: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย
 

ปริวาสกรรม
เชิญร่วมประพฤติวัตร

ปริวาสกรรม
๑.ปริวาสกรรม ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ ทุกป

 • วันที่    ๑ กุมภาพันธ์..ขอปริวาส
 • วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์..ขึ้นมานัต
 • วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์..ออกอัพภาน

๒.ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน ทุกปี

 • การนับวันอยู่ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา โดยในแต่ละปีให้นับวันเข้าพรรษาตามปฏิทินสากล วันเข้าพรรษาในปฏิทิน ตรงกับวันที่ไหน ให้นับจากวันนั้นย้อนหลังก่อนเข้าพรรษาลงมา ๑๕ วัน ตรงกับวันที่อะไรในปฏิทินของแต่ละปี ให้นับวันที่ันั้นเป็นวันเริ่มขอปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน
 • การนับจำนวนวันย้อนลงมา ๑๕ วัน เพราะเมื่ออยู่ประพฤติวัตรครบ ๑๐ จะยังคงเหลือเวลาอีก ๕ วัน สำหรับอำนวยความสะดวกแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่ท่านจะต้องเดินทางกลับไปยังวัดที่จะอยู่จำพรรษา จะได้ไม่เป็นการฉุกละหุกเกินไป พระภิกษุท่านจะได้เดินทางโดยไม่ต้องรีบเร่งมากนัก

หมายเหตุ :

 • บิณฑบาตภายในวัดเวลา ๐๘.๐๐ น. ทุกวัน
 • สำหรับพระภิกษุผู้อยู่ปริวาสให้นำบาตร กลด ไปด้วย
 • หากไม่มีกลดของตนเองให้ติดต่อขอยืมที่กองอำนวยการของวัดได
 
พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)

ประธานสงฆ์วัดถ้ำพระฯ
 

ปฏิสันถารคารวตา

           ทุกวันนี้งานปริวาสกรรมได้จัดขึ้นมากมายตามวัดและสำนักสงฆ์ต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

           ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในส่วนของงานปริวาสกรรม จึงมีศรัทธาจัดงาน ปริวาสกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งกำหนดการจัดปริวาสกรรม สำหรับพระภิกษุนั้นจะมีขึ้นในวันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ของทุกปี และ ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน ในแต่ละครั้งนั้นจะมีพระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศได้เข้ามาประพฤติปริวาสเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังมีสามเณร อุบาสก-บาสิกา เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเช่นกัน

          ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำสังฆกรรมงาน“ปริวาสกรรม” นี้ จะยังประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์ และผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่าน ซึ่งกุศลธรรมทั้งมวลที่ข้าพเจ้า และ คณะสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้มีเจตนากระทำแล้วนี้ ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาสืบไป

พระครูจันทนิภากร (ถวิล  จนฺทสโร)    
และคณะสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ     
ต.ธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โทรศพท์-โทรสาร : (๐๕๓ )๑๘๔-๓๒๕

   
     

ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ "ปริวาสกรรม"

 1. เพื่อดำรงพระธรรมวินัยให้ยั่งยืน เพราะมีครูบาอาจารย์มาให้ความรู้ทางธรรม ทั้งด้านปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรม
 2. เพื่ออนุเคราะห์กุลบุตรที่บวชมาในพระพุทธศาสนา และต้องการชำระสิกขาบท(ศีล)ให้บริสุทธิ์
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักปฏิบัติธรรมได้เจริญสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน ทั้งพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา
 4. เป็นการรวมพระภิกษุต่างถิ่นต่างอาวาสได้อย่างมาก บ่งบอกถึงความสามัคคีในหมู่สงฆ์ ว่ายังแน่นแฟ้นดีอยู่ เป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญในพระพุทธศาสนา
 
   
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

“ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย..
การแสวงหาทางออกอย่างพวกเธอนี้ประเสริฐแท้ การแก่งแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้น ในที่สุดทุกคนก็รู้เอง เหมือนแย่งกันเข้าไปสู่กองไฟ มีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวาย เสนาบดีดื่มน้ำด้วยภาชนะทองคำ กับคนจนดื่มน้ำด้วยภาชนะที่ทำจากกะลามะพร้าวฉันใด..
เมื่อมีความพอใจ ย่อมมีความสุขเท่ากัน

นี่เป็นข้อยืนยันว่าความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญ.. อย่างพวกเธออยู่ที่นี่มีแต่ความพอใจแม้กระท่อมมุงด้วยใบไม้ ก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโอ่อ่า

แน่นอนทีเดียว คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นมิใช่คนใหญ่คนโต แต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุข สงบเยือกเย็น ปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวาย”

   

เชิญร่วมบุญตั้งโรงทาน
ผู้ให้อาหาร..ชื่อว่าให้กำลัง

 
   
 
   

  ระเบียบขั้นตอนการประพฤติวุฒฐานวิธี

    ๒.ความหมายของปริวาส
   
  ประเภทของปริวาสกรรม
   ๐ ปริวาสสำหรับสงฆ์-คฤหัสถ์
   ๐ ขั้นตอนการประพฤติวุฒฐานวิธี

   อ่านต่อ>>
     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๓.ประเภทของปริวาส
  อัปปฏิฉันนปริวาส
  ๐ปฏิฉันนปริวาส
  ๐สโมธานปริวาส
  ๐สุทธันตปริวาส
   
   อ่านต่อ>>
     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   

  ๔.เงื่อนไขของปริวาส
  รัตติเฉท-วัตตเภท
  สหวาโส-วิปวาโส
  อนาโรจนา
  อ่านต่อ >>

     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๕.วัตร..บอกวัดร-เก็บวัตร
  ๐การสมาทานวัตร
  ๐การบอกวัตร
  ๐การเก็บวัตร
   อ่านต่อ >>
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    ๖.ขึ้นมานัต
  ๐สหวาโส -วิปปวาโส
  ๐อนาโรจนา-อูเน คเณ จรณํ
  ๐การขอหมู่-สวดหมู่
  ๐การขอหมู่-สวดเดี่ยว
  ๐การขอเดี่ยว-สวดเดี่ยว

   อ่านต่อ>>

     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๗.การขอปริวาสกรรม
  ๐คำขอสุทธันตะอย่างจุลสุทธันตะ
  ๐กรรมวาจาให้สุทธันตปริวาส

  ๐คำสมาทานปริวาส
  ๐คำบอกสุทธันตปริวาส
  ๐การเก็บปริวาส
   อ่านต่อ>>
     
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๘.การขอมานัต
  ๐คำขอสุทธันตขอมานัต
  ๐กรรมวาจาให้มานัต
  ๐คำสมาทานมานัต
  ๐คำบอกมานัต
  ๐คำเก็บมานัต

   อ่านต่อ>
     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๙.การขออัพภาน
  ๐คำขออัพภาน
  ๐กรรมวาจาให้อัพภาน

   อ่านต่อ>
     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   

  รับบิณฑบาตทุกเช้าในวัด
  หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร เมตตานำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต
  จากอุบาสก-อุบาสิกาทุกเช้าภายในวัด เวลา ๐๘.๐๐ น.

     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    แทนปักกลด ๒๐๐ แท่น
  มีแท่นปูนสำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ปักกลด เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลเข้าเต้นท์ที่พัก
   

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    ภัตตาหาร-น้ำปานะบริการ..ฟรี
  มีภัตตาหารถวายพระและบริการญาติธรรมตลอดงานปฏิบัติธรรม
     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    อาคารที่พักญาติธรรม มีอาคารที่พักของญาติธรรม ที่ไปร่วมปฏิบัติธรรมแยกต่างหากเป็นสัดส่วน
  ห้องน้ำ-ห้องสุขา

  มีห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในวัดประมาณ ๑๐๐ ห้อง สะอาด สดวก ปลอดภัย

     

   

   


     

                      

      
          

                             
           
                                 
           

   

              

  วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

  ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
  ๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

  website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email :
  info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com