: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 
 
   
  ..

>>พระธรรมบรรยาย-MP3
ในงานปฏิบัติธรรมวาระต่าง ๆ
ของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
โดย..พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

 
 
01. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง พุทธศึกษา

02. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง พระธรรม

03. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง จริยศึกษา

04. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การบวชดีนักแล

05. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ๑

06. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ๒

07. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง อารมณ์พระกรรมฐาน

08. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การฝึกสมาธิ

09. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ทางเจ็ดสาย

10. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ทางแห่งความสำเร็จ อิทธิบาท ๔ (๑)

11. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง อิทธิบาท ๔ (๒)

12. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
    เรื่อง อริยสัจ ๔

13. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง สติสูตร

14. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง มหาสติปัฏฐาน ๔

15. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การมีสติ

16. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง บุคคลใดมีสติย่อมเจริญทุกเมื่อ

17. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การฝึกจิต ๑

18. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การฝึกจิต ๒

19. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง พละ ๕

20. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง มารทั้ง ๕

21. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ทางสู่ความพ้นทุกข์-มรรค์มีองค์ ๘(๑)

22. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ทางสู่ความพ้นทุกข์-มรรค์มีองค์ ๘(๒)

23. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ทางสู่ความพ้นทุกข์-มรรค์มีองค์ ๘(๓)

24. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ทางสู่ความพ้นทุกข์-มรรค์มีองค์ ๘(๔)

25. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ความสุข ๑

26. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ความสุข ๒

27. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ธรรมที่ทำให้เกิดสุข

28. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง มีธรรมมีสุข

29. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง แบบของใจ

30. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง ใจ

31. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง ที่พึ่งทางใจ

32. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง มิตรทางใจ

33. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง วิธีแก้ใจ-หลวงพ่อถวิล

34. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง วิธีการรักษาจิต

35. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง ศัตรูหัวใจ

36. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง ความสงบ ๑

37. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง ความสงบ ๒

38. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่ม

39. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ทางแห่งความเสื่อม

40. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ฆราวาสธรรม ๑

41. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ฆราวาสธรรม ๒

42. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ปรารภธรรม ๑

43. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ปรารภธรรม ๒

44. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ปรารภธรรม ๓

45. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง วัตรปริวาส

46. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การประพฤติวุฎฐานวิธี

47. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง พระศาสนา พระธรรม พระวินัย

48. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ตอบปัญหาธรรมะ

 

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕-๖, (๐๕๓)๖๖๖ ๘๒๙ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com