: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....


งานปริวาสกรรมของพระภิกษุสงฆ์


พระภิกษุ-พุทธศาสนิกชน
ร่วมปฏิบัติธรรม
เวียนเทียน
เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา


นำอบรมกรรมฐาน
ที่ไทยทีวีสีช่อง ๓


อุบาสก-อุบาสิกา
ร่วมเวียนเทียนอุบาสก-อุบาสิกา
ร่วมปฏิบัติธรรม


..


กิจกรรมประจำปี      

กิจกรรม..
     กิจกรรมประจำปีของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญนั้น มีกิจกรรมหลักทางพระพุทธศาสนา
     อยู่หลายประการด้วยกัน ซึ่งพระครูจันทนิภากร หรือหลวงพ่อถวิล จันทะสะโร
     พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในวัด ท่านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ
     เพื่อ เกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่หมู่สงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ผู้ที่ประสงค์
     จะเข้าไปปฏิบัติธรรมระยะสั้น ๓ วัน ๕ วัน หรือ ๗ วัน หรือ ๑๕ วัน ๑ เดือน
     หรืออาจจะมากกว่านั้น ท่านก็อนุญาตให้ เพียงแต่ผู้นั้นมีความประพฤติที่ดีงาม
     ไม่ก่อความเดือดร้อนใจให้แก่หมู่พระภิกษุสงฆ์ในวัด

๐ การจัดงานปริวาสกรรม
     เป็นการเข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศ มีจำนวน ๒ ครั้งต่อปีคือ


     ๑. จัดอยู่ปริวาสกรรม ระหว่างวันที่  ๑ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ของทุกปี
     ๒. ปริวาสกรรมก่อนเข้าอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจะจัดขึ้นก่อนวัน
          เข้าพรรษา ๑๕ วันตามปีปฏิทินเข้าพรรษาในปีพุทธศักราชนั้นๆ โดยนับถอยหลัง
          จากวันเข้าพรรษาลงมา ๑๕ วัน ตรงกับวันไหนในปีปฏิทินเข้าพรรษา
          ก็ถือเอาวันนั้นเป็นวันเริ่มต้นการขออยู่ปริวาสกรรม ซึ่งจะจัดอยู่ปริวาสกรรม
          เป็นจำนวน ๑๐ วัน และเมื่อพระภิกษุออกอัพภาน ก็จะมีเวลาเหลืออีก ๕ วัน
          ก่อนเข้าพรรษา ทั้งนี้เพราะท่านต้องการเว้นระยะเวลาเพื่อเกื้อกูลแก่
          พระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องเดินทางกลับวัด หรือ เดินทางไปยังวัดที่พระภิกษุสงฆ์
          ต้องการไปอยู่จำพรรษาตามวัดต่าง ๆ


     ซึ่งกิจกรรมการอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุสงฆ์นี้ ยังมีพุทธศาสนิกชน
     อุบาสก-อุบาสิกา ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะ
     หลวงพ่อท่านได้อาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระ ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดี
     ปฏิบัติชอบมาเทศนาสั่งสอน อบรมให้แนวทางในการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน
     ตลอดระยะเวลา ๑๐ วันนั้น


๐ กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

      ๑. วันมาฆบูชา จัดให้มีการเวียนเทียนรอบอุโบสถ มีพุทธศานิกชน
           เข้าไปร่วมปฏิบัติธรรมตามศรัทธา

      ๒. วันวิสาขบูขา จัดให้มีการปฏิบัติธรรม ๕ วัน ของทุกปี
      ๓. วันเข้าพรรษา ซึ่งมีการปฏิบัติธรรมการอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุสงฆ์
           จึงมีพุทธศาสนิกชนได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเป็นจำนวนมาก
           เป็นประจำทุกปีเป็นจำนวน ๑๐ วัน
      ๔. วันแม่แห่งชาติ ได้มีอุบาสก-อุบาสิกา พุทธศาสนิกชนได้เข้าไปทำบุญ
           ปฏิบัติธรรม ๓-๕ วัน ตามแต่ความพร้อมของแต่ละบุคคล
      ๕. วันพ่อแห่งชาติ จัดให้มีการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
           แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นเวลา ๓ วัน
           คือ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓-๕ สิ้นสุดวันที่ ๖ เวลาเช้า ๐๖.๐๐ น.
           (กำหนดเวลาต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงตามวันหยุดปฏิทินของราชการ)

๐ การจัดอบรมเยาวชน และหน่วยงานต่าง ๆ

     ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดตามที่หน่วยงานต่างๆ ได้ติดต่อเข้ามา ซึ่งรายละเอียด
     ต่างๆ นั้น ก็จะต้องกราบเรียนให้หลวงพ่อท่านได้ทราบ และขอคำปรึกษา
     แนะนำจากท่าน ซึ่งหน่วยงานนั้น ๆ ต้องแจ้งความประสงค์และรายละเอียด
     วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการอบรมให้กระจ่าง เพื่อที่จะได้กำหนด
     หัวข้อการอบรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

๐ การจัดปฏิบัติธรรม อบรมวิปัสนากรรมฐานนอกสถานที่
  
ซึ่งในปัจจุบันท่านได้เมตตารับเป็นพระวิปัสนาจารย์ให้กับพุทธศาสนิกชน
    ที่สนใจในการฝึกปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานโดยทางหน่วยงาน พุทธะ ดอทคอม
    (www.phuttha.com) ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์  
    ถนนพระราม ๔ ได้ขอความเมตตาจากท่านได้รับเป็นพระวิปัสนาจารย์
    เพื่ออบรมเผยแผ่ธรรมะแก่สาธารณชน เพื่อยังประโยชน์เกื้อกูลแก่ประชาชน
    ผู้สนใจ ซึ่งกำหนดเวลาการปฏิบัติธรรมนี้ ติดตามได้จากฝ่ายประชาสัมพันธ์
    ทางไทยทีวีสีช่อง ๓ และเว็บไซต์ พุทธะ ดอทคอม (www.phuttha.com)

๐ กิจกรรมอื่น ๆ เช่น ทอดกฐินสามัคคี
   หรืองานบุญของวัดโดยตรง 

      
     กิจกรรมเหล่านี้สามารถตรวจเช็คได้ที่เว็บไซต์ของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญแห่งนี้
     (www.watthumpra.com) ซึ่งจะแจ้งกิจกรรม งานบุญต่าง ๆ ของวัดไว้ล่วงหน้า
     สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ หรือติดต่อขอทราบ รายละเอียดได้ที่
     วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญได้โดยตรง โทร.๐๕๓ ๑๘๔ ๓๒๕

  กฏระเบียบของวัดที่ควรทราบ

                 


 สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับญาติธรรม
   ที่จะไปบวชเนกขัมม-ชีพราหมณ์ที่วัด


  
๑. เตรียมตัว และเตรียมตนเองให้พร้อม
       เตรียมสำเนาบัตรประชาชน ๑ ใบ ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง
  
 ๒. ของใช้ส่วนตัว ชุดขาว เสื้อขาวแขนสามส่วนคล้ายของแม่ชีใช้
        ผ้าถุงสีขาว ควรสวมใส่เครื่องแต่งกายตามที่กำหนด
        เพื่อแสดงความเคารพต่อสถานที่ และต่อตนเอง
   ๓. ของใช้ส่วนตัว ของที่ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ยารักษาโรคที่ตนเอง
        จำเป็นต้องใช้ตามแพทย์อยู่เป็นประจำ สบู่ ยาสีฟัน
   ๔. ดอกไม้ ธูป เทียน ทึ่จะเตรียมไปขอรับศีล
        ขอศีลบวชชีพราหมณ์ ควรเตรียมไปจากที่บ้านให้เรียบร้อย
   ๕. ควรเคารพกฏ ระเบียบ ที่ทางวัดได้วางไว้อย่างเรียบร้อยดีงาม
        เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุก
   ๖. หากจะรับศีลตั้งแต่เช้า ให้เดินทางไปถึงที่วัดตั้งแต่ ๙ น.
       และช่วงบ่ายไม่ควรเกิน ๑๖ น.

    

อบรมข้าราชการ พนักงานองค์กรเอกชน เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถาบันและโรงเรียนต่าง ๆ
          

                           
         
                               
         

อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I หน้าแรก >>                      

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com