: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

 


 
   

>> สังเขปประวัติ<<     
พระครูจันทนิภากร    
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)   
 

     


เข้ารับรางวัลพระราชทาน
เสาเสมาธรรมจักร
ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗

 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

      เป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดที่คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา พิจารณามอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์
ต่อพระพุทธศาสนา ซึ่งได้ผ่านการเสนอชื่อการพิจารณาคัดเลือกกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการและการอนุมัติจากคณะกรรมการคัดเลือกในโครงการสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
       ผู้ควรแก่รางวัลจะได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร พร้อมด้วยประกาศ
เกียรติคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นประจำทุกปี สืบเนื่องมาแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ถึงปัจจุบัน
       บุคคลหรือหน่วยงานที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับพระราชทานรางวัล
เกียรติยศนี้เพียงครั้งเดียว เพราะถือว่าสูงสุดในชีวิตแล้ว หลักเกณฑ์ทั่วไปและ
คุณสมบัติผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ดังนี้
 • เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาตามประเภทที่กำหนด
  ประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลดีเด่น
 • มีประวัติและผลงานเป็นที่ยอมรับและปรากฏผลดีในด้านใดด้านหนึ่ง
  หรือหลายด้าน โดยมีกิจกรรมต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปี ทั้งนี้ตามประเภท
  และ สาขาที่คณะกรรมการกำหนด
 • เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรม มีความประพฤติดีงาม เป็นที่ยอมรับ
  ศรัทธาเลื่อมใสแก่บุคคลใกล้ชิดและบุคคลที่รู้จักโดยทั่วไป
      ซึ่ง พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)ได้รับพระราชทานรางวัล
"เสาเสมาธรรมจักร” ในด้านผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี
พุทธศักราช ๒๕๔๗ ประเภทส่งเสริมการปฏิบัติธรรม จากสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในเทศกาล
วิสาขบูชา  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗

        จึงนับเป็นรางวัลอันน่าภาคภูมิใจที่ทำให้ผู้ได้รับรางวัลทั้งบรรพชิต และ
ฝ่ายฆราวาส มีกำลังกายและกำลังใจในการที่จะมุ่งมั่นทำความดีให้เป็นตัวอย่าง
สำหรับผู้อื่น ๆ ได้กระทำสืบต่อไป

 
 

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

             

        - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

สถานภาพในปัจจุบัน  
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร  

** **
ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรต 
ในด้านผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
 
ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์สัญญาบัตร-พัดยศพระครูชั้นโท ที่ "พระครูจันทนิภากร"
 
รับรางวัลดีเด่น“เสาเสมาธรรมจักร” วันวิสาขบูชา 
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
** **
ได้รับแต่งตั้งเป็น
เจ้าคณะตำบลธารทอง อ.พาน จ. เชียงราย
 
ได้รับรางวัล วัดดีเด่นประจำจังหวัดเชียงราย
เป็น ๑ ใน ๕๐ วัดดีเด่นทั่วประเทศในปีพุทธชยันตี
 
ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์
จาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

สถานภาพปัจจุบัน

 • ที่เจ้าอาวาส-ประธานสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 • ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
 • ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เพื่อทำหน้าที่ในการอุปสมบทพระภิกษุตามที่พิจารณาเห็นสมควร
 • เป็นประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 • เป็นประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 • เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชน อ.บ.ต.ประจำเขตตำบลธารทอง
 • เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นพระวิปัสสนาจารย์ เป็นเจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 • เป็นพระเถระผู้กอรปด้วยเถรกรณธรรม มีจริยาวัตรและปฏิปทาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
  อย่างสม่ำเสมอ บำเพ็ญสังฆกรณียกิจและประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคม
  และประเทศชาติอย่างอเนกประการ

กิจกรรมการปฏิบัติธรรมในแต่ละปี มีโดยสังเขปดังนี้

 • เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นพระวิปัสสนาจารย์
  เป็นเจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 • จัดปริวาสกรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในระหว่างวันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ของทุกปี
  เพื่อเปิดโอกาสให้แก่พระภิกษุสงฆ์ได้อยู่ปริวาสกรรมตามพระวินัย ทั้งยังให้ประชาชน
  และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อยังประโยชน์
  ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
 • จัดงานปริวาสกรรมสำหรับพระภิกษุทั่วประเทศก่อนวันเข้าพรรษา ๑๕  วัน ของทุกปี
  ทั้งนี้เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ ได้ชำระพระวินัยก่อนอยู่จำพรรษายังวัดต่าง ๆ ในตลอดพรรษานั้น
 • จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน เนกขัมมนารี ในระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน
  ของทุกปี (ปัจจุบันได้มอบให้วัดที่จัดอบรมสามเณรดำเนินการ) เพื่อสงเคราะห์แก่กุลบุตร
  ของผู้มีจิตศรัทธาและผู้ยากไร้ได้มีโอกาสเข้าบรรพชา
 • จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมในเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ของทุกปี เป็นเวลา ๓-๕ วัน
 • จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นเวลา ๓-๕ วัน
  เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญวัฒนาถาวรสืบต่อไป
 • จัดกิจกรรมอบรมธรรมให้สำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่ก่อนวันเข้าพรรษา
  เป็นเวลา ๑๕ วัน ของทุกปี
 • จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
  ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ของทุกปี
 • จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
  ในระหว่างวันที่ ๔-๖ ธันวาคม ของทุกปี
 • จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมในวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นเวลา ๓-๕ วัน

  กิจกรรมการอบรมต่างๆ

 • จัดอบรมสำหรับเยาวชน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
  ที่ติดต่ออบรมตามกำหนด
 • จัดอบรมสำหรับหน่วยงานข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้กำหนดมา
 • จัดอบรมสำหรับองค์กรเอกชนต่าง ๆ ตามที่องค์กรได้กำหนดมา
 • เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับการปฏิบัติธรรม ๓-๕-๗ วัน ตลอดทั้งปี
  ในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ คน ทุกครั้งที่มีกิจกรรมดังกล่าว
  ได้มีครู คณาจารย์ นำนักเรียน นิสิต กศึกษามาให้ทางศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติจัดอบรม
  คุณธรรมและความประพฤติเป็นประจำตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจเยาวชนของชาติ
  ให้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย และมองเห็นโทษภัยที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

               

  ผลงานดีเด่น

 • ได้รับรางวัลดีเด่น “เสาเสมาธรรมจักร”
  ในด้านส่งเสริมการปฏิบัติธรรม แก่มหาชนโดยทั่วไป
  และใบประกาศเกียรติคุณนักเผยแผ่ธรรม สาขาปฏิบัติธรรม    
  จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
  ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในวันวิสาขบูชา
  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗
 • ได้รับรางวัล “สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
  ๔๕ สำนักพุทธศักราช ๒๕๕๔ ในวาระครบ ๒๖๐๐ ปี
  พุทธชยันตี”
   
 • ได้รับ เกียรติบัตรยย่องเชิดชูเกียรติ
  ในด้านผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จาก
  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
  สกลมหาสังฆปริณายก
  โดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ สัญญาบัตร-พัดยศ ที่
  "พระครูจันทนิภากร" เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ชั้นโทเนื่องในวโรกาส
  เฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

      ฝึกตนให้มีวินัย ฝึกใจให้มีธรรมะ จะชนะกิเลสมาร เป็นทางของความสุข พ้นทุกข์นิรันดร์
ให้รางวัลกับชีวิต เชิญมาเจริญจิตตภาวนา พาสุขใจ

    กิจกรรม

 
 
 
วัดในสังฆราชูปถัมภ์
สด.พระญาณสังวรฯ ทรงพระเมตตา
รับวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อ.พาน
จ.เชียงราย ไว้ในสังฆราชูปถัมภ์

อ่านต่อ
>> 
  วัดปฏิบัติธรรมดีเด่น
ประจำ จ.เชียงราย ปี ๒๕๕๔

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
เป็น ๑ ใน ๔๕ แห่งที่ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นวัดดีเด่นประจำจังหวัด
 
 อ่านต่อ>>

  รางวัลเสมาธรรมจักร
รางวัลดีเด่น ในด้านส่งเสริมการ
ปฏิบัติธรรมแก่มหาชนโดยทั่ว
ไป หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
เข้ารับรางวัล เสมาธรรมจักร
จาก สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

อ่านต่อ >>
  เจ้าคณะตำบลธารทอง
วันพุธ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา
เวลา ๐๙.๐๙ น.ได้มีพิธีรับมอบ
ตราตั้ง แต่งตั้ง พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)ที่ จต.ธารทอง

โดยมี พระเทพสิทธินายก จจ.
เชียงราย เมตตาเป็นประธานสงฆ์
ณ พุทธมณฑล เชียงราย
 อ่านต่อ >>
         
 
 
 
แต่งตั้งที่พระครูชั้นโท
พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
เข้ารับสัญญาบัตร พัดยศ
โดยได้รับการเสนอแต่งตั้ง
สัญญาบัตร ที่พระครูชั้นโท
แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์
ได้มีพิธีรับแต่งตั้งพระอุปัชฌาย์
ทั่วประเทศ พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)ได้เข้ารับ
การแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์
โดยม ีสมเด็จพระมหา
รัชมังคลาจารย์ เป็นประธานสงฆ์


  เข้ารับพระสารีริกธาตุ
พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร) เข้ารับมอบ
ถวายพระสารีริกธาตุ จากพระ
เดชพระคุณสมเด็จพระวันรัต
วัดบวรนิเวศฯ เพื่อนำบรรจุ
ในพระเกศพระพุทธรูป
พระประทานในอุโบสถ

  ๕๐ สถานปฏิบัติธรรม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท)ร่วมกับหอจดหมายเหตุ
พุทธทาส แนะนำ ๕๐
สถานปฏิบัติธรรมทั่วไทย
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
เป็น ๑ ใน ๕๐
อ่านต่อ >>
             
 
 
 
การอบรมหน่วยงาน
เป็นกิจกรรมที่องค์กร หรือ
หน่วยงานทั้งของรัฐ และ
เอกชนได้นำบุคลากรมาฝึก
อบรมความประพฤติเพื่อฝึก
สติใคร่ครวญเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของ
อ่านต่อ >>
  การอบรมเยาวชน
เป็นกิจกรรมที่คณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยและโรงเรียน
ได้นำเยาวชนมาฝึกอบรมนิสัย
ความประพฤติเพื่อฝึกอบรมจิตใจ
ให้เป็นคนดีของพ่อ-แม่ ของสังคม
และของชาติให้ห่างไกลจาก
ยาเสพติด
อ่านต่อ >>
  เชิญปฏิบัติและฟังธรรม
ณ ชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์(ตึกข่าว)
ไทยทีวีสีช่อง ๓ ถนนพระราม ๔
แขวง คลองเตย ในโครงการ
"ธรรมะคือ คุณากร"กับ
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
www.phuttha.com

  ชมภาพกิจกรรมวัดถ้ำฯ
ชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของ
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญในทุกๆ
กิจกรรมที่พระภิกษุสงฆ์ และ
สาธุชนได้ร่วมทำกิจกรรมการ
ปฏิบัติธรรม

อ่านต่อ >>
             
 
 
 
รับฟังพระธรรมเทศนา
รับฟังพระธรรมเทศนาในรูปแบบ
MP3 ที่พระครูจันทนิภากร
(ลพ.ถวิล จนฺทสโร)ได้เมตตา
แสดงธรรมในโอกาสต่างๆ
ทั้งการปฏิบัติธรรม
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ และ
ภายนอกสถานที่รับนิมนต์
อ่านต่อ
>>
  รับชมวีดีทัศน์ธรรม
รับชมวีดีทัศน์ธรรมเทศนา
ในโอกาสต่างๆ ที่หลวงพ่อ
ได้เมตตารับแสดงธรรม
ตามสถานที่และวาระต่างๆ

อ่านต่อ >>
  กองทุนเผยแผ่ธรรม
"สัพพทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ.."
การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา
ร่วมบริจาคสมทบกองทุน
เผยแผ่ธรรม
อ่านต่อ >>
  สนง.แม่กองธรรม
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ท่านสามารถตรวจสอบ
วัน เวลา การสอบนักธรรม
ได้ที่นี่ 
อ่านต่อ >>
  

     


วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email :
info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com