: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย
 

ปริวาสแต่ละประเภท

ปริวาสกรรม ขั้นตอนการอยู่ประพฤติปริวาส พระวินัยกำหนดไว้จะกี่ราตรี การนับราตรีนี้มีอยู่หลายแบบสกรรม” ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของปริวาสนั้นๆ ว่าสงฆ์ท่านขอปริวาสอะไร ซึ่งลักษณะและเงื่อนไขของปริวาสแต่ละประเภทนั้นพอจะสังเขปได้คือ

อัปปฏิฉันนปริวาส
อัปปฏิฉันนปริวาส ในคัมภีร์ชั้นอรรถกถาถูกจัดให้เป็นปริวาสสำหรับพวกเดียรถีย ตั้งแต่สมัยพุทธกาล ซึ่งเมื่อพวกเดียรถีย์มีศรัทธาเลื่อมใส และมีความประสงค์ที่จะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ก็อนุญาตให้คนเหล่านี้ต้องอยู่ประพฤติอัปปฏิฉันนปริวาสนี้เป็นเวลา ๔ เดือน และการอยู่ประพฤติอัปปฏิฉันนปริวาสของพวกเดียรถีย์นี้จะไม่มีการบอกวัตร จึงทำให้อัปปฏิฉันนปริวาสนำไปใช้ในสมัยพระพุทธองค์เท่านั้นและถูกยกเลิกไป

ปฏิจฉันนปริวาส
ปฏิจฉันนปริวาส แปลว่า อาบัติที่ต้องครุกาบัติเข้าแล้วปิดไว้ เมื่อขอปริวาสประเภทนี้ จะต้องอยู่ประพฤติให้ครบตามจำนวนราตรีที่ตนปิดไว้นั้น โดยไม่มีการประมวลอาบัติใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งจำนวนราตรีที่ปิดไว้นานเท่าใดก็ต้องประพฤติปริวาสนานเท่านั้น ดังในคัมภีร์ชั้นอรรถกถา กล่าวถึงการปิดอาบัติไว้นานถึง ๖๐ ปี(สมนต.๓/๓๐๓) ในคัมภีร์จุลวรรคยังได้กล่าวถึง พระอุทายีที่ต้องอาบัติสัญเจตนิกาสุกกวิสัฏฐิแล้วปิดไว้หนึ่งวัน เมื่อท่านประสงค์จะประพฤติปริวาส พระพุทธองค์จึงมีพระดำรัสให้สงฆ์จตุวรรคให้ปริวาสแก่ท่านเพียงวันเดียว ซึ่งเรียกว่า เอกาหัปปฏิจฉันนาบัติ ซึ่งเท่ากับท่านอยู่ปริวาสเพียงวันเดียวเท่านั้น(วิ.จุล.๖/๑๐๒/๒๒๘)

สโมธานปริวาส
สโมธานปริวาส
คือ ปริวาสที่ประมวลอาบัติที่ต้องแต่ละคราวเข้าด้วยกัน แล้วอยู่ประพฤติปริวาสตามจำนวนราตรีที่ปิดไว้นานที่สุด ซึ่งในขณะที่กำลังอยู่ประพฤติปริวาส ประพฤติวุฏฐานวิธีอยู่นั้น ภิกษุนั้นต้องครุกาบัติซ้ำเข้าอีก ไม่ว่าจะเป็นอาบัติเดิมหรืออาบัติใหม่ที่ต้องเพิ่มขึ้น ซึ่งทางวินัยเรียกว่า มูลายปฏิกัสสนา หรือ ปฏิกัสสนา แปลว่า การชักเข้าหา อาบัติเดิม หรือ กิริยาที่ชักเข้าหาอาบัติเดิม ซึ่ง มูลายปฏิกัสสนา นั้น ถึงต้องในระหว่าง ก็ไม่ได้ทำให้การอยู่ปริวาสเสียหายแต่ประการใด เพียงแต่ทำให้การประพฤติปริวาสล่าช้าไปเท่านั้นเอง จึงทำให้ภิกษุนั้นต้องขอปฏิกัสสนากับสงฆ์ ๔ รูป
ซึ่งปริวาสในครั้งที่ ๒ ที่ต้องซ้ำเข้ามานี้จะเป็นปริวาสชนิดใดขึ้นอยู่กับเงื่อนไขดังนี้ คือ

 • ในขณะกำลังประพฤติวุฏฐานวิธีอยู่แล้วต้องอาบัติตัวเดิมหรือตัวใหม่ซ้ำเข้าแล้วปกปิดไว้ ถ้าปิดไว้เช่นนี้ต้องขอปฏิกัสสนาแล้วต้องขอสโมธานปริวาส เพื่อที่จะประมวลอาบัติที่ต้องในระหว่างเข้าปริวาส กับอาบัติตัวเดิมที่เคยต้องมาแล้วอยู่ประพฤติปริวาสจนครบกับจำนวนราตรีที่ภิกษุท่านปกปิดไว้
  เหตุที่ต้องขอ สโมธานปริวาส เท่านั้น เพราะสโมธานปริวาสเหมาะสำหรับอาบัติที่ปิดไว้ เพื่อให้รู้ว่าปิดไว้กี่วัน ซึ่งคณะสงฆ์จะได้ประมวลเข้ากับอาบัติเดิมที่อยู่มาก่อน เช่น ภิกษุที่ต้องอาบัติขอปริวาสไว้ ๑๕ ราตรี พออยู่ไปได้ ๕ ราตรี ภิกษุท่านต้องอาบัติซ้ำ หรือเพิ่มขึ้นอีกแล้วท่านปิดไว้ไม่ได้บอกใคร พอถึงราตรีที่ ๑๒ ก็นับว่าท่านปิดอาบัติที่ต้อง ครุกาบัติซ้ำเข้าไปนั้นแล้ว (๑๒-๕)เท่ากับ ๗ ราตรี และการที่ท่านอยู่ปริวาสมาจนถึงราตรีที่ ๑๒ ในจำนวน ๑๕ ราตรีที่ขอนั้น ก็เท่ากับท่านได้เพียงแค่ ๕ ราตรีเท่านั้นที่ไม่เกิดอาบัติซ้ำ ส่วนอีก ๗ ราตรีที่ประพฤติปริวาสไปแล้วนั้นถือเป็นโมฆะนับราตรีไม่ได้ คณะสงฆ์ก็ต้องให้สโมธานปริวาส ประมวลอาบัติที่ปิดไว้ ๗ ราตรี รวมกับส่วนที่ต้องครุกาบัติก่อนแล้วท่ากับต้องอยู่ประพฤติปริวาส รวมทั้งหมดเป็น ๒๒ วันนับแต่ราตรีที่ ๑ หรือหากนับจากราตรีที่ ๖ ไปอีก ๑๗ วัน
 • ถ้าต้องอันตราบัติแล้วภิกษุท่านนั้นมิได้ปกปิดไว้ ก็ขอปฏิกัสสนากับสงฆ์แล้วก็ขอมานัตได้เลย
 • ถ้าไม่ต้องอาบัติตัวใดซ้ำหรือเพิ่มเติมในขณะอยู่ประพฤติปริวาสก็ให้ประพฤติปริวาสนั้น ตามเงื่อนไขของการอยู่ประพฤติปริวาสตามปกติ
 

สุทธันตปริวาส
เป็นปริวาสที่ไม่มีกำหนดแน่นอน นับราตรีไม่ได้ ในปัจจุบันนี้นิยมจัดแต่สุทธันตปริวาส ทั้งนี้ก็เพราะเป็นปริวาสที่จัดว่าอยู่ในดุลยพินิจของสงฆ์ อยู่ในอำนาจของสงฆ์ คือให้สงฆ์เป็นใหญ่ หากคณะสงฆ์จะให้อยู่ถึง ๕ ปีก็ต้องยอมปฏิบัติตาม โดยไม่มีทางเลือกและถ้าสงฆ์ให้อยู่ราตรีหนึ่ง หรือสองราตรีแล้วขอมานัตได้ก็ถือว่าเป็นสิทธิของคณะ สงฆ์ และทั้งนี้ก็เพราะสุทธันตปริวาสนี้ มีเงื่อนไขน้อยที่สุดแต่ให้้ความมั่นใจแก่ผู้ปฏิบัติมากที่สุดซึ่งภิกษุที่ท่านขอปริวาส
สุทธันตปริวาส มี ๒ ลักษณะ ดังนี้ คือ

 • จุฬสุทธันตปริวาส แปลว่า สุทธันตปริวาสอย่างย่อย คือปริวาสของภิกษุผู้ต้องครุกาบัติหลายคราว แต่ละคราวก็ปิดไว้ แต่ก็ยังพอจำจำนวนอาบัติได้ จำจำนวนวัน และจำจำนวนครั้งได้บ้าง จึงขอจุฬสุทธันตปริวาสและอยู่ประพฤติปริวาส จนกว่าจะเห็นว่าบริสุทธิ์ แต่โดยทั่วไปในปัจจุบันนี้คณะสงฆ์ก็นิยมสมมติให้อยู่ ๓ ราตรีเป็นเกณฑ์ น้อยกว่านี้ไม่ได้ แต่ถ้ามากกว่านี้ไม่เป็นไร
 • มหาสุทธันตปริวาส คือ สุทธันตปริวาสอย่างใหญ คือ ปริวาสของภิกษุ ผู้ต้องครุกาบัติหลายคราวด้วยกัน แต่ละคราวก็ปิดไว้ จำจำนวนอาบัติไม่ได้ จำจำนวนวัน และจำจำนวนครั้งไม่ได้ จึงขอจุฬสุทธันตปริวาส และอยู่ประพฤติปริวาสจนกว่าจะเห็นว่าบริสุทธิ์ โดยการกะประมาณว่าตั้งแต่บวชมาจนถึงเวลาใด ที่ยังไม่ต้องครุกาบัติเลยเช่น อาจบวชมาได้ ๑ เดือน แต่ต้องครุกาบัติจนเวลาล่วงผ่านไปแล้ว ๕ เดือน ๑๐ เดือนหรือ ๑ ปี แต่จำจำนวนที่แน่นอนไม่ได้เลย จึงต้องขอปริวาสและกะประมาณว่าประมาณ ๑ เดือนนั้น ในความรู้สึก ก็ถือว่าบริสุทธิ์และใช้ได้ ซึ่งมหาสุทธันตปริวาสนี้ไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะยุ่งยากและกำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้
   

  ระเบียบขั้นตอนการประพฤติวุฒฐานวิธี

    ๒.ความหมายของปริวาส
  ประเภทของปริวาสกรรม
  ปริวาสสำหรับสงฆ์-คฤหัสถ์
  ขั้นตอนการประพฤติวุฒฐานวิธี

  อ่านต่อ >>
     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๓.ประเภทของปริวาส
  อัปปฏิฉันนปริวาส
  ปฏิฉันนปริวาส
  สโมธานปริวาส
  สุทธันตปริวาส
   
  อ่านต่อ >>
     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   

  ๔.เงื่อนไขของปริวาส
  รัตติเฉท-วัตตเภท
  สหวาโส-วิปวาโส
  อนาโรจนา
  อ่านต่อ >>

     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๕.วัตร..บอกวัดร-เก็บวัตร
  การสมาทานวัตร
  การบอกวัตร
  การเก็บวัตร
  อ่านต่อ >>
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๖.ขึ้นมานัต
  สหวาโส -วิปปวาโส
  อนาโรจนา-อูเน คเณ จรณํ
  การขอหมู่-สวดหมู่
  การขอหมู่-สวดเดี่ยว
  การขอเดี่ยว-สวดเดี่ยว

  อ่านต่อ>>
     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๗.การขอปริวาสกรรม
  คำขอสุทธันตะอย่างจุลสุทธันตะ
  กรรมวาจาให้สุทธันตปริวาส

  คำสมาทานปริวาส
  คำบอกสุทธันตปริวาส
  การเก็บปริวาส
  อ่านต่อ >>
     
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๘.การขอมานัต
  คำขอสุทธันตขอมานัต
  กรรมวาจาให้มานัต
  คำสมาทานมานัต
  คำบอกมานัต
  คำเก็บมานัต

  อ่านต่อ >>
     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ๙.การขออัพภาน
  คำขออัพภาน
  กรรมวาจาให้อัพภาน

  อ่านต่อ>>
     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   

  รับบิณฑบาตทุกเช้าในวัด
  หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร เมตตานำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต
  จากอุบาสก-อุบาสิกาทุกเช้าภายในวัด เวลา ๐๗.๕๐ น.
  อ่านต่อ
  >>

     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    แทนปักกลด ๒๐๐ แท่น
  มีแท่นปูนสำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ปักกลด เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลเข้าเต้นท์ที่พัก
  อ่านต่อ>>
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    ภัตตาหาร-น้ำปานะบริการ..ฟรี
  มีภัตตาหารถวายพระและบริการญาติธรรมตลอดงานปฏิบัติธรรม
  อ่านต่อ
  >>


     
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    อาคารที่พักญาติธรรม มีอาคารที่พักของญาติธรรม ที่ไปร่วมปฏิบัติธรรมแยกต่างหากเป็นสัดส่วน
  ห้องน้ำ-ห้องสุขา

  มีห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในวัดประมาณ ๑๐๐ ห้อง สะอาด สดวก ปลอดภัย อ่านต่อ>>

     

   


     

                      

      
          

                             
           
                                 
           

   

              

  วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

  ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
  ๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

  website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email :
  info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com