: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 
 
   
  ..

>>พระธรรมบรรยาย-MP3
ในงานปฏิบัติธรรมวาระต่าง ๆ
ของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
โดย..พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)

 
 
01. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง พุทธศึกษา

02. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง พระธรรม

03. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง จริยศึกษา

04. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การบวชดีนักแล

05. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ๑

06. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การปฏิบัติธรรมเบื้องต้น ๒

07. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง อารมณ์พระกรรมฐาน

08. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การฝึกสมาธิ

09. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ทางเจ็ดสาย

10. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ทางแห่งความสำเร็จ อิทธิบาท ๔ (๑)

11. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง อิทธิบาท ๔ (๒)

12. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
    เรื่อง อริยสัจ ๔

13. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง สติสูตร

16. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง มหาสติปัฏฐาน ๔

15. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การมีสติ

16. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง บุคคลใดมีสติย่อมเจริญทุกเมื่อ

17. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การฝึกจิต ๑

18. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การฝึกจิต ๒

19. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง พละ ๕

20. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง มารทั้ง ๕

21. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ทางสู่ความพ้นทุกข์-มรรค์มีองค์ ๘(๑)

22. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ทางสู่ความพ้นทุกข์-มรรค์มีองค์ ๘(๒)

23. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ทางสู่ความพ้นทุกข์-มรรค์มีองค์ ๘(๓)

24. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ทางสู่ความพ้นทุกข์-มรรค์มีองค์ ๘(๔)

25. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ความสุข ๑

26. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ความสุข ๒

27. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ธรรมที่ทำให้เกิดสุข

28. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง มีธรรมมีสุข

29. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง แบบของใจ

30. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง ใจ

31. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง ที่พึ่งทางใจ

32. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง มิตรทางใจ

33. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง วิธีแก้ใจ-หลวงพ่อถวิล

34. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง วิธีการรักษาจิต

35. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง ศัตรูหัวใจ

36. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง ความสงบ ๑

37. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
      เรื่อง ความสงบ ๒

38. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่ม

39. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ทางแห่งความเสื่อม

40. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ฆราวาสธรรม ๑

41. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ฆราวาสธรรม ๒

42. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ปรารภธรรม ๑

43. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ปรารภธรรม ๒

44. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ปรารภธรรม ๓

45. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง วัตรปริวาส

46. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การประพฤติวุฎฐานวิธี

47. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง พระศาสนา พระธรรม พระวินัย

48. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ตอบปัญหาธรรมะ

49. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การฟังธรรม(ปริวาส ก.พ.54)

50. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การขึ้นมานัต(ปริวาส ก.พ.54)

51. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง มรรคมีองค์ ๘ (๑)(ปริวาส ก.พ.54)

52. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง มรรคมีองค์ ๘ (๒)(ปริวาส ก.พ.54)

53. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การฝึกสติ (ปริวาส ก.พ.54)

54. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง การมีสติ (ปริวาส ก.พ.54)

55. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง กิเลสมาร 5 (ปริวาส ก.พ.54)

56. พระธรรมบรรยายในงานปฏิบัติธรรม
     เรื่อง ทางแห่งความสงบ(ปริวาส ก.พ.54)

 

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕-๖, (๐๕๓)๖๖๖ ๘๒๙ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com