ป้ายบอกทางเข้าวัด ปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่

พระพุทธสุวรรณติโลกนาถปุญญาวาสสถิต
พระพุทธรูปพระประธานอุโบสถ
 : : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ต.ธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
 

หน้าแรก

>>ข้อมูลหลัก<<หนังสือสวดมนต์แปล
วัดถ้ำพระ download>>

“บุญย่อมเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลาย
....    ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า”

....ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย...
....ความตระหนี่ลาภเป็นความโง่เขลา
....เหมือนชาวนาที่ตระหนี่...
...ไม่ยอมหว่านพันธุ์ข้าวลงในนา
.. .เขาเก็บพันธุ์ข้าวเปลือกไว้จนเน่า
    และเสียไม่สามารถจะปลูกได้อีก
... ข้าวเปลือกที่หว่านลงแล้วหนึ่งเมล็ด
... ย่อมให้ผลหนึ่งรวงฉันใด
... ทาน..ที่บุคคลทำแล้วก็ฉันนั้น
... ย่อมมีผลมาก ผลไพศาล.."
..........................พุทธโอวาท

                                  
>>


           

     ร่วมน้อมถวาย
       พระพร
 >>


ขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรม
วันแม่
แห่งชาติ
ณ สำนักสงฆ์สวนธรรมโกศล ๒
เริ่มวันพุธที่ ๑๑ - ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๘

   อ่านรายละเอียด >>


     

    น้อมถวาย
  ความอาลัย
 >>
      ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา
เป็นปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา
ของพระภิกษุ เพื่อการปฏิบัติ
ตามพระวินัยที่พระพุทธองค์
ทรงกำหนดไว้แด่หมู่สงฆ์ ในปีนี้
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จัดงาน
์ปริวาสกรรม โดยเริ่มวันศุกร์ที่
๑๗-๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นี้
อ่านต่อ
>>

ร่วมสร้างอาัคารที่พัก
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ กำลัง
ดำเนินการก่อสร้างอาคาร
ที่พักผู้ปฏิบัติธรรมในขณะนี้
เพื่อใช้ประโยชน์ในการที่
ให้ผู้ปฏิบัติธรรมได้มีที่พัก
อยู่อาศัยในช่วงงานปฏิบัติธรรม
จึงขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญ

อ่านต่อ >>
     
      "พุทธประวัติ"
ร่วมศึกษา เรียนรู้..พุทธประวัติ
เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องต่อ
พระพุทธศาสนาว่าไม่ได้ยากเกิน
ที่จะศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจได้
และโชคดีเพียงไหนที่ได้เกิดมา
เป็นมนุษย์ พบพระพุทธศาสนา
อ่านต่อ
>>
"พุทธศาสดา"
โครงการภาพยนตร์"พุทธศาสดา"
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา
มหาราชา พุทธศักราช ๒๕๔๖ -
๒๕๕๔ พุทธประวัติเอนิเมชั่น
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
อ่านต่อ >>
     
ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา
นิมิต แปลว่า เครื่องหมาย
สีมา คือเขตแดน วิสุงคามสีมา
จึงเป็นเขตแดนของสงฆ์ หรือ
วัด ที่ตัดขาดออกจากเขตแดน
ของบ้าน วัดถ้ำพระฯ จะทำการ
ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมาอุโบสถ
อ่านต่อ >>
ปฏิบัติธรรม วันขึ้นปีใหม่
"การเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง"
ร่วมปฏิบัติธรรม ๓๑-๓ ม.ค.
เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๘ ที่จะ
มาถึง ด้วยการสร้างบุญกุศล

คุณความดีให้กับจิตใจของ
ตนเอง เริ่มต้นดี..ย่อมดีเสมอ
อ่านต่อ >>
     
      สร้างโบสถ์..อานิสงส์วิหารทาน
โบสถ์...เป็นเขตแห่งสงฆ์ สำหรับ
ทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์
พระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญ
ว่ามีอานิสงส์มาก การถวายโบสถ์
หรือศาลาแด่สงฆ์ชื่อว่า..ให้ทุกสิ่ง
อ่านต่อ >>
พระพุทธรูปพระประธาน
การก่อสร้างอุโบสถ วัดถ้ำพระฯ
ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้ว
เสร็จ จึงได้มีพิธีเททอง หล่อ
พระพุทธรูปหน้าตัก ๕๙ นิ้ว
เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานเป็น
พระประธานในอุโบสถ อ่านต่อ >>
 
๕ ธ.ค.วันพ่อแห่งชาติ
วันพ่อ..ในปีนี้ วัดถ้ำพระบำเพ็ญ
บุญ มิได้จัดโปรแกรมการปฏิบัติ
ธรรมเพราะภารกิจทางด้านสงฆ์
แต่หากสาธุชนที่จะเดินทาง
ไปปฏิบัติธรรมเป็นการส่วนตน
ก็สามารถไปปฏิบัติธรรมได้
ตามปกติทุกวัน อ่านต่อ >>
ปฏิบัติธรรม วันแม่
วันแม่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
โดยหลวงพ่อถวิลได้นำเชิญ
ชวนญาติธรรมร่วมปฏิบัติธรรม
เป็นเวลา ๓ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่
๑๒-๑๔ ส.ค.ณ สวนธรรมโกศล
๒ คลอง ๘ ลำลูกกา ปทุมธานี
อ่านต่อ >>
     
 
 
พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

ประธานสงฆ์วัดถ้ำพระฯ


 
 

วันพระ-ธรรมสวนะสิงหาคม ๒๕๕๘

   ศุกร์        ๗   สิงหาคม
  ศุกร์       ๑๔  สิงหาคม
  เสาร์      ๒๒   สิงหาคม
  เสาร์      ๒๙  สิงหาคม

 
 
 
 
 
   
-
    กิจกรรม
 
 
 
 
สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ
ทรงพระเมตตารับ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน เชียงราย ไว้ในสังฆราชูปถัมภ์

อ่านต่อ
>> 
  วัดปฏิบัติธรรมดีเด่น ประจำ จ.เชียงราย
ปี ๒๕๕๔
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
เป็น ๑ ใน ๔๕ แห่งที่ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นวัดดีเด่นประจำจังหวัด
อ่านต่อ>>
  ๕๐ สถานปฏิบัติธรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)
ร่วมกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส
แนะนำ ๕๐ สถานปฏิบัติธรรมทั่วไทย
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญเป็น ๑ ใน ๕๐

อ่านต่อ >>
  รางวัลเสมาธรรมจักร
รางวัลดีเด่น ในด้านส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรม
แก่มหาชนโดยทั่วไป
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร เข้ารับรางวัล
เสมาธรรมจักร จากสมเด็จพระเทพฯ

อ่านต่อ >>
         
 
 
 
แต่งตั้งที่พระครูชั้นโท
ได้รับการเสนอแต่งตั้งพระครูสัญญาบัตร
ที่พระครูชั้นโท พระครูจันทนิภากร
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร เข้ารับ
สัญญาบัตร พัดยศที่พระครูชั้นโท
อ่านต่อ >>
  แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์
ได้มีพิธีรับแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ทั่วประเทศ
พระครูจันทนิภากร (ลพ.ถวิล จนฺทสโร)
ได้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
เป็นประธานสงฆ์
อ่านต่อ
>>

  เข้ารับพระสารีริกธาต
พระครูจันทนิภากร(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)
เข้ารับมอบ
ถวายพระสารีริกธาตุ จาก
พระเดชพระคุณสมเด็จพระวันรัต
วัดบวรนิเวศฯ เพื่อนำบรรจุในพระเกศ
พระพุทธรูปพระประทานในอุโบสถ
อ่านต่อ >>

  รับตราตั้งเจ้าคณะตำบล
วันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๙ น.ได้มีพิธีรับมอบตราตั้ง แต่งตั้ง
พระครูจันทนิภากร (ลพ.ถวิล จนฺทสโร)
ที่ จต.ธารทอง โดยมี พระเทพสิทธินายก จจ.เชียงราย เมตตาเป็นประธานสงฆ์ ณ พุทธมณฑล เชียงราย อ่านต่อ >>
             
 
 
 
การอบรมหน่วยงาน
เป็นกิจกรรมที่องค์กร หรือ
หน่วยงานทั้งของรัฐ และ
เอกชน ได้นำบุคลากรมาฝึก
อบรมความประพฤติเพื่อฝึก
สติใคร่ครวญเพื่อประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงาน  อ่านต่อ >>
  การอบรมเยาวชน
เป็นกิจกรรมที่คณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
ได้นำเยาวชนมาฝึกอบรมนิสัย
ความประพฤติเพื่อฝึกอบรมจิตใจ
ให้เป็นคนดีของพ่อ-แม่ ของสังคม
และของชาติให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด
อ่านต่อ >>
  เชิญปฏิบัติและฟังธรรม
ณ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์(ตึกข่าว)
ไทยทีวีสีช่อง ๓ ถนน พระราม ๔
แขวง คลองเตย ในโครงการ
"ธรรมะคือ คุณากร" กับ
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
www.phuttha.com
  ชมภาพกิจกรรมวัดถ้ำฯ
ชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดถ้ำพระฯ
ในทุก ๆ กิจกรรมที่พระภิกษุสงฆ์ และ
สาธุชนได้ร่วมทำกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรม

 อ่านต่อ >>  
             
 
 
 
รับฟังพระธรรมเทศนา
รับฟังพระูธรรมเทศนาในรูปแบบ MP3
ที่พระครูจันทนิภากร(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)
ได้เมตตาแสดงธรรมในโอกาสต่าง ๆ
ทั้งการปฏิบัติธรรมในวัดถ้ำพระฯ และ
ภายนอกสถานที่รับนิมนต์
 อ่านต่อ >>
  รับชมวีดีทัศน์ธรรม
รับชมวีดีทัศน์ูธรรมเทศนาในโอกาส
ต่าง ๆ ที่หลวงพ่อได้เมตตา
รับแสดงธรรม ตามสถานที่และ
วาระต่าง ๆ

 อ่านต่อ >>
  กองทุนเผยแผ่ธรรม
"สัพพทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ.."
การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคสมทบ"กองทุน
เผยแผ่ธรรม
อ่านต่อ >>
  สนง.แม่กองธรรม
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ท่านสามารถตรวจสอบ
วัน เวลา การสอบนักธรรม
ได้ที่นี่ 
อ่านต่อ >>  
           


วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com