: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร
.....
....

 

 

 


 

 ย้อนกลับ

พระพุทธเจ้า

หน้าถัดไป

 
  กำเนิดจักรวาล หรือกำเนิดโลก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคยตรัสไว้ว่า เริ่มต้นเมื่อกัปถูกทำลายลง
ด้วยเหตุต่างๆ อย่างยาวนานแล้วค่อยๆ ฟื้นฟูสิ่งมีชีวิตเริ่มเกิดขึ้นโดยมี
พรหมเหาะลงมาจากพรหมภูมิ ลงมาที่โลกมนุษย์ จากที่โลกถูกทำลาย
ด้วยไฟจนกระทั่งต่อมา มีฝนตกลงมาจนเต็มท้องจักรวาล ระดับน้ำ
จึงลดระดับลงเรื่อยๆ เมื่อระดับน้ำลดลงทำให้ที่ตั้งของภพต่างๆ ปรากฏขึ้น
มีสิ่งที่เรียกว่า ง้วนดิน เป็นดินที่ถูกไฟเผาจนมีกลิ่นหอมเป็นอย่างมาก
มีรสชาติที่โอชา พอพรหมหยิบบริโภคก็จะกำซาบลงไปทุกส่วนของ
ร่างกาย โดยไม่ต้องใช้อวัยวะใด ๆ ในการย่อยสลาย แต่พอทานอาหาร
ที่เป็นของหยาบเข้าไปเรื่อย ๆ ร่างกายของพรหมก็เริ่มหนักขึ้นและร่างกาย
ก็แปร สภาพมีอวัยวะภายในต่าง ๆ เพื่อย่อยอาหารหยาบที่บริโภคเข้าไป
ร่างกายจึงเหาะ ไม่ได้ในที่สุดก็จำต้องเดิน และก็ก่อเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมา
เป็นวัฏจักรเช่นนี้
อ่านต่อ >>
   
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ชมพูทวีป-การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า
พระโพธิสัตว์เจ้าผู้จะทรงมาตรัสเป็นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมา
สัมพุทธเจ้า หรือ พระพุทธเจ้านาม "โคตมโคดม"นั้น พระองค์ทรงเพียร
สร้างสมอบรมพระบารมีมาเนิ่นนาน
นักหนา เป็นเวลาถึง ๒๐ อสงไขย
กับอีก ๑ แสนมหากัป นี่เป็นเวลาที่รวดเร็วที่สุด สำหรับพระโพธิสัตว์
ที่จะทรงอบรมบ่มพระบารมีญาณทางด้าน "พระปัญญาธิกพุทธเจ้า"
คืออบรมบ่มบำเพ็ญการสร้างพระบารมีมาในทางปัญญา แล้ว
พระพุทธเจ้าที่จะทรงมาตรัสในจักรวาลโลกนี้มีกี่ประเภท บางพระองค์
สั่งสมพระบารมี ถึง ๔๐ อสงไขย ๑ แสนมหากัป บางพระองค์สั่งสม
พระบารมี ถึง ๘๐ อสงไขย ๑ แสนมหากัป  อ่านต่อ >>
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

ทรงพระประสูต
เมื่อถึงกาลอันสมควร เหล่าเทวราชในเทวโลกซึ่งนำโดยท้าวสักกะเทวราช
หรือ พระอินทร์ ทรงอัญเชิญพระโพธิสัตว์เจ้าลงมาจุติในโลก พระองค์
ทรงพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทรงเรียกว่า"ปัญจมหาวิโลกนะ ๕ ประการ"
หรือ เหตุปัจจัยทั้งหมด ๕ ประการ ที่จะลงมาจุติบนโลกมนุษย์ เหตุเหล่านั้น
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง และอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทรงพิจารณา
ถึงความเหมาะสมในการที่จะลงมาจุติ นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว
มีอะไรเป็นส่วนประกอบอีกบ้าง...อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้พระโพธิสัตว์เจ้า
ทรงเลือกชมพูทวีป พระราชตระกูล พระพุทธบิดา
พระพุทธมารดา
เป็นที่จุติ และการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาจุติสักครั้งหนึ่งนั้นเป็นไป
ได้โดยยาก ดังที่ทรงมีบรมพุทโธวาทแด่ภิกษุสงฆ์ว่า "การอุบัติ
บังเกิดขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลก
"
อ่านต่อ
>>

   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ทรงตรัสรู้
เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรจนค้นพบหนทางแห่งการ "ตรัส" หรือ
"ตรัสรู้" คือ ทรงรู้...พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้อริยสัจ ๔ หรือ
ความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้าเป็นการตรัสรู้ อันยอดเยี่ยม ไม่มีผู้เสมอเหมือน
ดังนั้นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการรู้ ที่ทรงค้นพบหนทาง
เป็นการรู้แจ้งโลกรู้ถึงความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ แล้วก็ทรง
พระเมตตา ต่อสรรพสัตว์ในการนำมาสั่งสอน บอกทาง การตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้าจึงสำคัญยิ่ง เพราะเป็นวันที่บังเกิดพระพุทธเจ้า
พระนามว่า "โคตมะ" อุบัติขึ้นในโลก  อ่านต่อ >>
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  ทรงพระปรินิพพาน
การปรินิพพานของพระพุทธเจ้าถือเป็นความสูญเสียดวงประทีป
ที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวโลกโดยเฉพาะสำหรับพุทธศาสนิกชนและ
พระพุทธศาสนา ซึ่งก่อนทรงพระปรินิพพานได้ทรง ตรัส
"ปัจฉิมโอวาท" แด่พระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหลายดังความว่า
 "ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันว่าสังขารทั้งหลาย ย่อมมีความ
  เสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวง
  อันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่น
  ให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด"
  อ่านต่อ >>
   
  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  พระพุทธศาสนาภายหลังปรินิพพาน
การปรินิพพานของพระพุทธเจ้าถือเป็นความสูญเสียดวงประทีป
ที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวโลกโดยเฉพาะสำหรับพุทธศาสนิกชนและ
พระพุทธศาสนา ภายหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานแล้วนั้น
มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนา เกิดการ
สังคายนาพระไตรปิฏก และความเปลี่ยนแปลงในวงการสงฆ์
เกิดขึ้นมากมาย   อ่านต่อ >>
   

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com