: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงรายหนังสือสวดมนต์แปล
วัดถ้ำพระ download>>

 

“บุญย่อมเป็นที่พึง
ของสัตว์ทั้งหลาย
ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”


....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...
ความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลา
เหมือนชาวนาที่ตระหนี่...
ไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนา
เขาเก็บพันธุ์ข้าวเปลือกไว้จนเน่า
และเสีย ไม่สามารถจะปลูกได้อีก
ข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้ว
หนึ่งเมล็ด ย่อมให้ผลหนึ่งรวง
ฉันใด
ทาน..ที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้น
ย่อมมีผลมาก ผลไพศาล.."

.........................พุทธโอวาท

                              
>>


    


เชิญร่วมปฏิบัติธรรม
วันหยุดสงกรานต์
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
เริ่ม ๑๓-๑๖ เมษายน ๒๕๖๒
ร่วมสรงน้ำพระ ๑๖ เม.ย.เวลา ๑๓.๓๐ น.

 
 

    
     
ปฏิบัติธรรมสงกรานต์
๑๓-๑๖ เม.ย. ๒๕๖๒

เชิญร่วมปฏิบัติธรรม
วันขึ้นปีใหม่ของไทย
หนีความวุ่นวาย
เชิญมาร่วมปฏิบัิติบูชา
ทำบุญตักบาตรในวัด
๑๖ เม.ย.ร่วมสรงน้ำพระ
หนีร้อนไปนอนวัด
ร่วมสร้าง
พระมหาสถูปเจดีย์

จำลองจากป.อินเดีย
ที่มีรูปแบบเท่าองค์จริง
จากดินแดนแห่ง
การตรัสรู้ เมืองคยา
รัฐพิหาร อินเดีย เพื่อ
อัญเชิญประดิษฐานไว้
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"พุทธประวัติ"
ร่วมศึกษา..เรียนรู้..
พุทธประวัติ เพื่อทำ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อพระพุทธศาสนา
ว่าไม่ได้ยากเกินที่จะ
ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ
ได้และโชคดีเพียงไหน
ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
พบพระพุทธศาสนา

"พุทธศาสดา"
โครงการภาพยนตร์
"พุทธศาสดา"
เฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษามหาราชา
พุทธศักราช ๒๕๔๖-
๒๕๕๔ พุทธประวัติ
เอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
>>
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปริวาสก่อนเข้าพรรษา
๒-๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒

ปริวาสกรรมของพระ
ภิกษุ เพื่อการปฏิบัติตาม
พระวินัยที่พระพุทธองค์
ทรงกำหนดแด่หมู่สงฆ์
ครั้งต่อไป คือ ปริวาส
๑๕ วันก่อนเข้าพรรษา
จึงเรียนให้ทราบทั่วกัน
พระพุทธรูปประธาน
การก่อสร้างอุโบสถวัดฯ
ได้ดำเนินการก่อสร้าง
จนแล้วเสร็จ จึงได้มีพิธี
เททองหล่อพระพุทธรูป
หน้าตัก ๕๙ นิ้ว เพื่อ
อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน
เป็นพระประธานใน
อุโบสถวัดถ้ำพระฯ
>>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา
นิมิตแปลว่าเครื่องหมาย
สีมา คือ เขตแดน
วิสุงคามสีมาจึงเป็น
เขตแดนของสงฆ์
หรือวัด ที่ตัดขาดออก
จากเขตแดนของบ้าน
วัดถ้ำพระฯ จะทำการ
ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา
อุโบสถ 
>>
สร้างโบสถ์..
อานิสงส์วิหารทาน

โบสถ์..เป็นเขตแห่งสงฆ์ สำหรับทำสังฆกรรมของ พระภิกษุสงฆ์ พระพุทธ องค์ ทรงตรัสสรรเสริญว่า มีอานิสงส์ การถวายโบสถ์ ศาลา แด่สงฆ์
ชื่อว่า..ให้ทุกสิ่ง

>>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
๕ ธ.ค.วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อ..ในปีนี้
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
จะแจ้งโปรแกรมการ
ปฏิบัติธรรมให้ทราบ
ตามหนาเว็บและเพจนี้
>>
ปฏิบัติธรรม..วันแม่
วันแม่..ตอบแทนพระคุณ
มารดา ด้วยการมอบบุญ
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
ได้นำเชิญชวนญาติธรรม
ร่วมปฏิบัติธรรม เริ่ม
วันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
>>
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปฏิบัติธรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา
 ต่อ >>
๐ วันมาฆาบูชา ต่อ >>
๐ วันวิสาขบูชา ต่อ >>
๐ วันอาสาฬหบูชา ต่อ >>
๐ วันเข้าพรรษา  ต่อ >>
๐ วันออกพรรษา ต่อ >>
๐ วันเทโวโรหนะ ต่อ >>
ภาพเก่าเล่าเรื่องวัด
จากการที่ญาติธรรมที่ได ้เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัด
ถ้ำพระฯได้เก็บสะสม
ภาพเก่า ซึ่งเป็นสิ่งมีค่า
นำมามอบถวายไว้
จึงนำมาเป็นมูลเหตุของ
ภาพเก่าเล่าเรื่องอดีตที่
หลวงพ่อท่านได้ริเริ่มก่อ
ตั้งวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
แห่งนี้ขึ้นมา
>>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)
ประธานสงฆ์วัดถ้ำพระฯ


วันพระ-ธรรมสวนะ
มีนาคม ๒๕๖๒

   อังคาร     ๕   มีนาคม
  พุธ        ๑๓   มีนาคม
  พุธ        ๒๐   มีนาคม
  พฤหัสฯ  ๒๗   มีนาคม
 
    กิจกรรม

 
 
 
วัดในสังฆราชูปถัมภ์
สด.พระญาณสังวรฯ
ทรงพระเมตตารับ
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย ไว้ในสังฆราชูปถัมภ์

อ่านต่อ
>> 
  วัดปฏิบัติธรรมดีเด่น
ประจำ จ.เชียงราย ปี ๒๕๕๔

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
เป็น ๑ ใน ๔๕ แห่งที่ได้รับ คัดเลือกให้เป็นวัดดีเด่น ประจำจังหวัดเชียงราย
 
 อ่านต่อ>>

  รางวัลเสมาธรรมจักร
รางวัลดีเด่น ในด้านส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรมแก่มหาชนโดยทั่ว
ไป หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
เข้ารับรางวัล เสมาธรรมจักร
จาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

อ่านต่อ >>
  เจ้าคณะตำบลธารทอง
วันพุธ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๙ น.ได้มีพิธีรับมอบ
ตราตั้ง แต่งตั้ง พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)ที่ จต.ธารทอง

โดยมี พระเทพสิทธินายก จจ.
เชียงราย เมตตาเป็นประธานสงฆ์
ณ พุทธมณฑล เชียงราย
 
อ่านต่อ >>
         
 
 
 
แต่งตั้งที่พระครูชั้นโท
พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ
โดยได้รับการเสนอแต่งตั้ง
สัญญาบัตร ที่พระครูชั้นโท
แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์
ได้มีพิธีรับแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์
ทั่วประเทศ พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)ได้เข้ารับ
การแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
โดยมีสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ เป็นประธานสงฆ์


  เข้ารับพระสารีริกธาตุ
พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร) เข้ารับมอบ
ถวายพระสารีริกธาตุ จากพระ
เดชพระคุณสมเด็จพระวันรัต
วัดบวรนิเวศฯ เพื่อนำบรรจุ
ในพระเกศพระพุทธรูป
พระประทานในอุโบสถ

  ๕๐ สถานปฏิบัติธรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท)ร่วมกับหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส แนะนำ ๕๐
สถานปฏิบัติธรรมทั่วไทย
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
เป็น ๑ ใน ๕๐
อ่านต่อ >>
             
 
 
 
การอบรมหน่วยงาน
เป็นกิจกรรมที่องค์กร หรือ
หน่วยงานทั้งของรัฐ และ
เอกชนได้นำบุคลากรมาฝึก
อบรมความประพฤติเพื่อฝึก
สติใคร่ครวญเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ
อ่านต่อ >>
  การอบรมเยาวชน
เป็นกิจกรรมที่คณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
ได้นำเยาวชนมาฝึกอบรมนิสัย
ความประพฤติเพื่อฝึกอบรม
จิตใจให้เป็นคนดีของพ่อ-แม่
ของสังคมและของชาติ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด
อ่านต่อ >>
  เชิญปฏิบัติและฟังธรรม
ณ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ (ตึกข่าว) ไทยทีวีสีช่อง ๓ ถนนพระราม ๔ คลองเตย
www.phuttha.com

  ชมภาพกิจกรรมวัดถ้ำฯ
ชมภาพกิจกรรมต่างๆ ของ
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญในทุกๆ
กิจกรรมที่พระภิกษุสงฆ์ และ
สาธุชนได้ร่วมทำกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรม

อ่านต่อ >>
             
 
 
 
รับฟังพระธรรมเทศนา
รับฟังพระธรรมเทศนาในรูปแบบ
MP3 ที่พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)ได้เมตตา
แสดงธรรมในโอกาสต่างๆ
ทั้งการปฏิบัติธรรม
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ และ
ภายนอกสถานที่รับนิมนต์
อ่านต่อ
>>
  รับชมวีดีทัศน์ธรรม
รับชมวีดีทัศน์ธรรมเทศนา
ในโอกาสต่างๆ ที่หลวงพ่อ
ได้เมตตารับแสดงธรรม
ตามสถานที่และวาระต่างๆ

อ่านต่อ >>
  กองทุนเผยแผ่ธรรม
"สัพพทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ"
การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคสมทบกองทุน
เผยแผ่ธรรม
อ่านต่อ >>
  สนง.แม่กองธรรม
สำนักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง
ท่านสามารถ
ตรวจสอบ
วัน เวลา
การสอบนักธรรมได้ที่นี่
 
อ่านต่อ >>
  

     

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email :
info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com