ป้ายบอกทางเข้าวัด ปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่

พระพุทธสุวรรณติโลกนาถปุญญาวาสสถิต
พระพุทธรูปพระประธานอุโบสถ
 : : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
 

หน้าแรก

>>ข้อมูลหลัก<<
 
หนังสือสวดมนต์แปล
วัดถ้ำพระ download>>“บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย
....    ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”

....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...
....ความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลา
....เหมือนชาวนาที่ตระหนี่...
...ไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนา
.. .เขาเก็บพันธุ์ข้าวเปลือกไว้จนเน่า
    และเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีก
... ข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้วหนึ่งเมล็ด
... ย่อมให้ผลหนึ่งรวงฉันใด
... ทาน..ที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้น
... ย่อมมีผลมาก ผลไพศาล.."
..........................พุทธโอวาท

                                  
>>

   

ร่วมน้อมถวาย
   พระพร
 >>ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม
ปริวาสกรรม

ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
เริ่มวันศุกร์ที่ ๑๗ - ๒๖ ก.ค. ๒๕๕๘

   อ่านรายละเอียด >>


     

    น้อมถวาย
  ความอาลัย
 >>
ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา
เป็นปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา
ของพระภิกษุ เพื่อการปฏิบัติ
ตามพระวินัยที่พระพุทธองค์
ทรงกำหนดไว้แด่หมู่สงฆ์ ในปีนี้
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จัดงาน
์ปริวาสกรรม โดยเริ่มวันศุกร์ที่
๑๗-๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นี้
อ่านต่อ
>>
ร่วมสร้างอาัคารที่พัก
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ กำลัง
ดำเนินการก่อสร้างอาคาร
ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมในขณะนี้
เพื่อใช้ประโยชน์ในการที่
ให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้มีที่พัก
อยู่อาศัยในช่วงงานปฏิบัติธรรม
จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญ

อ่านต่อ >>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"พุทธประวัติ"
ร่วมศึกษา เรียนรู้..พุทธประวัติ
เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
พระพุทธศาสนาว่าไม่ได้ยากเกิน
ที่จะศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจได้
และโชคดีเพียงไหนที่ได้เกิดมา
เป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา
อ่านต่อ>>
"พุทธศาสดา"
โครงการภาพยนตร์"พุทธศาสดา"
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
มหาราชา พุทธศักราช ๒๕๔๖ -
๒๕๕๔ พุทธประวัติเอนิเมชั่น
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อ่านต่อ >>
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา
นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย
สีมา คือเขตแดน วิสุงคามสีมา
จึงเป็นเขตแดนของสงฆ์ หรือ
วัด ที่ตัดขาดออกจากเขตแดน
ของบ้าน วัดถ้ำพระฯ จะทำการ
ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมาอุโบสถ
อ่านต่อ >>
ปฏิบัติธรรม วันขึ้นปีใหม่
"การเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง"
ร่วมปฏิบัติธรรม ๓๑-๓ ม.ค.
เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ ที่จะ
มาถึง ด้วยการสร้างบุญกุศล

คุณความดีให้กับจิตใจของ
ตนเอง เริ่มต้นดี..ย่อมดีเสมอ
อ่านต่อ >>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
สร้างโบสถ์..อานิสงส์วิหารทาน
โบสถ์...เป็นเขตแห่งสงฆ์ สำหรับ
ทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์
พระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญ
ว่ามีอานิสงส์มาก การถวายโบสถ์
หรือศาลาแด่สงฆ์ชื่อว่า..ให้ทุกสิ่ง
อ่านต่อ >>
พระพุทธรูปพระประธาน
การก่อสร้างอุโบสถ วัดถ้ำพระฯ
ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้ว
เสร็จ จึงได้มีพิธีเททอง หล่อ
พระพุทธรูปหน้าตัก ๕๙ นิ้ว
เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานเป็น
พระประธานในอุโบสถ อ่านต่อ >>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
เชิญร่วมปฏิบัติและฟังธรรม
ณ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์(ตึก
ข่าว)ไทยทีวีสีช่อง ๓ ถนน
พระราม ๔ แขวงคลองเตย
ในโครงการ"ธรรมะคือคุณากร"
หัวข้อ"อยู่กันด้วยความรัก"
กับหลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
www.phuttha.com
ปฏิบัติธรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา
 ต่อ >>
๐ วันมาฆาบูชา ต่อ >>
๐ วันวิสาขบูชา ต่อ >>
๐ วันอาสาฬหบูชา ต่อ >>
๐ วันเข้าพรรษา  ต่อ >>
๐ วันออกพรรษา ต่อ >>
๐ วันเทโวโรหนะ อ่านต่อ >>
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
๕ ธ.ค.วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อ..ในปีนี้ วัดถ้ำพระบำเพ็ญ
บุญ มิได้จัดโปรแกรมการปฏิบัติ
ธรรมเพราะภารกิจทางด้านสงฆ์
แต่หากสาธุชนที่จะเดินทาง
ไปปฏิบัติธรรมเป็นการส่วนตน
ก็สามารถไปปฏิบัติธรรมได้
ตามปกติทุกวัน อ่านต่อ >>
ปฏิบัติธรรม วันแม่
วันแม่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
โดยหลวงพ่อถวิลได้นำเชิญ
ชวนญาติธรรมร่วมปฏิบัติธรรม
เป็นเวลา ๓ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่
๑๐-๑๒ ส.ค.ณ สวนธรรมโกศล ๒
คลอง ๘ ลำลูกกา ปทุมธานี
อ่านต่อ >>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การอบรมให้หน่วยงาน
เป็นกิจกรรมที่องค์กร หรือ
หน่วยงานทั้งของรัฐ และ
เอกชน ได้นำบุคลากรมาฝึก
อบรมความประพฤติเพื่อฝึก
สติใคร่ครวญเพื่อประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลของ
การปฏิบัติงาน  อ่านต่อ >>
การอบรมเยาวชน
เป็นกิจกรรมที่คณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
ได้นำเยาวชนมาฝึกอบรมนิสัย
ความประพฤติเพื่อฝึกอบรมจิตใจ
ให้เป็นคนดีของพ่อ-แม่ ของสังคม
และ ของชาติให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 
อ่านต่อ >>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ภาพเก่าเล่าเรื่องวัด
จากการที่ญาติธรรมที่ได้เคยมา
ปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำพระฯได้เก็บ
สะสมภาพเก่าซึ่งเป็นสิ่งมีค่า
นำมามอบถวายไว้ จึงนำมาเป็น
มูลเหตุของภาพเก่าเล่าเรื่องอดีต
ที่หลวงพ่อท่านได้ริเริ่มก่อตั้ง
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
แห่งนี้ขึ้นมา  อ่านต่อ
>>
กองทุนเผยแผ่ธรรม
สัพพทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ..
การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
คณะกรรมการ วัดถ้ำพระฯ
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคสมทบ"กองทุน
เผยแผ่ธรรม-การปฏิบัติธรรม
โดยสามารถร่วมบริจาคได้
ในบัญชีกองทุนเผยแผ่ธรรม
อ่านต่อ >>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
ทรงพระเมตตารับวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ไว้ใน สังฆราชูปถัมภ์ ตามหนังสือที่ พ ๖๙๗/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔
อ่านต่อ>> 

..................................................................................................................................
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้รับการประกาศเป็น "สำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัด"
สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดทั่วประเทศ
๔๕ แห่ง ปี ๕๔
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็น ๑ ใน ๔๕ แห่งที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานที่
ปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ อ่านต่อ>>

..................................................................................................................................
รางวัลดีเด่น “เสาเสมาธรรมจักร” ในด้านส่งเสริมการปฏิบัติธรรม แก่มหาชนโดยทั่วไป
และใบประกาศเกียรติคุณนักเผยแผ่ธรรม สาขาปฏิบัติธรรม ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗  
อ่านต่อ >
.....................................................................................................................
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ตรวจสอบบัญชีรายนามพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ในเขตปกครอง
คณะสงฆ์หนเหนือ และคณะสงฆ์ทั่วทุกภาค ในส่วนของเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ จัดพิธี
ประทานสัญญาบัตร พัดยศ ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ วัดภัทรสิทธาราม อำเภอเมืองนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์ ใน วันที่ 15 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น.   
ตรวจสอบรายนามได้ที่ :   www.alittlebuddha.com/ News%202012/November%202012/16%20November%202012.html
 
..................................................................................................................................
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

ประธานสงฆ์วัดถ้ำพระฯ


วันพระ-ธรรมสวนะ
 มิถุนายน ๒๕๕๘

  จันทร์     ๑   มิถุนายน
   อังคาร    ๙   มิถุนายน
  จันทร์    ๑๕  มิถุนายน
  อังคาร   ๒๓  มิถุนายน
  อังคาร   ๓๐  มิถุนายน


วัดถ้ำพระ..ติดตาม

ลิงค์การติดตามธรรมะ..
จากเฟสบุ๊ค-ถูกใจ
   

วัดถ้ำพระ..เพื่อน

ลิงค์เฟสบุ๊ควัดถ้ำพระ
ในแบบ ad-friends

   


 


วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com