: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

 


    


ขอเชิญร่วมประพฤติวัตร-ปฏิบัติธรรม
ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา

เริ่ม ๑๔ - ๒๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑

๐ วันที่ ๑๔ กรกฏาคม
..ขอปริวาส.....
๐ วันที่ ๑๗ กรกฏาคม
..ขึ้นมานัต.....
๐ วันที่ ๒๓ กรกฏาคม
..ออกอัพภาน..

                                                                      หมายเหตุ :
                                                        ๐ บิณฑบาตภายในวัดเวลา ๐๘.๐๐ น. ทุกวัน
                                                        ๐ สำหรับพระภิกษุผู้อยู่ปริวาสให้นำบาตร กลด ไปด้วย
                                                        ๐ หากไม่มีกลดของตนเองให้ติดต่อขอยืมที่กองอำนวยการของวัดได้

    
    
 

พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)

ประธานสงฆ์วัดถ้ำพระฯ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

ปฏิสันถารคารวตา

ทุกวันนี้งานปริวาสกรรมได้จัดขึ้นมากมายตามวัดและสำนักสงฆ์ต่างๆ 
ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในส่วนของงานปริวาสกรรม
จึงมีศรัทธาจัดงานปริวาสกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ 
อ.พาน จ.เชียงราย ซึ่งกำหนดการจัดปริวาสกรรมสำหรับพระภิกษุนั้นจะมีขึ้น 
ในวันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ของทุกปี และปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน 
ในแต่ละครั้งจะมีพระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศได้เข้ามาประพฤติปริวาสจำนวนมาก 
รวมทั้งยังมีสามเณร อุบาสก-อบาสิกาได้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเช่นกัน

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำสังฆกรรมงาน“ปริวาสกรรม” นี้ 
จะยังประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์และผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่าน 
ซึ่งกุศลธรรมทั้งมวลที่ข้าพเจ้าและคณะสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ 
ได้มีเจตนากระทำแล้วนี้ ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา
เพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาสืบไป 

พระครูจันทนิภากร (ถวิล  จนฺทสโร)    
และคณะสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ     
ต.ธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โทรศพท์-โทรสาร : (๐๕๓ )๑๘๔-๓๒๕

                                            

  

 
   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

                      
ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ "ปริวาสกรรม"

 1. เพื่อดำรงพระธรรมวินัยให้ยั่งยืน เพราะมีครูบาอาจารย์มาให้ความรู้ทางธรรม 
  ทั้งด้านปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรม
 2. เพื่ออนุเคราะห์กุลบุตรที่บวชมาในพระพุทธศาสนา และต้องการชำระสิกขาบท(ศีล)ให้บริสุทธิ์
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักปฏิบัติธรรมได้เจริญสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน 
  ทั้งพระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา
 4. เป็นการรวมพระภิกษุต่างถิ่นต่างอาวาสได้อย่างมาก  
  บ่งบอกถึงความสามัคคีในหมู่สงฆ์ว่ายังแน่นแฟ้นดีอยู่ 
  เป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญในพระพุทธศาสนา 

  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

                      
พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า 

“ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย.. การแสวงหาทางออกอย่างพวกเธอนี้ประเสริฐแท้
การแก่งแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้น ในที่สุดทุกคนก็รู้เอง 
เหมือนแย่งกันเข้าไปสู่กองไฟ มีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวาย  

เสนาบดีดื่มน้ำด้วยภาชนะทองคำ 
กับคนจนดื่มน้ำด้วยภาชนะที่ทำจากกะลามะพร้าวฉันใด..
เมื่อมีความพอใจ ย่อมมีความสุขเท่ากัน 
นี่เป็นข้อยืนยันว่าความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญ.. 
อย่างพวกเธออยู่ที่นี่มีแต่ความพอใจ
แม้กระท่อมมุงด้วยใบไม้ก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโอ่อ่า 
แน่นอนทีเดียว คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นมิใช่คนใหญ่คนโต 
แต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุข สงบเยือกเย็น
ปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวาย"

  

 
 
 
 
   
     
-
ระเบียบขั้นตอนการประพฤติวุฒฐานวิธี

 
 
 
๒.ความหมายของปริวาส
 
ประเภทของปริวาสกรรม
 ๐ ปริวาสสำหรับสงฆ์-คฤหัสถ์
 ๐ ขั้นตอนการประพฤติวุฒฐานวิธี

 อ่านต่อ>>
  ๓.ประเภทของปริวาส
 
อัปปฏิฉันนปริวาส
 ๐ ปฏิฉันนปริวาส
 ๐ สโมธานปริวาส
 ๐ สุทธันตปริวาส
 
 อ่านต่อ>>

  ๔.เงื่อนไขของปริวาส
 ๐ รัตติเฉท
 ๐ 
วัตตเภท
 
 สหวาโส
 ๐ วิปวาโส
 ๐ อนาโรจนา
 อ่านต่อ >>
  ๕.วัตร..บอกวัดร-เก็บวัตร
 ๐ การสมาทานวัตร
 
 การบอกวัตร
 ๐ การเก็บวัตร
 
อ่านต่อ >>
         
 
 
 
๖.ขึ้นมานัต-ออกอัพภาณ
 ๐ สหวาโส    ๐ วิปปวาโส
 ๐ อนาโรจนา
 ๐ อูเน คเณ จรณํ
 ๐ การขอหมู่-สวดหมู่
  การขอหมู่-สวดเดี่ยว
 ๐ การขอเดี่ยว-สวดเดี่ยว
 อ่านต่อ>>  ๗.การขอปริวาสกรรม
๐ คำขอสุทธันตะอย่างจุลสุทธันตะ
๐ กรรมวาจาให้สุทธันตปริวาส
๐ คำสมาทานปริวาส
๐ คำบอกสุทธันตปริวาส
๐ การเก็บปริวาส
 อ่านต่อ>>

  ๘.การขอมานัต
๐ คำขอสุทธันตขอมานัต
๐ กรรมวาจาให้มานัต
๐ คำสมาทานมานัต
๐ คำบอกมานัต
๐ คำเก็บมานัต

 อ่านต่อ>

  ๙.การขออัพภาน
๐ คำขออัพภาน
๐ กรรมวาจาให้อัพภาน

 
อ่านต่อ >>
             
 
 
 
รับบิณฑบาตทุกเช้าในวัด
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร เมตตานำ
พระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต
จากอุบาสก-อุบาสิกาทุกเช้า
ภายในวัด เวลา ๐๘.๐๐ น.
 อ่านต่อ >>
  แทนปักกลด ๒๐๐ แท่น
มีแท่นปูนสำหรับให้
พระภิกษุสงฆ์ปักกลด
เพื่อป้องกันน้ำฝน
ไหลเข้าเต้นท์ที่พัก
อ่านต่อ >>
  มีภัตตาหารบริการ..ฟรี
มีภัตตาหารถวายพระ
และบริการญาติธรรม
ตลอดงานปฏิบัติธรรม
อ่านต่อ >>
  มีน้ำปานะบริการ..ฟร
มีน้ำปานะถวายพระ
และบริการญาติธรรม
ตลอดงานปฏิบัติธรรม

อ่านต่อ >>
 
             
 
 
 
อาคารที่พักญาติธรรม
มีอาคารที่พักของญาติธรรม
ที่ไปร่วมปฏิบัติธรรม
แยกต่างหากเป็นสัดส่วน
อ่านต่อ >>
  ห้องน้ำ-ห้องสุขา
มีห้องน้ำ-ห้องสุขาภายในวัด
ประมาณ ๑๐๐ ห้อง
สะอาด สดวก ปลอดภัย
อ่านต่อ >>
  กองทุนเผยแผ่ธรรม
"สัพพทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ.."
การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคสมทบ"กองทุน
เผยแผ่ธรรม
อ่านต่อ >>
  สนง.แม่กองธรรม
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ท่านสามารถตรวจสอบ
วัน เวลา การสอบนักธรรม
ได้ที่นี่ 
อ่านต่อ >>  
           
   
 

   

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email :
info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com