: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


 
พระครูจันทนิภากร(ถวิล จนฺทสโร)
านปริวาสกรรม ปี 2550
 
 


 ..


                                      "ป ริ ว า ส ก ร ร ม"

กำหนดการเข้าอยู่ปริวาสกรรม ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

                  ๐  วันที่    ๑  กุมภาพันธ์   ขอปริวาสกรรม
                  ๐  วันที่    ๔  กุมภาพันธ์   ขึ้นมานัต
                  ๐  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์   ออกอัพภาน  

หมายเหตุ : ๐ บิณฑบาตภายในวัดเวลา ๐๗.๕๐ น. ทุกวัน
                    ๐ สำหรับพระภิกษุผู้อยู่ปริวาสโปรดนำบาตร กลด ไปด้วยทุกครั้ง
                    ๐ หากไม่มีกลดของตนเองให้ติดต่อขอยืมที่กองอำนวยการของวัด
บทนำ

          ทุกวันนี้งานปริวาสกรรมได้จัดขึ้นมากมายตามวัดและสำนักสงฆ์ต่าง ๆ
          ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

          ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญเป็นอย่างมากในส่วนของงานปริวาสกรรม
          จึงมีศรัทธาจัดงานปริวาสกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปีใน วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
          อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งกำหนดการจัดปริวาสกรรมสำหรับพระภิกษุนั้น
          จะมีขึ้นในวันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ของทุกปี และ ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา
          ๑๕ วัน ซึ่งแต่ละครั้งนั้นจะมีพระภิกษุจากทั่วประเทศได้เข้ามาประพฤติปริวาส
          เป็นจำนวนมากรวมทั้งยังมีสามเณร อุบาสก-อุบาสิกาได้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรม
          ด้วยเป็นจำนวนมาก

          ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำสังฆกรรมงาน“ปริวาสกรรม” นี้จะยัง
          ประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์และผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่าน ซึ่งกุศลธรรมทั้งมวล
          ที่ข้าพเจ้าและคณะสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้มีเจตนากระทำแล้วนี้ขอถวาย
          เป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาสืบไป

                                                             พระครูจันทนิภากร (ถวิล  จนฺทสโร)
                                                             และคณะสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
                                                             ต.ธารทอง อ.พาน จังหวัดเชียงราย 
                                                             โทรศัพท์-โทรสาร(๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕


ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ "ปริวาสกรรม"

  1. เพื่อดำรงธรรมวินัยให้ยั่งยืน เพราะมีครูบาอาจารย์มาให้ความรู้ทางธรรม
    ทั้งด้านปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรม
  2. เพื่ออนุเคราะห์กุลบุตรที่บวชมา และต้องการชำระสิกขาบท(ศีล)ให้บริสุทธิ์
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักปฏิบัติธรรมได้เจริญ สมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน
    ทั้งพระภิกษุ-สามเณร  อุบาสก-อุบาสิกา
  4. เป็นการรวมพระภิกษุต่างถิ่นต่างอาวาสได้อย่างมาก  บ่งบอกถึงความสามัคคี
    ในหมู่สงฆ์ว่ายังแน่นแฟ้นดีอยู่ เป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญในพระพุทธศาสนา


.........   พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

..........   “ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย... การแสวงหาทางออกอย่างพวกเธอนี้ประเสริฐแท้  
            การแก่งแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้น ในที่สุดทุกคนก็รู้เอง เหมือนแย่งกัน
            เข้าไปสู่กองไฟ มีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวาย  เสนาบดีดื่มน้ำด้วย
            ภาชนะทองคำ กับคนจนดื่มน้ำด้วยภาชนะที่ทำจากกะลามะพร้าวฉันใด..
            เมื่อมีความพอใจ ย่อมมีความสุขเท่ากัน นี่เป็นข้อยืนยันว่า ความสุขนั้น
            อยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญ..อย่างพวกเธออยู่ที่นี่มีแต่ความพอใจ
            แม้กระท่อมมุงด้วยใบไม้ก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโอ่อ่า
            แน่นอนทีเดียวคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นมิใช่คนใหญ่คนโต
            แต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุข สงบเยือกเย็น ปราศจากความ
            เร่าร้อนกระวนกระวาย”  

 
                                                    
         อ่านต่อหน้า >>I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I หน้าแรก >>                              

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthumpra.com             email : info@watthumpra.com