: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325หนังสือสวดมนต์แปล
วัดถ้ำพระ download>>

 

“บุญย่อมเป็นที่พึง
ของสัตว์ทั้งหลาย
ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”


....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...
ความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลา
เหมือนชาวนาที่ตระหนี่...
ไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนา
เขาเก็บพันธุ์ข้าวเปลือกไว้จนเน่า
และเสีย ไม่สามารถจะปลูกได้อีก
ข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้ว
หนึ่งเมล็ด ย่อมให้ผลหนึ่งรวง
ฉันใด
ทาน..ที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้น
ย่อมมีผลมาก ผลไพศาล.."

.........................พุทธโอวาท

                              
>>


    


เชิญร่วมปฏิบัติธรรม
ปริวาสกรรม
๒-๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

 
 

    
     
ปริวาสกรรม
ก่อนเข้าพรรษา
๒-๑๑ ก.ค. ๒๕๖๒

ปริวาสกรรมของพระ
ภิกษุ เพื่อการปฏิบัติ
ตามพระวินัยที่
พระพุทธองค์ทรง
กำหนดแด่หมู่สงฆ์
จึงเรียนให้ทราบทั่วกัน
เชิญร่วมสร้าง
พระมหาสถูปเจดีย์

จำลองจากป.อินเดีย
ที่มีรูปแบบเท่าองค์จริง
จากดินแดนแห่ง
การตรัสรู้ เมืองคยา
รัฐพิหาร อินเดีย เพื่อ
อัญเชิญประดิษฐานไว้
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"พุทธประวัติ"
ร่วมศึกษา..เรียนรู้..
พุทธประวัติ เพื่อทำ
ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ต่อพระพุทธศาสนา
ว่าไม่ได้ยากเกินที่จะ
ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจ
ได้และโชคดีเพียงไหน
ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์
พบพระพุทธศาสนา

"พุทธศาสดา"
โครงการภาพยนตร์
"พุทธศาสดา"
เฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษามหาราชา
พุทธศักราช ๒๕๔๖-
๒๕๕๔ พุทธประวัติ
เอนิเมชั่นเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช
>>
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
เชิญร่วมปฏิบัติธรรม
"วันวิสาขบูชา "
๑๗-๑๙ พ.ค. ๖๒
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
"วันวิสาขบูชา"
วันสำคัญทางศาสนา
วันที่พระพุทธเจ้า
ประสูติ ตรัสรู้
ปรินิพพาน
พระพุทธรูปประธาน
การก่อสร้างอุโบสถวัดฯ
ได้ดำเนินการก่อสร้าง
จนแล้วเสร็จ จึงได้มีพิธี
เททองหล่อพระพุทธรูป
หน้าตัก ๕๙ นิ้ว เพื่อ
อัญเชิญขึ้นประดิษฐาน
เป็นพระประธานใน
อุโบสถวัดถ้ำพระฯ
>>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา
นิมิตแปลว่าเครื่องหมาย
สีมา คือ เขตแดน
วิสุงคามสีมาจึงเป็น
เขตแดนของสงฆ์
หรือวัด ที่ตัดขาดออก
จากเขตแดนของบ้าน
วัดถ้ำพระฯ จะทำการ
ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา
อุโบสถ 
>>

สร้างโบสถ์..
อานิสงส์วิหารทาน

โบสถ์..เป็นเขตแห่งสงฆ์
สำหรับทำสังฆกรรมของ
พระภิกษุสงฆ์ พระพุทธ
องค์ทรงตรัสสรรเสริญว่า
มีอานิสงส์ การถวายโบสถ์
ศาลา แด่สงฆ์
ชื่อว่า..ให้ทุกสิ่ง

>>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
๕ ธ.ค.วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อ..ในปีนี้
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
จะแจ้งโปรแกรมการ
ปฏิบัติธรรมให้ทราบ
ตามหนาเว็บและเพจนี้
>>
ปฏิบัติธรรม..วันแม่
วันแม่..ตอบแทนคุณ
มารดาด้วยการปฏิบัติ
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
ได้นำเชิญญาติธรรม
ร่วมปฏิบัติธรรม เริ่ม
วันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
>>
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ปฏิบัติธรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา
 ต่อ >>
๐ วันมาฆาบูชา ต่อ >>
๐ วันวิสาขบูชา ต่อ >>
๐ วันอาสาฬหบูชาต่อ>>
๐ วันเข้าพรรษา  ต่อ >>
๐ วันออกพรรษา ต่อ >>
๐ วันเทโวโรหนะ ต่อ >>
ภาพเก่าเล่าเรื่องวัด
จากการที่ญาติธรรมที่
เคยมาปฏิบัติธรรมที่
วัดถ้ำพระฯได้เก็บ
สะสมภาพเก่า ซึ่งเป็น
สิ่งมีค่านำมาถวายไว
จึงนำมาเป็นมูลเหตุของ
ภาพเก่าเล่าเรื่องอดีตที่
หลวงพ่อท่านได้ริเริ่ม
ก่อตั้ง วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
แห่งนี้ขึ้นมา
>>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)
ประธานสงฆ์วัดถ้ำพระฯ


วันพระ-ธรรมสวนะ
มิถุนายน ๒๕๖๒

  อาทิตย์  ๒  มิถุนายน
 จันทร์   ๑๐  มิถุนายน
 จันทร์์   ๑๗ มิถุนายน
 อังคาร   ๒๕ มิถุนายน
 
    กิจกรรม

 
 
 
วัดในสังฆราชูปถัมภ์
สด.พระญาณสังวรฯ
ทรงพระเมตตารับ
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย ไว้ในสังฆราชูปถัมภ์

อ่านต่อ
>> 
  วัดปฏิบัติธรรมดีเด่น
ประจำ จ.เชียงราย
ปี ๒๕๕๔

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็น ๑ ใน ๔๕ แห่ง ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น วัดดีเด่นประจำจังหวัดเชียงราย  
 อ่านต่อ>>

  รางวัลเสมาธรรมจักร
รางวัลดีเด่น ในด้านส่งเสริม การปฏิบัติธรรมแก่มหาชน โดยทั่วไป หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร รับรางวัลเสมาธรรมจักร
จาก สมเด็จพระเทพรัตน

อ่านต่อ >>
  เจ้าคณะตำบลธารทอง
วันพุธ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๙ น. ได้มีพิธีรับมอบตราตั้ง แต่งตั้ง พระครูจันทนิภากร(ลพ.ถวิล จนฺทสโร) ที่ จต.ธารทอง โดยมี พระเทพสิทธินายก จจ.เชียงราย เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ณ พุทธมณฑล เชียงราย 
อ่านต่อ >>
         
 
 
 
แต่งตั้งที่พระครูชั้นโท
พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ
โดยได้รับการเสนอแต่งตั้ง สัญญาบัตร ที่พระครูชั้นโท
แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์
พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร) เข้ารับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งมีพิธีแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ทั่วประเทศ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  เมตตาเป็นประธานสงฆ์


  เข้ารับพระสารีริกธาตุ
พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร) เข้ารับมอบ
ถวายพระสารีริกธาตุจาก สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศฯ เพื่อนำบรรจุในพระเกศ พระพุทธรูป พระประทานในอุโบสถ

  ๕๐ สถานปฏิบัติธรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท)ร่วมกับหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส แนะนำ ๕๐
สถานปฏิบัติธรรมทั่วไทย
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
เป็น ๑ ใน ๕๐
อ่านต่อ >>
             
 
 
 
การอบรมหน่วยงาน
เป็นกิจกรรมที่องค์กร หรือหน่วยงานทั้งของรัฐ และเอกชน ได้นำบุคลากรเข้าฝึกอบรมคุณธรรม เพื่อฝึกสติ ใคร่ครวญ เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการทำงาน อ่านต่อ >>
  การอบรมเยาวชน
เป็นกิจกรรมที่คณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ได้นำเยาวชนเข้าฝึกอบรม คุณธรรมความประพฤติ เพื่อฝึกอบรมจิตใจ ให้เป็นคนดีของครอบครัว สังคมและของชาติ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด

อ่านต่อ
>>
  เชิญปฏิบัติและฟังธรรม
ณ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ (ตึกข่าว) ไทยทีวีสีช่อง ๓ ถนนพระราม ๔ คลองเตย
www.phuttha.com

  ชมภาพกิจกรรมวัดถ้ำฯ
ชมภาพกิจกรรมต่างๆ
ของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ในทุกๆ กิจกรรมที่พระภิกษุสงฆ์ และสาธุชนได้ร่วมทำกิจกรรม การปฏิบัติธรรม

อ่านต่อ >>
             
 
 
 
รับฟังพระธรรมเทศนา
รับฟังพระธรรมเทศนาในรูปแบบ MP3 ที่พระครูจันทนิภากร (ลพ.ถวิล จนฺทสโร) ได้เมตตาแสดงธรรม ในโอกาสต่างๆ ทั้งการปฏิบัติธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ และภายนอกสถานที่รับนิมนต์
อ่านต่อ
>>
  รับชมวีดีทัศน์ธรรม
รับชมวีดีทัศน์ธรรมเทศนา
ในโอกาสต่างๆ ที่หลวงพ่อ
ได้เมตตารับแสดงธรรม
ตามสถานที่และวาระต่างๆ

อ่านต่อ >>
  กองทุนเผยแผ่ธรรม
"สัพพทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ"
การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบ กองทุนเผยแผ่ธรรม
อ่านต่อ >>
  สนง.แม่กองธรรม
สำนักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง
ท่านสามารถ
ตรวจสอบ
วัน เวลา
การสอบนักธรรมได้ที่นี่
 
อ่านต่อ >>
  

     

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com
email
:
info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com