: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

  ..

ปริวาสกรรม 
กำหนดปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ปี๒๕๖๑

๐ วันที่  ๑๔  กรกฏาคม  
....ขอปริวาส
.....

๐ วันที่  ๑๗  กรกฏาคม 
....ขึ้นมานัต
......
๐ วันที่  ๒๓  กรกฏาคม 
.....ออกอัพภาน
..


หมายเหตุ :
บิณฑบาตภายในวัดเวลา ๐๘.๐๐ น. ทุกวัน
 สำหรับพระภิกษุผู้อยู่ปริวาสให้นำบาตร กลด ไปด้วย
หากไม่มีกลดของตนเองให้ติดต่อขอยืมที่กองอำนวยการของวัดได้


  

  พระครูจันทนิภากร
  ถวิล จนฺทสโร
)

บทนำ
ทุกวันนี้งานปริวาสกรรมได้จัดขึ้นมากมายตามวัดและสำนักสงฆ์ต่างๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย และดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ข้าพเจ้าเห็นความสำคัญเป็นอย่างมากในส่วนของงานปริวาสกรรม จึงมีศรัทธาจัดงานปริวาสกรรมขึ้นเป็นประจำทุกปีใน วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งกำหนดการจัดปริวาสกรรมสำหรับพระภิกษุนั้น จะมีขึ้นในวันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ของทุกปี และ ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน ซึ่งแต่ละครั้งนั้นจะมีพระภิกษุจากทั่วประเทศได้เข้ามาประพฤติปริวาส เป็นจำนวนมากรวมทั้งยังมีสามเณร อุบาสก-บาสิกาได้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมด้วยเป็นจำนวนมาก

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำสังฆกรรมงาน“ปริวาสกรรม” นี้จะยังประโยชน์ต่อพระภิกษุสงฆ์และผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่าน ซึ่งกุศลธรรมทั้งมวลที่ข้าพเจ้าและคณะสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้มีเจตนากระทำแล้วนี้ ขอถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อประโยชน์เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาสืบไป

                                                                                                                         พระครูจันทนิภากร ถวิล  จนฺทสโร)
                                                                                                                         และคณะสงฆ์วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
                                                                                                                         ต.ธารทอง อ.พาน จังหวัดเชียงราย
                                                                                                                         โทรศัพท์-โทรสาร(๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕


ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของ "ปริวาสกรรม"

  1. เพื่อดำรงธรรมวินัยให้ยั่งยืน เพราะมีครูบาอาจารย์มาให้ความรู้ทางธรรม ทั้งด้านปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรม
  2. เพื่ออนุเคราะห์กุลบุตรที่บวชมา และต้องการชำระสิกขาบท(ศีล)ให้บริสุทธิ์
  3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักปฏิบัติธรรมได้เจริญสมถะ-วิปัสสนากรรมฐาน
    ทั้งพระภิกษุ-สามเณร  อุบาสก-อุบาสิกา
  4. เป็นการรวมพระภิกษุต่างถิ่นต่างอาวาสได้อย่างมาก  บ่งบอกถึงความสามัคคีในหมู่สงฆ์ว่ายังแน่นแฟ้นดีอยู่ เป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญในพระพุทธศาสนา

                   


พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

“ดูก่อน ภิกษุทั้งหลาย.. การแสวงหาทางออกอย่างพวกเธอนี้ประเสริฐแท้ การแก่งแย่งกันเป็นใหญ่เป็นโตนั้น ในที่สุดทุกคนก็รู้เอง เหมือนแย่งกันเข้าไปสู่กองไฟ มีแต่ความรุ่มร้อนกระวนกระวาย 

เสนาบดีดื่มน้ำด้วยภาชนะทองคำ กับคนจนดื่มน้ำด้วยภาชนะที่ทำจากกะลามะพร้าวฉันใด.. เมื่อมีความพอใจ ย่อมมีความสุขเท่ากัน

นี่เป็นข้อยืนยันว่า ความสุขนั้นอยู่ที่ความรู้สึกทางใจเป็นสำคัญ.. อย่างพวกเธออยู่ที่นี่มีแต่ความพอใจแม้กระท่อมมุงด้วยใบไม้ ้ก็มีความสุขกว่าอยู่ในพระราชฐานอันโอ่อ่า แน่นอนทีเดียว คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นมิใช่คนใหญ่คนโต แต่เป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตของตนมีความสุข สงบเยือกเย็น ปราศจากความเร่าร้อนกระวนกระวาย”  

           
  

         อ่านต่อหน้า >>I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I หน้าแรก >>                              
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthumpra.com             email : info@watthumpra.com