: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....
 

>>การอบรมพนักงาน      

การอบรมพนักงาน

    วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญเป็นศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม
    ประจำจังหวัดเชียงราย ทั้งยังเป็นหน่วยอบรม พนักงาน
    องค์การบริหารส่วนตำบลธารทอง(อบต.)
จึงมีหน่วยงานต่างๆ      
     นำพนักงานมาเข้ารับการอบรมเกือบตลอดทั้งปี

ซึ่งหลักของการอบรมนั้น พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
ท่านก็จะเมตตาอบรมในหลักของการปฏิบัติงาน ปฏิบัิติตน การวางตน
หลักของศีลธรรม คุณธรรม - จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การอยู่
ร่วมกัน และความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงานในองค์กร
เพราะแต่ละหน่วยงานนั้น พนักงานแต่ละคนแต่ละฝ่าย
ต่างก็มีหน้าที่ในการรับผิดชอบต่อการปฏิบัิติงานของตนเอง
คุณธรรมที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน
จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อตนเองและองค์กร

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หลักในการอบรม:

หลักในการอบรมพนักงานนั้น หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
ท่านก็จะให้ทางหน่วยงานที่จะมาเข้ารับการ อบรมนั้น
กำหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ท่านได้ทราบก่อน
เมื่อทางหน่วยงานกำหนด วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจตรงกัน
แล้วท่านก็จะทำการอบรมให้ตรงตามวัตถุประสงค์นั้น
ทั้งนี้ยังสอดแทรกหลักของอิทธิบาท ๔ และพรหมวิหารธรรม
ในการทำงาน นั่นคือ ความเมตตาเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อตนเอง
และผู้อื่น อีกประการหนึ่งนั้นท่านก็ยังสอนหลักของคุณธรรม
ความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อหน้าที่การงาน ต่อองค์กร
และผลโดยรวมคือต่อประชาชนและ ประเทศชาติเป็นหลักใหญ่

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม:

เมื่อองค์กรและหน่วยงานได้นำพนักงานมาอบรมนั้น
ผลของการอบรมเป็นที่พอใจแก่องค์กร เพราะมีการประเมินผล
มากราบเรียนให้หลวงพ่อท่านได้รับทราบว่าการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์กรมีประสิทธิภาพดีขึ้น มีความขยันหมั่นเพียร
และเข้าใจหลักของการทำงาน เข้าใจในหน้าที่ของตนเอง
ต่องานและต่อองค์กรดีขึ้น มีความสุขในการทำงานมากขึ้น
มุมมองที่มีต่อองค์กรก็ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะในหลักการอบรมนั้น
หลวงพ่อท่านจะวางหลักและสอดแทรกให้พนักงานที่มาอบรม
นั้นเข้าใจในการทำหน้าที่ว่า ทุกคนเกิดมาก็ต้องทำงาน
ต้องทำหน้าที่ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่น แต่ทำอย่างไร
จึงจะทำงานอย่างมีความสุขต่องาน

ประสิทธภาพที่ได้นี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บางหน่วยงาน
นำพนักงานมาเข้ารับการอบรม ทุกเดือน เดือนละครั้ง
ซึ่งแต่ละครั้งก็จะมาเข้ารับการอบรมเป็นเวลา ๓ วันบ้าง ๕ วันบ้าง
สุดแท้แต่โอกาสจะเอื้ออำนวย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -

                       

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ซึ่งหากหน่วยงานใดที่ประสงค์
จะนำ พนักงานมาเข้ารับการอบรม
คุณธรรม- จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานก็สามารถติดต่อ
ขอเข้ารับการอบรมได้ทุกวันที่
"วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ"

                  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 

                  


อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I หน้าแรก >>                  

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com