: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 
 
   
  ..

>>ฟังธรรมบรรยาย-MP3
การอบรมวิปัสนากรรมฐานเบื้องต้น
รุ่นที่ ๒ ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม ๒๕๕๓
จากเว็บไซต์ พุทธะ ร่วมกับไทยทีวีสีช่อง ๓

โดย..พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

 
  หน้าแรก
10. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่่ ๒/๑
      เรื่อง การเข้าถึงพระรัตนตรัย

11. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๒/๒
      เรื่อง ที่พึ่งอันเกษม

12. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๒/๓
      เรื่อง วิธีรักษาใจ

13. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๒/๔
      เรื่อง ประพฤติธรรมเพื่ออะไำร

14. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๒/๕
      เรื่อง มีธรรมมีสุข

15. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รุ่นที่ ๒/๖
      เรื่อง ทางพ้นทุกข์

17. อบรมวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
     ร่วมด้วย พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสฺวโร

 

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕-๖, (๐๕๓)๖๖๖ ๘๒๙ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com