พระพุทธสุวรรณติโลกนาถปุญญาวาสสถิต
พระพุทธรูปพระประธานอุโบสถ
 : : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
 

หน้าแรก

>>ข้อมูลหลัก<<หนังสือสวดมนต์แปล
วัดถ้ำพระ download>>

 

“บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย
....    ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”

....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...
....ความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลา
....เหมือนชาวนาที่ตระหนี่...
...ไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนา
.. .เขาเก็บพันธุ์ข้าวเปลือกไว้จนเน่า
    และเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีก
... ข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้วหนึ่งเมล็ด
... ย่อมให้ผลหนึ่งรวงฉันใด
... ทาน..ที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้น
... ย่อมมีผลมาก ผลไพศาล.."
..........................พุทธโอวาท

                                  
>>


ป้ายบอกทางเข้าวัด ปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่

 

 
      

      ร่วมใจน้อม
    ถวายพระพร
 >>


เชิญร่วมปฏิบัติธรรม
วันแม่แห่งชาต
๑๑-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


   อ่านรายละเอียด >>


        

       น้อมถวาย
     ความอาลัย
 >>
ปริวาสกรรม ๑-๑๐ ก.พ ๖๐
ปริวาสกรรมประจำปี ๒๕๖๐
ของพระภิกษุ เพื่อการปฏิบัติ
ตามพระวินัยที่พระพุทธองค์
ทรงกำหนดไว้แด่หมู่สงฆ์
ในครั้งต่อไป วัดถ้ำพระฯ จัดปริวาสกรรมต้นปี ๒๕๖๐
จึงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน
อ่านต่อ>>
ปฏิบัติธรรม..วันแม่
วันแม่..ตอบแทนพระคุณ
มารดา ด้วยการมอบบุญ
โดยหลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
ได้นำเชิญชวนญาติธรรม
ร่วมปฏิบัติธรรม เริ่มตั้งแต่
วันที่ ๑๑-๑๔ สิงหาคม ๕๙
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
อ่านต่อ>>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"พุทธประวัติ"
ร่วมศึกษา..เรียนรู้..พุทธประวัติ
เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
พระพุทธศาสนาว่าไม่ได้ยากเกิน
ที่จะศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจได้
และโชคดีเพียงไหนที่ได้เกิดมา
เป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา

อ่านต่อ >>
"พุทธศาสดา"
โครงการภาพยนตร์"พุทธศาสดา"
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
มหาราชา พุทธศักราช ๒๕๔๖ -
๒๕๕๔ พุทธประวัติเอนิเมชั่น
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อ่านต่อ >>
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา
นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย
สีมา คือเขตแดน วิสุงคามสีมา
จึงเป็นเขตแดนของสงฆ์ หรือ
วัด ที่ตัดขาดออกจากเขตแดน
ของบ้าน วัดถ้ำพระฯ จะทำการ
ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมาอุโบสถ
อ่านต่อ >>
พระพุทธรูปพระประธาน
การก่อสร้างอุโบสถวัดถ้ำพระฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้ว
เสร็จ จึงได้มีพิธีเททอง หล่อ
พระพุทธรูปหน้าตัก ๕๙ นิ้ว
เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐาน
เป็นพระประธานในอุโบสถ
อ่านต่อ >>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -
ภาพเก่าเล่าเรื่องวัด
จากการที่ญาติธรรมที่ได้เคยมา
ปฏิบัติธรรมที่วัดถ้ำพระฯได้เก็บ
สะสมภาพเก่าซึ่งเป็นสิ่งมีค่า
นำมามอบถวายไว้ จึงนำมาเป็น
มูลเหตุของภาพเก่าเล่าเรื่องอดีต
ที่หลวงพ่อท่านได้ริเริ่มก่อตั้ง
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
แห่งนี้ขึ้นมา  อ่านต่อ
>>
สร้างโบสถ์..อานิสงส์วิหารทาน
โบสถ์...เป็นเขตแห่งสงฆ์ สำหรับ
ทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์
พระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญ
ว่ามีอานิสงส์มาก การถวายโบสถ์
หรือศาลาแด่สงฆ์ชื่อว่า..ให้ทุกสิ่ง
อ่านต่อ >>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -
ปฏิบัติธรรม วันขึ้นปีใหม่
"การเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง"
ร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการ ส่งท้ายปีเก่า- ต้อนรับปีใหม่ ที่จะมาถึง ด้วยการสร้างบุญ
กุศล
คุณความดีให้กับจิตใจ
ของตนเอง เริ่มต้นดี..ย่อมดี
มีชัยเสมอ อ่านต่อ >>
ปฏิบัติธรรมวันสำคัญ
ทางศาสนา
 ต่อ >>
๐ วันมาฆาบูชา ต่อ >>
๐ วันวิสาขบูชา ต่อ >>
๐ วันอาสาฬหบูชา ต่อ >>
๐ วันเข้าพรรษา  ต่อ >>
๐ วันออกพรรษา ต่อ >>
๐ วันเทโวโรหนะ อ่านต่อ >>
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
๕ ธ.ค.วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อ..ในปีนี้ วัดถ้ำพระบำเพ็ญ
บุญ มิได้จัดโปรแกรมการปฏิบัติ
ธรรมเพราะภารกิจทางด้านสงฆ์
แต่หากสาธุชนที่จะเดินทาง
ไปปฏิบัติธรรมเป็นการส่วนตน
ก็สามารถไปปฏิบัติธรรมได้
ตามปกติทุกวัน อ่านต่อ >>
ขออนุโมทนาบุญ
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ขออนุโมทนาบุญขอบพระคุณ
ท่านเจ้าภาพ ที่ร่วมสร้าง
อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรม
ให้ผู้ปฏิบัติได้มีที่พักอาศัย
ในช่วงงานปฏิบัติธรรม
อ่านต่อ >>
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

ประธานสงฆ์วัดถ้ำพระฯ


วันพระ-ธรรมสวนะมิถุนายน ๒๕๕๙

  เสาร์         ๔  มิถุนายน
  อาทิตย์  ๑๒  มิถุนายน
  อาทิตย์  ๑๙  มิถุนายน
   จันทร์    ๒๗  มิถุนายน

 
-
    กิจกรรม
 
 
 
 
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชฯ
ทรงพระเมตตารับ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน เชียงราย ไว้ในสังฆราชูปถัมภ์

อ่านต่อ
>> 
  วัดปฏิบัติธรรมดีเด่น ประจำ จ.เชียงราย
ปี ๒๕๕๔
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
เป็น ๑ ใน ๔๕ แห่งที่ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นวัดดีเด่นประจำจังหวัด
อ่านต่อ>>
  รางวัลเสมาธรรมจักร
รางวัลดีเด่น ในด้านส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรม
แก่มหาชนโดยทั่วไป
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร เข้ารับรางวัล
เสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพฯ

อ่านต่อ >>
  รับตราตั้งเจ้าคณะตำบล
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา
๐๙.๐๙ น.ได้มีพิธีรับมอบตราตั้ง แต่งตั้ง
พระครูจันทนิภากร (ลพ.ถวิล จนฺทสโร)
ที่ จต.ธารทอง โดยมี พระเทพสิทธินายก จจ.เชียงราย เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ณ พุทธมณฑล เชียงราย อ่านต่อ >>
         
 
 
 
แต่งตั้งที่พระครูชั้นโท
ได้รับการเสนอแต่งตั้งพระครูสัญญาบัตร
ที่พระครูชั้นโท พระครูจันทนิภากร
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร เข้ารับ
สัญญาบัตร พัดยศที่พระครูชั้นโท
  แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์
ได้มีพิธีรับแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ทั่ว
ประเทศ พระครูจันทนิภากร (ลพ.ถวิล
จนฺทสโร) ได้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นพระ อุปัชฌาย์โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลา จารย์ เป็นประธานสงฆ์

  เข้ารับพระสารีริกธาต
พระครูจันทนิภากร(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)
เข้ารับมอบ
ถวายพระสารีริกธาตุ จาก
พระเดชพระคุณสมเด็จพระวันรัต
วัดบวรนิเวศฯ เพื่อนำบรรจุในพระเกศ
พระพุทธรูปพระประทานในอุโบสถ


  ๕๐ สถานปฏิบัติธรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส
แนะนำ ๕๐ สถานปฏิบัติธรรมทั่วไทย
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญเป็น ๑ ใน ๕๐

อ่านต่อ >>
             
 
 
 
การอบรมหน่วยงาน
เป็นกิจกรรมที่องค์กร หรือ
หน่วยงานทั้งของรัฐ และ
เอกชน ได้นำบุคลากรมาฝึก
อบรมความประพฤติเพื่อฝึก
สติใคร่ครวญเพื่อประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงาน  อ่านต่อ >>
  การอบรมเยาวชน
เป็นกิจกรรมที่คณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
ได้นำเยาวชนมาฝึกอบรมนิสัย
ความประพฤติเพื่อฝึกอบรมจิตใจ
ให้เป็นคนดีของพ่อ-แม่ ของสังคม
และของชาติให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด
อ่านต่อ >>
  เชิญปฏิบัติและฟังธรรม
ณ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์(ตึกข่าว)
ไทยทีวีสีช่อง ๓ ถนน พระราม ๔
แขวง คลองเตย ในโครงการ
"ธรรมะคือ คุณากร" กับ
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
www.phuttha.com
  ชมภาพกิจกรรมวัดถ้ำฯ
ชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดถ้ำพระฯ
ในทุก ๆ กิจกรรมที่พระภิกษุสงฆ์ และ
สาธุชนได้ร่วมทำกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรม

 อ่านต่อ >>  
             
 
 
 
รับฟังพระธรรมเทศนา
รับฟังพระูธรรมเทศนาในรูปแบบ MP3
ที่พระครูจันทนิภากร(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)
ได้เมตตาแสดงธรรมในโอกาสต่าง ๆ
ทั้งการปฏิบัติธรรมในวัดถ้ำพระฯ และ
ภายนอกสถานที่รับนิมนต์
 อ่านต่อ >>
  รับชมวีดีทัศน์ธรรม
รับชมวีดีทัศน์ูธรรมเทศนาในโอกาส
ต่าง ๆ ที่หลวงพ่อได้เมตตา
รับแสดงธรรม ตามสถานที่และ
วาระต่าง ๆ

 อ่านต่อ >>
  กองทุนเผยแผ่ธรรม
"สัพพทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ.."
การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคสมทบ"กองทุน
เผยแผ่ธรรม
อ่านต่อ >>
  สนง.แม่กองธรรม
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ท่านสามารถตรวจสอบ
วัน เวลา การสอบนักธรรม
ได้ที่นี่ 
อ่านต่อ >>  
           
   
 

   

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email :
info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com