: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....
เมนูหลักหนังสือสวดมนตที่์ใช้เยอะที่สุด
ซีดีสำหรับแจก..ฟรี


ซีดีสำหรับแจก..ฟรี


หนังสือสำหรับแจก..ฟรี

หนังสือสำหรับแจก..ฟร
หนังสือสวดมนต์
ที่ทุกองค์กรต้องใช้
 

 

..

ร่วมบุญบริจาค
เพื่อสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรม
และการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นกองทุน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ตำบลธารทอง อำเภอพาน จ.เชียงราย                                                       

เรียน ท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา

สืบเนื่องด้วย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ตำบลธารทอง อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์พัฒนาิจิตเฉลิมพระเกียรติ
ประจำจังหวัดเชียงราย ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัด
เชียงราย และยังเป็นศูนย์อบรม อบต.ประจำตำบลธารทอง
เ็ป็นสถานที่นำปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
และวันสำคัญของชาติ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับมหาชน
โดยทั่ว ๆ ไปตลอดทั้งปี

ตลอดเวลาจึงมีผู้คนได้เข้ารับการอบรม เข้ารับการปฏิบัติธรรม
เป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันยาวนานทำให้ทางวัดต้องปรับปรุงสถานที่
ทั้งสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอต่อ
การรองรับญาติธรรมที่เข้ารับการอบรมและปฏิบัติธรรมตลอดเวลา

ดังนั้น ในการจัดตั้ง "กองทุนเผยแผ่พระพุทธศาสนา
และการปฏิบัติธรรม"
จึงบังเกิดขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกองทุน
ในการร่วมกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยปัจจัยที่สาธุชน
ร่วมกันบริจาคเพื่อเป็นกองทุนนี้ จะนำไปใช้ในกิจกรรม
ในการเผยแผ่ธรรมะ การจัดทำหนังสือธรรมะเพื่อแจกจ่าย
ให้กับสาธุชน หนังสือสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็น สวดมนต์แปล
ประจำวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญและสำหรับแจกจ่ายให้กับวัด
หรือหน่วยงานที่มีการทำวัตรสวดมนต์และไม่มีหนังสือสวดมนต์
เป็นของตนเองหรือไม่มีทุนทรัพย์ในการจัดทำ
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญก็จะแจกจ่ายให้ตามจำนวนที่เห็นสมควร
การจัดทำซีดีเสียงสวดมนต์ ซีดีธรรมบรรยายของ
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร หรือครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตา
ไปแสดงธรรมในงานปฏิบัติธรรมของวัดถ ้ำพระบำเพ็ญบุญ

คณะกรรมการวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จึงเชิญชวนสาธุชน
ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเพื่อร่วมบริจาคสมทบทุนพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อยังกุศลให้ถึงพร้อม เป็นการจรรโลง
พระพุทธศาสนาให้สถาวรสืบไป

                                           กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
                                           คณะกรรมการวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
  
                                          ส.อ.บ.ต.พัว  ทองเจริญ  ไวยาวัจกร
                                          นายสมบัติ  สีหวงษ์  กรรมการ
                                          พ่อหลวงสำราญ มีทรง หมู่ ๑๑ กรรมการ
                                          ส.อ.บ.ต.แก้ว ภาวดี กรรมการ   

..ธัมมะทานัง สัพพะทานัง ชินาติ..
"การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง"

อานิสงส์ของธรรมทาน

ธรรมทานนี้มีอานิสงส์มาก ดังที่มีการพรรณนาคุณไว้ในอรรถกถา
ธรรมบท ๑ ว่า.. แม้ทายกจะถวายจีวรอย่างดีที่สุดแด่พระพุทธเจ้า
พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย ที่นั่งติด ๆ กัน
เต็มห้องจักรวาลนี้ ก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการอนุโมทนา
ของพระพุทธเจ้า ด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท และจีวรทานนั้น
มีค่าไม่ถึงเศษส่วน ๑๖ แห่งพระคาถาที่พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา

แม้ทายกจะถวายโภชนะ ข้าวสาลี กอปรด้วยสูปะพยัญชนะ
(แกงและกับข้าว) อันประณีต เป็นต้นให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้าก็ดี
จะถวายเภสัชทาน มี เนยใส เนยเหลว น้ำผึ้ง เป็นต้น ให้เต็มบาตร
พระพุทธเจ้าที่นั่งติดๆ เต็มห้องจักรวาลก็ดี ยังมีอานิสงส์น้อยกว่า
ธรรมทานที่พระพุทธเจ้าอนุโมทนา ด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท

ผู้ที่จะให้ธรรมทาน พึงตั้งอยู่ในองค์คุณดังกล่าวมานี้ จะยัง
ประโยชน์ใหญ่ อานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับผู้แสดงธรรม
ได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้แสดงธรรมได้บุญกุศลมหาศาล
ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสสรรเสริญว่า..
"บุคคลให้ธรรมเป็นทาน โดยไม่ปรารถนาลาภสักการะ
ย่อมมีอานิสงส์ประมาณมิได้"

อานิสงส์ของทาน..

   ๑. ทำบุญกับสัตว์เดรัจฉาน ๑๐๐ ครั้ง
        ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับขอทาน ๑ ครั้ง

   ๒. ทำบุญกับขอทาน ๑๐๐ ครั้ง
        ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับคนมีศีล แล้วศีลขาด ๑ ครั้ง

   ๓. ทำบุญกับคนมีศีล แล้วศีลขาด ๑๐๐ ครั้ง
        ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรค ๑ ครั้ง

   ๔. ทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรค ๑๐๐ ครั้ง
        ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติผล ๑ ครั้ง
   ๕. ทำบุญกับพระโสดาปัตติผล ๑๐๐ ครั้ง
        ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามีมรรค ๑ ครั้ง

   ๖. ทำบุญกับพระสกิทาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง
        ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามีผล ๑ ครั้ง

   . ทำบุญกับพระสกิทาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง
        ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามีมรรค ๑ ครั้ง

   ๘. ทำบุญกับพระอนาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง
        ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามีผล ๑ ครั้ง

   ๙. ทำบุญกับพระอนาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง
        ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตมรรค ๑ ครั้ง

 ๑๐. ทำบุญกับพระอรหัตมรรค ๑๐๐ ครั้ง
        ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตผล ๑ ครั้ง

 ๑๑. ทำบุญกับพระอรหัตผล ๑๐๐ ครั้ง
        ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑ ครั้ง

 ๑๒. ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง
        ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระพุทธเจ้า ๑ ครั้ง

 ๑๓. ทำบุญกับพระพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง
        ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญถวายสังฆทาน ๑ ครั้ง

 ๑๔. ถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง
        ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญวิหารทาน ๑ ครั้ง

        การให้วัตถุเป็นทานนั้น วิหารทานได้บุญสูงสุด
 ๑๕. แล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า...
     "ธัมมะทานัง สัพพะทานัง ชินาติ"..
.
...การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง...

 
                                                              

       
     ติดต่อร่วมบุญเจ้าภาพได้ที่:
    วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โทร.๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕

   หรือ โอนปัจจัยร่วมสร้างบุญได้ในนามชื่อบัญชี :

     ชื่อบัญชี "กองทุนปฏิบัติธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ"
      ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
      บัญชีออมทรัพย์
      สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
      บัญชีเลขที่  369- 2 - 40399 - 0

     ชื่อบัญชี "กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ"
      ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
      บัญชีออมทรัพย์
      สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
      บัญชีเลขที่   369- 2 - 40400 - 8

      ชื่อบัญชี "กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ"
      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
      บัญชีออมทรัพย์
      สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย
      บัญชีเลขที่  537- 0 - 50993 - 6

       
   

 

  

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕, โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthumpra.com      email : watthampra@hotmail.com หรือ    email : info@watthumpra.com