เป็นกิจกรรมที่องค์กร หรือ
หน่วยงานทั้งของรัฐ และ
เอกชนได้นำบุคลากรมาฝึก
อบรมความประพฤติเพื่อฝึก
สติใคร่ครวญเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ
อ่านต่อ >>
  การอบรมเยาวชน
เป็นกิจกรรมที่คณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
ได้นำเยาวชนมาฝึกอบรมนิสัย
ความประพฤติเพื่อฝึกอบรมจิตใจ
ให้เป็นคนดีของพ่อ-แม่ ของสังคม
และของชาติให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด
อ่านต่อ >>
  เชิญปฏิบัติและฟังธรรม
ณ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์(ตึกข่าว)
ไทยทีวีสีช่อง ๓ ถนนพระราม ๔
แขวง คลองเตย ในโครงการ
"ธรรมะคือ คุณากร"กับ
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
www.phuttha.com

  ชมภาพกิจกรรมวัดถ้ำฯ
ชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญในทุกๆ
กิจกรรมที่พระภิกษุสงฆ์ และ
สาธุชนได้ร่วมทำกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรม

อ่านต่อ >>
             
 
 
 
รับฟังพระธรรมเทศนา
รับฟังพระธรรมเทศนาในรูปแบบ
MP3 ที่พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)ได้เมตตา
แสดงธรรมในโอกาสต่างๆ
ทั้งการปฏิบัติธรรม
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ และ
ภายนอกสถานที่รับนิมนต์
อ่านต่อ
>>
  รับชมวีดีทัศน์ธรรม
รับชมวีดีทัศน์ธรรมเทศนา
ในโอกาสต่างๆ ที่หลวงพ่อ
ได้เมตตารับแสดงธรรม
ตามสถานที่และวาระต่างๆ

อ่านต่อ >>
  กองทุนเผยแผ่ธรรม
"สัพพทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ.."
การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคสมทบกองทุน
เผยแผ่ธรรม
อ่านต่อ >>
  สนง.แม่กองธรรม
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ท่านสามารถตรวจสอบ
วัน เวลา การสอบนักธรรม
ได้ที่นี่ 
อ่านต่อ >>
  

     


วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email :
info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com