: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร
.....
....
 

 

 


 

 

"พุทธประวัติ"
"พระพุทธเจ้า"


วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ขอเชิญชวนท่านสาธุชน..ร่วมศึกษา..เรียนรู้..พุทธประวัติ

เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องต่อพระพุทธศาสนาว่า ไม่ได้เข้าใจยาก
เกินกว่าที่จะศึกษาเรียนร
ู้ เมื่อเรียนรู้อย่างเข้าใจโดยถ่องแท้..
ลึกซึ้งแล้ว..จะรู้ว่าท่านโชคดีเพียงไหน..
ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา
ดังที่พระพุทธองค์ทรงเปล่งกระแสพุทธฏีกาเป็นโอวาทานุสาสนี
แด่พระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งปวงว่า

"ภิกฺขเว อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ,    ทุลฺลโภ พุทฺธุปปาโท โลกสฺมึ,
ทุลฺลโภ มนุสฺสตฺต ปฏิลาโภ,  ทุลฺลภา สทฺธาสมฺปตฺติ,
ทุลฺลภา ปพฺพชฺชา,       ทุลฺลภํ สทฺธมฺมสฺสวนํ”


ดูกร เธอผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย !
ขอเธอทั้งหลายจงรักษาตนให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด

๐ การที่จะได้มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบังเกิดขึ้นในโลกเป็นสิ่งที่หาได้โดยยากยิ่ง
๐ การที่จะได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์ ก็เป็นสิ่งที่หาได้โดยยาก
๐ การที่เป็นมนุษย์แล้วถึงพร้อมด้วยศรัทธาก็เป็นสิ่งที่ทำได้โดยยาก
๐ การที่เป็นผู้มีศรัทธาจะได้มีโอกาสบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา
ก็เป็นสิ่งยากยิ่ง
๐และการที่จะได้มีโอกาสสดับตรับฟังพระสัทธรรมเทศนา
ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ก็เป็นสิ่งที่หาได้โดยยากในโลก”


แล้วในชีวิตหนึ่งนี้ที่แสนสั้น...ท่านทั้งหลายเพลิดเพลินกับการทำสิ่งใดอยู่..??


   ร่วมศึกษาพุทธประวัติ >>


วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com