: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 
 
   
  ..

>> ธรรมบรรยาย-MP3
การอบรมวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้น
ครั้งที่ ๑ ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-กรกฏาคม ๒๕๕๒
ทาง เว็บไซต์ พุทธะ ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง ๓

โดย..พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

 

10. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๑
      เรื่อง แนะแนวการฝึกวิปัสสนากรรมฐาน

11. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๒
      เรื่อง มหาสติปัฏฐาน ๔

12. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๓
      เรื่อง ทางแห่งความสำเร็จ (อิทธิบาท ๔)

13. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๔
     เรื่อง วิธีแก้ใจ (จริต ๖)

14. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๕
     เรื่อง ทางแห่งความดี บุญกิริยาวัตถุ ๑๐

15. การอบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๖
     ภาคเช้า เรื่อง ธรรมะ ๔ ค

16. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๖
     ภาคบ่าย เรื่อง ทางแห่งความสงบ

17. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ครั้งที่ ๕
     โดย พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสํวโร

 

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕-๖, (๐๕๓)๖๖๖ ๘๒๙ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com