: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย โทร.053 184 325
 

กองทุนปฏิบัติธรรม

ร่วมสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรม
และการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นกองทุน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ตำบลธารทอง อำเภอพาน จ.เชียงราย

โทร. 053 184 325


   

อานิสงส์แห่งธรรมทาน
ธรรมทานนี้มีอานิสงส์มาก ดังที่มีการพรรณนาคุณไว้ในอรรถกถาธรรมบท ๑ ว่า.. แม้ทายกจะถวายจีวรอย่างดีที่สุดแด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย ที่นั่งติดๆ กัน เต็มห้องจักรวาลนี้ ก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการอนุโมทนาของพระพุทธเจ้า ด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท และจีวรทานนั้น มีค่าไม่ถึงเศษส่วน ๑๖ แห่งพระคาถาที่พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา

แม้ทายกจะถวายโภชนะ ข้าวสาลี กอปรด้วยสูปะพยัญชนะ (แกงและกับข้าว) อันประณีตเป็นต้น ให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้าก็ดี จะถวายเภสัชทาน มี เนยใส เนยเหลว น้ำผึ้งเป็นต้น ให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้าที่นั่งติดๆ เต็มห้องจักรวาลก็ดี ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้าอนุโมทนา ด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท

ผู้ที่จะให้ธรรมทาน พึงตั้งอยู่ในองค์คุณดังกล่าวมานี้ จะยังประโยชน์ใหญ่ อานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับผู้แสดงธรรมได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้แสดงธรรมได้บุญกุศลมหาศาล ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสสรรเสริญว่า..
"บุคคลให้ธรรมเป็นทาน โดยไม่ปรารถนาลาภสักการะ ย่อมมีอานิสงส์ประมาณมิได้"


อานิสงส์ของทาน..

 1. ทำบุญกับสัตว์เดรัจฉาน ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับขอทาน ๑ ครั้ง
 2. ทำบุญกับขอทาน ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับคนมีศีล แล้วศีลขาด ๑ ครั้ง
 3. ทำบุญกับคนมีศีล แล้วศีลขาด ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรค ๑ ครั้ง
 4. ทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรค ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติผล ๑ ครั้ง
 5. ทำบุญกับพระโสดาปัตติผล ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามีมรรค ๑ ครั้ง
 6. ทำบุญกับพระสกิทาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามีผล ๑ ครั้ง
 7. ทำบุญกับพระสกิทาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามีมรรค ๑ ครั้ง
 8. ทำบุญกับพระอนาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามีผล ๑ ครั้ง
 9. ทำบุญกับพระอนาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตมรรค ๑ ครั้ง
 10. ทำบุญกับพระอรหัตมรรค ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตผล ๑ ครั้ง
 11. ทำบุญกับพระอรหัตผล ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑ ครั้ง
 12. ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระพุทธเจ้า ๑ ครั้ง
 13. ทำบุญกับพระพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญถวายสังฆทาน ๑ ครั้ง
 14. ถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญวิหารทาน ๑ ครั้ง
  การให้วัตถุเป็นทานนั้น วิหารทานได้บุญสูงสุด
  จากนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า...

  "ธัมมะทานัง สัพพะทานัง ชินาติ"...
  ..การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง...

ติดต่อร่วมบุญเจ้าภาพได้ที่:
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โทร.๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕
หรือ โอนปัจจัยร่วมสร้างบุญได้ในนามชื่อบัญชี : 
  

 
   

 


 


   

                  

    
        

                           
         
                               
         

 

                    
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com/ email :
info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com