: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....
 
>>เยาวชนอบรมเยาวชน         

เยาวชน

เยาวชน (ภาษาอังกฤษ: Youth) คือ ช่วงอายุระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่

และ

 • ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕
  เยาวชน
  หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน ๑๔ ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง
  ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วจากการ
  จดทะเบียนสมรสในทางกฎหมายก็ถือว่าบุคคลที่มีอายุ
  ระหว่างนี้เป็นเยาวชน และ หากต้องระวางโทษ
  ก็จะพิจารณาโทษแตกต่างจากผู้ใหญ่
 • ความหมายในระดับสากล โดย สหประชาชาติระบุว่า
  เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือ ผู้มีอายุระหว่าง
  ๑๕ - ๒๕ ปี หรือเป็นช่วงวัยหนุ่มสาว
  ข้อมูลจาก วิกิพีเดีย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

การอบรมเยาวชนที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ:

เนื่องจากวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญได้รับการแต่งตั้งเป็นทั้งศูนย์พัฒนาจิต
เฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดเชียงราย ศูนย์อบรมองค์การบริหาร
ส่วนตำบลธารทองหรือ อบต. และยังเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม-
จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงรายด้วยนั้น


นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้นำ เยาวชน
เด็กนักเรียน นิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
มาเข้ารับการอบรมที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญแห่งนี้เป็นเวลา ๓ วัน
บ้าง ๕ วันบ้าง สุดแท้แต่สถาบันไหนจะกำหนดมา
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร ท่านก็จะจัดคณะพระภิกษุสงฆ์
ให้ได้ช่วยกันรับผิดชอบทำการอบรมให้กับสถาบันเหล่านั้น
ซึ่งการอบรมเยาชนนั้น จะมีแทบตลอดทั้งปี จำนวนเยาวชน
ของแต่ละสถาบันก็แตกต่างกันไป ตามวัยและวัตถุประสงค์
ที่สถาบันเหล่านั้นกำหนดมา หรือบางโรงเรียนก็จะร่วมกัน
นำเด็กเยาวชนมาอบรมร่วมกัน ก็ถือว่าได้ประโยชน์ร่วมกัน
และยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับเยาวชนเหล่านั้น
อีกทั้งยังได้พบกับเพื่อนใหม่ต่างสถาบันอีกด้วย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรมเยาวชน

การที่สถาบันต่าง ๆ นำเยาวชนมาอบรมความประพฤตินั้น
ก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ทั้งต่อตัวของเยาวชนเอง
ต่อครอบครัว คือบิดา-มารดา และต่อสถาบันการศึกษาเอง
ทั้งนี้เพราะเมื่อเด็กได้มาอยู่ร่วมกัน ทำให้เยาวชนเหล่านี้
ได้ทำความเข้าใจกับสภาพรอบข้างเช่น การอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่คณะก็จะทำให้เด็กและเยาวชนเหล่านั้น
ได้มีความคิดกว้างขวางขึ้น รู้จักเสียสละความเห็นแก่ตัวเอง
รู้จักแบ่งปันให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีสติยั้งคิดรอบคอบขึ้น
รู้จักนิสัยของตนเองมากขึ้นเพราะจะก่อให้เกิดการเทียบเคียง
อุปนิสัยของกลุ่ม รู้จักที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งไหนดีหรือไม่ดีที่สังคม
ของเยาวชนเองจะยอมรับซึ่งกันและกันก็จะก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง และปรับตัวให้เข้ากับสังคมรอบด้านได้ดีขึ้น
มีมุมมองต่อตนเองและเพื่อน ๆ ได้ดีขึ้น

อีกทั้งยังมีสติยั้งคิดได้มากขึ้นถึงอันตรายรอบด้านที่เกิดขึ้น
ในสังคม เช่น อันตรายจากยาเสพติดให้โทษ จึงเป็นประโยชน์ที่ดี
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น คือ ถาบันการศึกษาและครอบครัวของเยาวชนเอง
ซึ่งคณะครูและคณาจารย์ที่นำเยาวชนมาอบรมนั้น ก็ได้ทำการ
ประเมินผลและนำกราบเรียนแด่หลวงพ่อท่านภายหลังซึ่งก็คือ
เป็นผลดีทีเกิดขึ้นต่อเยาวชน และสถาบัน การศึกษาเอง ทั้งนี้
เพราะความประพฤติของเยาวชนเหล่านั้นได้เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นมาก บางสถาบันจึงนำเยาวชนรุ่นใหม่
มาเข้ารับการอบรมเกือบจะทุกปีมา    

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
การอบรมาเยาวชนนั้น
จะแบ่งเป็นหลายลักษณะ
ซึ่งจะมีทั้งเยาวชนที่เรียนอยู่ใ
นระดับประถมต้น หรือ
มัธยมปลาย ในระดับอุดมศึกษา
และมหาวิทยาลัย

                                

                                        

                                

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                                 วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com