: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 
 
   
  ..

>>บทสวดมนต์-MP3
การอบรมวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้น
รุ่นที่ ๑-๒ ปีพุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๓
จากเว็บไซต์ พุทธะ ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง ๓

โดย..พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

 
 
01. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๑-๒
     สวดมนต์ทำวัตรเช้า

02. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๑-๒
     สวดมนต์ทำวัตรเย็น

03. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๑-๒
     บทระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย

04. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๑-๒
     บทระลึกถึงคุณบิดา-มารดา

05. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๑-๒
     บทระลึกถึงคุณอุปัชฌาย์อาจารย์

06. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๑-๒
     พระคาถาป้องกันภัยทั้งสิบทิศ

07. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๑-๒
     พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศ

08. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๑-๒
     คำไหว้บารมี ๓๐ ทัศ

09. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๑-๒
     คำปลงสังขาร

 

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕-๖, (๐๕๓)๖๖๖ ๘๒๙ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com