: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325
 
 
 
 

 ย้อนกลับ

พระพุทธเจ้า

หน้าถัดไป

 
  กำเนิดจักรวาล หรือกำเนิดโลก
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเคยตรัสไว้ว่า เริ่มต้นเมื่อกัปถูกทำลายลงด้วยเหตุต่างๆ อย่างยาวนานแล้วค่อยๆ ฟื้นฟูสิ่งมีชีวิตเริ่มเกิดขึ้นโดยมีพรหมเหาะลงมาจากพรหมภูมิ ลงมาที่โลกมนุษย์ จากที่โลกถูกทำลายด้วยไฟ จนกระทั่งต่อมามีฝนตกลงมาจนเต็มท้องจักรวาล ระดับน้ำจึงลดระดับลงเรื่อยๆ เมื่อระดับน้ำลดลงทำให้ที่ตั้งของภพต่างๆ ปรากฏขึ้น มีสิ่งที่เรียกว่า ง้วนดิน เป็นดินที่ถูกไฟเผาจนมีกลิ่นหอมเป็นอย่างมาก มีรสชาติที่โอชา พอพรหมหยิบบริโภคก็จะกำซาบลงไปทุกส่วนของร่างกายโดยไม่ต้องใช้อวัยวะใดๆ ในการย่อยสลาย แต่พอทานอาหารที่เป็นของหยาบเข้าไปเรื่อยๆ ร่างกายของพรหมก็เริ่มหนักขึ้นและร่างกายก็แปรสภาพมีอวัยวะภายในต่างๆ เพื่อย่อยอาหารหยาบที่บริโภคเข้าไป ร่างกายจึงเหาะไม่ได้ ในที่สุดก็จำต้องเดินและก็ก่อเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมาเป็นวัฏจักรเช่นนี้
อ่านต่อ >>
   
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ชมพูทวีป-การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า
พระโพธิสัตว์เจ้าผู้จะทรงมาตรัสเป็นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ พระพุทธเจ้านาม "โคตมโคดม"นั้น พระองค์ทรงเพียรสร้างสมอบรมพระบารมีมาเนิ่นนานนักหนา เป็นเวลาถึง ๒๐ อสงไขยกับอีก ๑ แสนมหากัป นี่เป็นเวลาที่รวดเร็วที่สุด สำหรับพระโพธิสัตว์ที่จะทรงอบรมบ่มพระบารมีญาณทางด้าน"พระปัญญาธิกพุทธเจ้า" คืออบรมบ่มบำเพ็ญการสร้างพระบารมีมาในทางปัญญาแล้ว พระพุทธเจ้าที่จะทรงมาตรัสในจักรวาลโลกนี้มีกี่ประเภท บางพระองค์สั่งสมพระบารมีถึง ๔๐ อสงไขย ๑ แสนมหากัป บางพระองค์สั่งสมพระบารมี ถึง ๘๐ อสงไขย ๑ แสนมหากัป
 
อ่านต่อ
>>
   
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
 

ทรงพระประสูต
เมื่อถึงกาลอันสมควร เหล่าเทวราชในเทวโลกซึ่งนำโดยท้าวสักกะเทวราชหรือพระอินทร์ ทรงอัญเชิญพระโพธิสัตว์เจ้าลงมาจุติในโลก พระองค์ทรงพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่ทรงเรียกว่า"ปัญจมหาวิโลกนะ ๕ ประการ" หรือ เหตุปัจจัยทั้งหมด ๕ ประการ ที่จะลงมาจุติบนโลกมนุษย์ เหตุเหล่านั้นมีองค์ประกอบอะไรบ้าง? และอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทรงพิจารณาถึงความเหมาะสมในการที่จะลงมาจุติ นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้ว มีอะไรเป็นส่วนประกอบอีกบ้าง... อะไรเป็นเหตุปัจจัยให้พระโพธิสัตว์เจ้าทรงเลือกชมพูทวีป พระราชตระกูล พระพุทธบิดา พระพุทธมารดา
เป็นที่จุติ และการที่จะมีพระพุทธเจ้ามาจุติสักครั้งหนึ่งนั้นเป็นไปได้โดยยาก ดังที่ทรงมีบรมพุทโธวาทแด่ภิกษุสงฆ์ว่า "การอุบัติบังเกิดขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลก"
อ่านต่อ >>

   
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  ทรงตรัสรู้
เมื่อพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรจนค้นพบหนทางแห่งการ "ตรัส" หรือ "ตรัสรู้" คือ ทรงรู้...พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้อริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นการตรัสรู้ อันยอดเยี่ยม ไม่มีผู้เสมอเหมือน ดังนั้นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงเป็นการรู้ที่ทรงค้นพบหนทาง เป็นการรู้แจ้งโลกรู้ถึงความจริงอันประเสริฐ ๔ ประการ แล้วก็ทรงพระเมตตา ต่อสรรพสัตว์ในการนำมาสั่งสอน บอกทาง การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงสำคัญยิ่ง เพราะเป็นวันที่บังเกิดพระพุทธเจ้าพระนามว่า "โคตมะ" อุบัติขึ้นในโลก 
อ่านต่อ
>>
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

  ทรงพระปรินิพพาน
การปรินิพพานของพระพุทธเจ้าถือเป็นความสูญเสียดวงประทีปที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวโลก โดยเฉพาะสำหรับพุทธศาสนิกชนและพระพุทธศาสนา ซึ่งก่อนทรงพระปรินิพพานได้ทรง ตรัส "ปัจฉิมโอวาท" แด่พระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหลายดังความว่า
"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตนและประโยชน์ของผู้อื่น ให้บริบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเถิด" 

อ่านต่อ >>
   
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
  พระพุทธศาสนาภายหลังปรินิพพาน
การปรินิพพานของพระพุทธเจ้าถือเป็นความสูญเสียดวงประทีปที่ยิ่งใหญ่สำหรับชาวโลก โดยเฉพาะสำหรับพุทธศาสนิกชนและพระพุทธศาสนา ภายหลังจากที่พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานแล้วนั้น มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้นต่อพระพุทธศาสนา เกิดการสังคายนาพระไตรปิฏก และความเปลี่ยนแปลงในวงการสงฆ์เกิดขึ้นมากมาย  
อ่านต่อ >>
   

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
            
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย
ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐
โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com
email :
w.watthumpra@gmail.com