: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325
 

ภาพกิจกรรม

หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
ประธานสงฆ์วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 
 
 
   

ลานธรรม  
 

จงกรม  
 

บิณฑบาตร  
 
   
 

สถานที่ภายในวัด  
 

 

 
   

  ระเบียบขั้นตอนการประพฤติวุฒฐานวิธี

    ๒.ความหมายของปริวาส
  ๐ประเภทของปริวาสกรรม
  ๐ปริวาสสำหรับสงฆ์-คฤหัสถ์
  ๐ขั้นตอนการประพฤติวุฒฐานวิธี

  อ่านต่อ >>
     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๓.ประเภทของปริวาส
  อัปปฏิฉันนปริวาส
  ปฏิฉันนปริวาส
  สโมธานปริวาส
  สุทธันตปริวาส
   
  อ่านต่อ >>
     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   

  ๔.เงื่อนไขของปริวาส
  รัตติเฉท-วัตตเภท
  สหวาโส-วิปวาโส
  ๐อนาโรจนา
  อ่านต่อ >>

     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๕.วัตร..บอกวัดร-เก็บวัตร
  ๐การสมาทานวัตร
  ๐การบอกวัตร
  ๐การเก็บวัตร
  อ่านต่อ >>
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๖.ขึ้นมานัต
  ๐สหวาโส -วิปปวาโส
  ๐อนาโรจนา-อูเน คเณ จรณํ
  ๐การขอหมู่-สวดหมู่
  ๐การขอหมู่-สวดเดี่ยว
  ๐การขอเดี่ยว-สวดเดี่ยว
  อ่านต่อ>>
     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๗.การขอปริวาสกรรม
  ๐คำขอสุทธันตะอย่างจุลสุทธันตะ
  ๐กรรมวาจาให้สุทธันตปริวาส

  ๐คำสมาทานปริวาส
  ๐คำบอกสุทธันตปริวาส
  ๐การเก็บปริวาส
  อ่านต่อ >>
     
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๘.การขอมานัต
  ๐คำขอสุทธันตขอมานัต
  ๐กรรมวาจาให้มานัต
  ๐คำสมาทานมานัต
  ๐คำบอกมานัต
  ๐คำเก็บมานัต

  อ่านต่อ >>
     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๙.การขออัพภาน
  ๐คำขออัพภาน
  ๐กรรมวาจาให้อัพภาน

  อ่านต่อ>>
     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   

  รับบิณฑบาตทุกเช้าในวัด
  หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร เมตตานำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต
  จากอุบาสก-อุบาสิกาทุกเช้าภายในวัด เวลา ๐๗.๕๐ น.

     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    แทนปักกลด ๒๐๐ แท่น
  ๐มีแท่นปูนสำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ปักกลด เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลเข้าเต้นท์ที่พัก
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ภัตตาหาร-น้ำปานะบริการ..ฟรี
  ๐มีภัตตาหารถวายพระและบริการญาติธรรมตลอดงานปฏิบัติธรรม


     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๐อาคารที่พักญาติธรรม มีอาคารที่พักของญาติธรรม ที่ไปร่วมปฏิบัติธรรมแยกต่างหากเป็นสัดส่วน
  ๐ห้องน้ำ-ห้องสุขา

  มีห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในวัดประมาณ ๑๐๐ ห้อง สะอาด สดวก ปลอดภัย

     
   

  ชมภาพการปฏิบัติธรรม

     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
       

   


     

                      

      
          

                             
           
                                 
           

   

              
  วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
  ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
  ๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
  โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

  website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com
  email :
  info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com