: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....

>>ทำวัตรเช้า-สวดมนต์เย็น..        
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยาย..        

โดย..พระครูจันทนิภากร               
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)               

 

 
MP3
รวมบทสวดมนต์
เทปธรรมบรรยาย


VIDEOS
รวมวีดีโอ-วีดีทัศน์
ธรรมบรรยาย

ทำวัตร-สวดมนต์แปล
เป็นเทปเสียงทำวัตรเช้า-สวดมนต์เย็น
สวดมนต์บทพิเศษ(สำหรับสวด
ปฏิบัติธรรมวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๑(๑)/๖ 
อบรมกรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑ ปี๕๒
โดยเว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
เรื่อง แนะแนวกรรมฐานเบื้องต้น
ทำวัตร-สวดมนต์แปล(บทย่อ) 
เป็นเทปเสียงทำวัตรเช้า-สวดมนต์เย็น
สวดมนต์บทพิเศษสำหรับสวด
ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ 
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๑(๒)/๖
อบรมกรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑ ปี๕๒
โดยเว็บไซต์พุทธะ-ไทยทีวีสีช่อง ๓
เรื่อง
ที่พึ่งอันเกษม
 
ธรรมบรรยาย 
การอบรมวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑
โดยเว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กรกฏาคม ๒๕๕๒
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๒/๖
อบรมกรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑
ปี๕๒
โดยเว็บไซต์พุทธะ-ไทยทีวีสีช่อง ๓
เรื่อง มหาสติปัฏฐาน ๔
 
ธรรมบรรยาย 
การอบรมวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๒
โดยเว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๓
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๓/๖
อบรมกรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑
ปี๕๒
โดยเว็บไซต์พุทธะ-ไทยทีวีสีช่อง ๓
ทางแห่งความสำเร็จ-อิทธิบาท ๔
รวมธรรมบรรยาย 
การปฏิบัติธรรมตามวาระต่าง ๆ
ของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ..โดย
พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๔/๖
อบรมกรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑
ปี๕๒
โดยเว็บไซต์พุทธะ-ไทยทีวีสีช่อง ๓
เรื่อง จริต ๖ - วิธีแก้ใจ
โครงการ "แสงธรรมส่องใจ"
เป็นการบรรยาย-ปฏิบัติธรรมนอกสถานที่
ของเว็บไซต์ พุทธะ ร่วมกับ สวนโมกข์กรุงเทพ
และไทยทีวีสีช่อง ๓ ณ อาคารมาลีนนท์
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๕/๖
อบรมกรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑ ปี ๕๒

โดยเว็บไซต์พุทธะ-ไทยทีวีสีช่อง ๓
พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสงฺวโร
วีดีทัศนธรรมอำนวยพรปีใหม่
โดยเว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
ธรรมอำนวยพรปีใหม่ ๒๕๕๔
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๖(๑)/๖
อบรมกรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๑ ปี ๕๒

โดยเว็บไซต์พุทธะ-ไทยทีวีสีช่อง ๓
เรื่อง การเข้าถึงพระรัตนตรัย
วีดีทัศนธรรมอำนวยพรปีใหม่
โดยเว็บไซต์ พุทธะ และไทยทีวีสีช่อง ๓
ธรรมอำนวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
วีดีทัศน์-ธรรมบรรยายครั้งที่ ๖(๒)/๖
อบรมกรรมฐานเบื้องต้นรุ่นที่ ๒ ปี ๕๓

โดยเว็บไซต์พุทธะ-ไทยทีวีสีช่อง ๓
เรื่อง ทางแห่งความสงบ
 
   


 
 

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email :
info@watthumpra.com