: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย
 

.. กิจกรรมประจำปี

กิจกรรม..
กิจกรรมประจำปีของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญนั้น มีกิจกรรมหลักทางพระพุทธศาสนาอยู่หลายประการด้วยกัน ซึ่งพระครูจันทนิภากร หรือหลวงพ่อถวิล จันทสโร พร้อมด้วยคณะสงฆ์ในวัดท่านได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญ เพื่อเกื้อกูลเป็นประโยชน์แก่หมู่สงฆ์ สามเณร อุบาสก อุบาสิกาผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปปฏิบัติธรรมระยะสั้น ๓ วัน ๕ วัน หรือ ๗ วัน หรือ ๑๕ วัน ๑ เดือน หรืออาจจะมากกว่านั้น ท่านก็อนุญาตให้เพียงแต่ผู้นั้นมีความประพฤติที่ดีงามไม่ก่อความเดือดร้อนใจให้แก่หมู่พระภิกษุสงฆ์ในวัด


จัดอยู่ปริวาสกรรม
เป็นการเข้าอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุสงฆ์จากทั่วประเทศ จัดขึ้น ๒ ครั้งต่อปีคือ

 1. จัดอยู่ปริวาสกรรมประจำป
  ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 2. ปริวาสกรรมก่อนเข้าอยู่จำพรรษา
  ของพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งจะจัดขึ้นก่อนวันเข้าพรรษา ๑๕ วัน ตามปีปฏิทินเข้าพรรษาในปีพุทธศักราชนั้นๆ โดยนับถอยหลังจากวันเข้าพรรษาลงมา ๑๕ วัน ตรงกับวันไหนในปีปฏิทินเข้าพรรษา ก็ถือเอาวันนั้นเป็นวันเริ่มต้นการขออยู่ปริวาสกรรมซึ่งจะจัดอยู่ปริวาสกรรมเป็นจำนวน ๑๐ วัน และเมื่อพระภิกษุออกอัพภาน ก็จะมีเวลาเหลืออีก ๕ วัน ก่อนเข้าพรรษา ทั้งนี้เพราะท่านต้องการเว้นระยะเวลา เพื่อเกื้อกูลแก่พระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องเดินทางกลับวัด หรือ เดินทางไปยังวัดที่พระภิกษุสงฆ์ต้องการไปอยู่จำพรรษาตามวัดต่างๆ

  ซึ่งกิจกรรมการอยู่ปริวาสกรรมของพระภิกษุสงฆ์นี้ ยังมีพุทธศาสนิกชน อุบาสก-อุบาสิกา ได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เพราะหลวงพ่อท่านได้อาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระ ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมตตามาเทศนาสั่งสอน
  อบรมให้แนวทางในการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานตลอดระยะเวลา ๑๐ วันนั้น

การจัดปฏิบัติธรรมวันสำคัญ
กิจกรรมการปฏิบัติธรรมที่จัดขึ้นภายในวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็นกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆาบูชา วันวิสาขบูชา เทศกาลวันสงกรานต์ วันแม่-วันพ่อ สวดมนต์ข้ามปี ปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

จัดอบรมหน่วยงาน, อบรมเยาวชน,โรงเรียน
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จัดตามที่หน่วยงานต่างๆ ได้ติดต่อเข้ามา ซึ่งรายละเอียดต่างๆ นั้น ก็จะต้องกราบเรียนให้หลวงพ่อท่านได้ทราบ และขอคำปรึกษาแนะนำจากท่าน ซึ่งหน่วยงานนั้นๆ ต้องแจ้งความประสงค์และรายละเอียดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการอบรมให้กระจ่าง เพื่อที่จะได้กำหนดหัวข้อการอบรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

การอบรมวิปัสนากรรมฐานนอกสถานที่
ซึ่งในปัจจุบันท่านได้เมตตารับเป็นพระวิปัสนาจารย์แก่พุทธศาสนิกชนที่สนใจ ในการฝึกปฏิบัติวิปัสนากรรมฐาน ตามที่หน่วยงานได้ขอความเมตตาจากท่านได้รับเป็นพระวิปัสนาจารย์ เพื่ออบรมเผยแผ่ธรรมะแก่สาธารณชน เพื่อยังประโยชน์เกื้อกูลแก่ประชาชนผู้สนใจตามที่หน่วยงานต่างๆ ได้นิมนต์

   

จัดกิจกรรมสวดมนต์ปีใหม่, ทอดกฐินสามัคคี หรืองานบุญของวัดโดยตรง 
กิจกรรมเหล่านี้สามารถตรวจเช็คได้ที่เว็บไซต์ของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญแห่งนี้(www.watthumpra.com) ซึ่งจะแจ้งกิจกรรม งานบุญต่างๆ ของวัดไว้ล่วงหน้า สามารถเข้าไปอ่านรายละเอียดได้ หรือติดต่อขอทราบ รายละเอียดได้ที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญได้โดยตรง โทร.๐๕๓ ๑๘๔ ๓๒๕

   

การอุปสมบทพระภิกษุ
การจัดบรรพชา-อุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ สำหรับท่านที่ประสงค์จะนำบุตรหลานเข้ารับการบรรพชา-อุปสมบท โดยมีพระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) เป็นพระอุปัชฌาย์ กรุณาติดต่อขอรายละเอียดโดยตรงที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ หรือโทร ๐๕๓ ๑๘๔ ๓๒๕

กิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์  

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับญาติธรรมที่จะไปบวชเนกขัมม-ชีพราหมณ์ที่วัด

 1. เตรียมตัว และเตรียมตนเองให้พร้อม นำบัตรประชาชนไปแสดงตัว
  ซึ่งเป็นกฏของมหาเถรสมาคมที่ทุกวัดต้องปฏิบัติตาม
 2. เสื้อผ้า ชุดขาว
  ผู้หญิง : เสื้อขาวชุดปฏิบัติธรรม แขนสามส่วนคล้ายของแม่ชีใช้ ผ้าถุงสีขาว

  ผู้ชาย : เสื้อขาวชุดปฏิบัติธรรม คอกลมแขนสั้นหรือเสื้อยืดขาว กางเกงสีขาวหลวม
 3. ของใช้ส่วนตัว ของที่ไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ยารักษาโรคที่ตนเองจำเป็นต้องใช้อยู่เป็นประจำ
  ยาตามแพทย์สั่ง และของใช้ส่วนตัวอื่นเช่น สบู่ ยาสีฟัน
  เครื่องใช้ส่วนตัวอื่น
 4. เครื่องนอนต่างๆ เช่นหมอน ผ้าห่ม ผ้านวม ที่วัดมีให้ใช้บริการ
  ควรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดให้เรียบร้อย
  หรือหากท่านใดจะนำมาจากที่บ้านเป็นของใช้ส่วนตัวก็อนุญาต
 5. ดอกไม้ ธูป เทียน ทึ่จะเตรียมไปรับศีล ขอศีลบวชชีพราหมณ์
  ควรเตรียมไปจากที่บ้านให้เรียบร้อย
  อย่าไปเสาะหาจากในวัด
  บางท่านไปเด็ดดอกไม้ในวัดจะทำให้ติดหนี้สงฆ์และเป็นการทำลายของสงฆ์
 6. เคารพกฏ ระเบียบ ที่ทางวัดได้วางไว้อย่างเรียบร้อยดีงาม
  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข
 7. หากจะรับศีลตั้งแต่เช้าให้เดินทางไปถึงที่วัดตามเวลา ดังนี้
  ช่วงเช้า ตั้งแต่ 9.30 น.เป็นต้นไป
  ช่วงบ่าย ไปถึงวัดไม่ควรเกิน 16.00 น.

หมายเหตุ:

มีการปฏิบัติธรรม ทำวัตรเช้า-สวดมนต์เย็น ทุกวัน และเจริญสติภาวนา ยืน เดิน นั่ง หลังสวดมนต์เช้า-เย็น และฟังธรรมบรรยายจากพระอาจารย์สอนด้านวิปัสนากรรมฐาน

ซึ่งเวลาในการทำความเพียรเริ่มเมื่อได้ยินเสียงระฆังตีให้สัญญาณ เวลาเช้า ๐๔.๐๐ น. และ
เย็น ๑๗.๓๐ น. เมื่อได้ยินเสียงระฆังในเวลาเช้า หรือ เย็น จากนั้นทางวัดจะเปิดเทปธรรมเสียง เสียงปลุก เสียงปลง เป็นเสียงตามสายที่เปิดเพื่อ เตือนให้ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านได้เตรียมตัว ซึ่งเทปเสียงที่เปิดนี้จะใช้เวลา ๓๐ นาที ซึ่งในระยะเวลา ๓๐ นาทีนี้ หากท่านใดยังไม่ได้เตรียมตัวให้ทุกท่านเตรียมทำธุระส่วนตัวให้พร้อม หากเมื่อพร้อมแล้ว ก็ให้เข้าสู่สถานที่ปฏิบัติธรรม ประจำวัน เมื่อเสียงเทปธรรมะหยุดลงก็เป็นเวลาเริ่มทำ วัตรเช้าหรือทำวัตรเย็น


เมื่อถึงเวลาปฏิบัติธรรม: 

 1. ขั้นตอนที่ ๑
   ทำวัตร สวดมนต์แปลประมาณ ๒๐-๓๐ นาท
 2. ขั้นตอนที่ ๒
  เจริญสติ นั่งสมาธิ หรือเดินจงกรม ๓๐-๖๐ นาที
 3. ขั้นตอนที่ ๓
  ฟังธรรมบรรยายจากหลวงพ่อหรือพระวิปัสนาจารย์ ๓๐-๔๐ นาที

เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการทำวัตรปฏิบัติธรรมแล้วอนุญาตให้พักหรือให้ช่วยกันทำหน้าที่ต่างๆ ต่อไปโดยหากเป็น

 • ช่วงเช้า พระภิกษุสงฆ์ก็จะออกรับบิณฑบาตรโปรดญาติโยมในเวลา ๐๖.๐๐ น.
  อุบาสก(ชาย)อาจช่วยติดตามพระภิกษุสงฆ์ในการออกรับบิณฑบาตร หรือช่วยปัดกันทำความสะอาดสถานที่ภายในวัด
  อุบาสิกา อาจช่วยกันจัดเตรียมสำรับ คาว-หวาน เมื่อถึงเวลาภัตตาหารเช้าก็จะให้สัญญาณระฆัง ทุกท่านก็พร้อมเพรียงกันที่ศาลาโรงฉัน เพื่อทำกิจวัตรในเรื่องภัตตาหารให้เรียบร้อย เมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็ให้ทำภาระธุระส่วนตัว ในช่วงสายก็ให้ปฏิบัติตามปกติจนถึงบ่าย


  เวลาเย็น เริ่มที่เวลา ๑๖.๐๐ น. (๔ โมงเย็น) ทุกท่านก็พร้อมใจช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัด เช่นการกวาดใบไม้ หรือทำความสะอาดรอบบริเวณวัด กุฏิ ศาลา จนถึงเวลา ๑๗.๐๐-๑๗.๓๐ น. สัญญาณระฆัง ในการทำวัตรเย็นก็จะดังขึ้น ทุกท่านก็เตรียมทำภารกิจส่วนตัวให้พร้อมก่อนขึ้นทำวัตรเย็นต่อไป
 • ทำวัตรเย็น ๑๘.๐๐ น. (๖ โมงเย็น)                  

              

กฏระเบียบของวัดที่ควรทราบ

ตารางเวลาสำหรับการปฏิบัติธรรมประจำวัน
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ 

ตารางเวลาในการปฏิบัติธรรมประจำวัน
โปรดรักษาเวลา และตรงต่อเวลา
เพราะหลวงพ่อและคณะสงฆ์ท่านจะเน้นย้ำเรื่องการตรงต่อเวลาที่สุด
อีกทั้งการตรงต่อเวลานั้นยังทำให้ไม่เป็นการรบกวนสมาธิของผู้อื่น ซึ่งกำลังเข้าสู่เวลาแห่งการปฏิบัติธรรม


วันที่ เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
เมื่อมี
กิจกรรม
รับศีล
๐๙.๐๐ น
.
หรือ ๑๗.๓๐ น.ทุกวัน
เพื่อความพร้อมเพรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย
 
ภาคเช้า
๐๔.๐๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม ซึ่งขณะเดียวกันก็จะเปิด
ธรรมคีตะเพื่อให้ตื่นรู้และทำภารกิจส่วนตัวให้เสร็จ
ภายในเวลา เมื่อธรรมคีตะจบก็เริ่มทำวัตรเช้า
 
๐๔.๓๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ-เดินจงกรม
ตามแต่โอกาส รับฟังพระธรรมบรรยาย
จนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
 

๐๘.๐๐ น.
หลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาตภายในวัด
 
ภาคสาย
๐๘.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม(เปิดเทปธรรมคีตะ ๓๐ นาที)  
 
๐๙.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ทำวัตรเช้า เดินจงกรม
รับฟังพระธรรมบรรยาย
 
 
๑๑.๐๐ น.
พระภิกษุสงฆ์รับภัตตาหารเพล..
ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมพักรับประทานอาหาร
 
 
๑๒.๐๐ -
๑๓.๓๐ น.
.....ทำภารกิจส่วนตัว-พักผ่อนตามอัธยาศัย......
 
ภาคบ่าย
๑๓.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม(เปิดเทปธรรมคีตะ ๓๐ นาที)  
 
๑๔.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ นั่งสมาธิ รับฟังพระธรรมบรรยาย
จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. พักผ่อน-ทำภารกิจส่วนตัว
 
ภาคค่ำ
๑๗.๓๐น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม(เปิดเทปธรรมคีตะ ๓๐ นาที)  
   
๑๘.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
รับฟังพระธรรมบรรยายจนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น.
โดยประมาณ พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
...จงดูจิต ระวังจิต รักษาจิต...
 
วันปกติ
  เริ่มที่เวลา ๐๓.๓๐ น.เช้า และเวลาเย็น ๑๘.๐๐ น.
ในระหว่างวันจะมีผู้นำปฏิบัติตามควร
 ปฏิทินกิจกรรมประจำปี

วันที่
เดือน
กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
๓๑ ธ.ค.-๒ ม.ค.
มกราคม ปฏิบัติธรรมปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี

๑ - ๑๐

กุมภาพันธ์

"ปริวาสกรรม"
งานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมประจำปี
งานปริวาสกรรมประจำปีสำหรับพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ สามเณร อุบาสก อุบาสิการ่วมปฏิบัติธรรมประจำปี โดยมีพระภิกษุหลายรูปไปอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อล่วงหน้า
ก็มีเป็นจำนวนมาก

    วันมาฆบูชา จัดทำบุญ-ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียนในเวลาเย็น

เมษายน ปฏิบัติธรรมสงกรานต์
สรงน้ำพระวันสงกรานต์

โดยในปีนี้ทางวัดได้จัดพิธี
สรงน้ำพระ ภายใน
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ปฏิบัติธรรมวันหยุดวันสงกรานต์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระฯ ในวันมหาสงกรานต์
วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.โดยประมาณ

  พฤษภาคม
.....
วันวิสาขบูชาจัดปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทาง
ศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชา คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้า
ทรงพระประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


    งานปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา
สำหรับพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ
จัดก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน
เป็นงานปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษาสำหรับ
พระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ โดยนับวันแรกที่เข้าอยู่
ปริวาสกรรมจากปฏิทินวันเข้าพรรษาย้อนลงมา
๑๕ วัน ตรงกับวันที่เท่าไรแล้ว พระภิกษุสงฆ์
จะเหลือเวลาอีก ๕ วัน ก่อนที่จะเดินทางกลับไป
ยังวัดที่พระภิกษุสงฆ์ตั้งใจที่จะไปอยู่จำพรรษา
ยังวัดนั้น ๆ หรือหากพระภิกษุรูปใดประสงค์ที่
จะอยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ก็เพียง
กราบเรียนให้หลวงพ่อท่านทราบ
เพื่อให้ท่าน
พิจารณาอนุญาต

         
วันเข้าพรรษา
วันมหาปวารณาอยู่จำพรรษา
สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่จะอยู่
จำพรรษาที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญวันเข้าพรรษา..เป็นวันพระธรรมสวนะ
สำหรับการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์
ยังวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

๑๑-๑๓สิงหาคม ๑).จัดปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
อ. พาน จ.เชียงราย
โทร. ๐๕๓ ๑๘๔ ๓๒๕


ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่..แม่ของแผ่นดิน และน้อมอุทิศบุญกุศล
คุณความดีแด่..แม่ ผู้เป็นบุพการี หรือผู้มี
อุปการคุณต่อบุตร-ธิดา
กันยายน จัดอบรมหน่วยงานต่าง ๆ ตามปกติ
         วันออกพรรษา
จัดเป็นวันมหาปวารณา
สำหรับพระภิกษุที่ได้อยู่
จำพรรษาตลอดถ้วนไตรมาส

สำหรับฆราวาส อุบาสก-อุบาสิกา
ได้ถือเอาวันพระออกพรรษา เป็นวันทำบุญ
ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และ เมื่อออกพรรษา
๑ วัน ก็ถือเป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะ
คือ วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์หลังจากที่เสด็จทรงแสดงธรรม
โปรดพระพุทธมารดา บนสวรรค์
   

ทอดกฐินสามัคคี
เป็นงานทอดกฐินสามัคคี
ประจำปี วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ถือเป็นกุศล
อันเลิศ เพราะในหนึ่งปีจะสามารถทอดกฐิน
ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อถวายแด่หมู่สงฆ์
ตามพุทธบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้

๓ - ๕

ธันวาคม

จัดทำบุญตามปกติ
ส่วนกิจกรรมปฏิบัติธรรม
ตรวจสอบได้จากหน้าเว็บไซต์

จัดทำบุญตามปกติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่องค์"ภูมิพลมหาราช"และทำความดีอุทิศแด่
พ่อ..ผู้ให้กำเนิด
๓๐ธ.ค.-๑ม.ค.

ธันวาคม๖๑ มกราคม๖๒

จัดปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ข้ามปี
วันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

ปฏิบัติธรรมข้ามปี..เริ่มต้นดี..มีชัยไปกว่าครึ่ง

กิจกรรมอื่น
ตลอดทั้งปี จัดกิจกรรมตามกิจนิมนต์ หรือ
โปรแกรมการอบรมให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
กิจนิมนต์ตลอดทั้งปี

สวัสดีปีใหม่
                  


 


   

                  

    
        

                           
         
                               
         

 

                    
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  : 
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com
email :
info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com