: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ สงบ สะอาด ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน จ.เชียงราย
 


กองทุนปฏิบัติธรรม

ร่วมสมทบกองทุนเผยแผ่ธรรม
และการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นกองทุน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาและการปฏิบัติธรรม

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ตำบลธารทอง อำเภอพาน จ.เชียงราย


   


อานิสงส์แห่งธรรมทาน
ธรรมทานนี้มีอานิสงส์มาก ดังที่มีการพรรณนาคุณไว้ในอรรถกถาธรรมบท ๑ ว่า.. แม้ทายกจะถวายจีวรอย่างดีที่สุดแด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย ที่นั่งติดๆ กัน เต็มห้องจักรวาลนี้ ก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการอนุโมทนาของพระพุทธเจ้า ด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท และจีวรทานนั้น มีค่าไม่ถึงเศษส่วน ๑๖ แห่งพระคาถาที่พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา

แม้ทายกจะถวายโภชนะ ข้าวสาลี กอปรด้วยสูปะพยัญชนะ (แกงและกับข้าว) อันประณีตเป็นต้น ให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้าก็ดี จะถวายเภสัชทาน มี เนยใส เนยเหลว น้ำผึ้งเป็นต้น ให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้าที่นั่งติดๆ เต็มห้องจักรวาลก็ดี ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้าอนุโมทนา ด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท

ผู้ที่จะให้ธรรมทาน พึงตั้งอยู่ในองค์คุณดังกล่าวมานี้ จะยังประโยชน์ใหญ่ อานิสงส์ยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้นกับผู้แสดงธรรมได้อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้แสดงธรรมได้บุญกุศลมหาศาล ดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสสรรเสริญว่า..
"บุคคลให้ธรรมเป็นทาน โดยไม่ปรารถนาลาภสักการะ ย่อมมีอานิสงส์ประมาณมิได้"


อานิสงส์ของทาน..

 ๑. ทำบุญกับสัตว์เดรัจฉาน ๑๐๐ ครั้ง
     ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับขอทาน ๑ ครั้ง

๒. ทำบุญกับขอทาน ๑๐๐ ครั้ง
    ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับคนมีศีล แล้วศีลขาด ๑ ครั้ง

๓. ทำบุญกับคนมีศีล แล้วศีลขาด ๑๐๐ ครั้ง
   ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรค ๑ ครั้ง

๔. ทำบุญกับพระโสดาปัตติมรรค ๑๐๐ ครั้ง
   ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระโสดาปัตติผล ๑ ครั้ง
๕. ทำบุญกับพระโสดาปัตติผล ๑๐๐ ครั้ง
   ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามีมรรค ๑ ครั้ง

๖. ทำบุญกับพระสกิทาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง
   ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระสกิทาคามีผล ๑ ครั้ง

๗. ทำบุญกับพระสกิทาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง
   ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามีมรรค ๑ ครั้ง

๘. ทำบุญกับพระอนาคามีมรรค ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอนาคามีผล ๑ ครั้ง

๙. ทำบุญกับพระอนาคามีผล ๑๐๐ ครั้ง
   ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตมรรค ๑ ครั้ง

๑๐. ทำบุญกับพระอรหัตมรรค ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระอรหัตผล ๑ ครั้ง

๑๑. ทำบุญกับพระอรหัตผล ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑ ครั้ง

๑๒. ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญกับพระพุทธเจ้า ๑ ครั้ง

๑๓. ทำบุญกับพระพุทธเจ้า ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญถวายสังฆทาน ๑ ครั้ง

๑๔. ถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้ง
  ได้บุญไม่เท่ากับทำบุญวิหารทาน ๑ ครั้ง

การให้วัตถุเป็นทานนั้น วิหารทานได้บุญสูงสุด
๑๕. แล้วพระพุทธองค์ทรงตรัสว่า...
"ธัมมะทานัง สัพพะทานัง ชินาติ"...
..การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทานทั้งปวง...

ติดต่อร่วมบุญเจ้าภาพได้ที่:
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โทร.๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕
หรือ โอนปัจจัยร่วมสร้างบุญได้ในนามชื่อบัญชี :   

 
   

 


 


   

                  

    
        

                           
         
                               
         

 

                    

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email :
info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com