: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....

ฝังลูกนิมิต-ผูกพัทธสีมา      


                                               ซุ้มลานธรรม

       ความหมายของลูกนิมิตทั้ง 9 ลูก


"ลูกนิมิต ทั้ง ๙ ลูก"

   “นิมิต”
แปลว่า เครื่องหมาย”

ลูกนิมิตทั้ง ๙ ลูก องค์แทนพระพุทธองค์ และพระอัครสาวกทั้ง ๘
"การฝังลูกนิมิต"
นี้ มีชื่อเรียกเป็นทางการ อีกอย่างหนึ่งว่าการ "การผูกพัทธสีมา"
ึ่
งก็แปลว่า..เขตทำสังฆกรรมที่กำหนดตามพุทธานุญาต หรือการกำหนดเขตของวัด
ก็จะทำการตัดลูกนิมิตลงหลุมเพื่อกลบ แล้วสร้างเป็นซุ้มหรือก่อเป็นฐาน ตั้งใบสีมาต่อไป
ก่อนที่จะมาเป็นโบสถ์ที่ถูกต้องตามพระวินัยจะต้องมีสังฆกรรมที่เรียกว่า ผูกสีมา
หรือ ผูกพัทธสีมา ก่อนตั้งใบสีมาต่อไป


ความหมายของลูกนิมิตทั้ง ๙ ลูก ลูกนิมิตทั้ง ๙ ลูกนั้นจำนวน ๑ ลูก ซึ่งถือเป็นนิมิตเอกนั้น
จะตั้งอยู่กลาง อุโบสถ..เพื่อถวายการ บูชาพระพุทธเจ้า
ส่วนจำนวน ๘ ลูก ถูกจัดให้อยู่
ตามทิศต่าง ๆ โดยรอบอุโบสถ ซึ่งทิศที่อยู่รอบอุโบสถนั้นเรียกว่าทิศทั้ง ๘ มีความหมาย
ที่เป็นมงคล คือ เพื่อเป็นสัญลักษณ์หรือองค์แทนพระอ
รหันตสาวก และเพื่อเป็นการบูชา
พระอรหันต์สาวกผู้ใหญ่ประจำทิศ หรืออีกนัยหนึ่งนั้นเป็นองค์แทนพระอรหันต์สาวก
ที่รักษาอุโบสถ หรือเขตพุทธาวาสของพระพุทธเจ้า และเป็นการบูชาเทพนพเคราะห์
ทั้ง ๙ ให้เกิดบุญและสิริมงคลแก่ตัวเอง และครอบครัว โดยแต่ละลูก มีความหมายดังนี้

๑. มิตลูกเอก เป็นลูกที่มีความสำคัญมาก ถือเป็นประธานของลูกนิมิตทั้งหมด
     ฝังไว้บริเวณใจกลางอุโบสถหรือบางท่านเรียกว่า สะดือโบสถ ก็มีรายล้อมด้วย
     ลูกนิมิตอีก ๘ ลูก เป็นการถวายการ บูชาพระพุทธเจ้า
ผู้เป็นพระบรมศาสดาเอก
     ของพระพุทธศาสนาผู้เป็นพระประมุขแห่งสงฆ์ เป็นการอัญเชิญและ บูชาพระเกตุ

     เทพผู้คุ้มครองสถานที่ส่วนกลางของอุโบสถ

๒. ทิศตะวันออก (ทิศบูรพา) ลูกที่อยู่ด้านหน้าของอุโบสถ ถือเป็นลูกบริวาร
     ที่มีความโดดเด่นเป็นพิเศษเป็นลูกแรกที่ต้องเริ่มนับยกเว้นลูกกลางสะดือโบสถ์
     ดังนั้นจึงเปรียบนิมิตลูกนี้เหมือนปฐมสาวก หรือ พระสาวกองค์แรกของพระพุทธเจ้า
     คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ พระะอัครสาวก เป็นเอตทัคคะผู้รู้ราตรีกาลนาน
     คือ มีความรู้มาก ผ่านโลกมามาก คือมีความรู้มาก ผ่านโลกมามาก เนื่องจากท่าน
     เป็นผู้เดียวที่เมื่อยังเป็นพระดาบสที่ทำนายพระราชกุมาร คือพระพุทธเจ้า
     เมื่อมีพระประสูติกาล และทำนายว่าพระองค์จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
     และพระดาบส ก็เฝ้ารอการบรรพชาของพระองค์ เพื่อจะได้ออกบวชตามพระองค์
     และถวายตัวเป็นพระอัครสาวก การฝังลูกนิมิตไว้ด้านทิศตะวันออกเพื่อเป็นการบูชา
     พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นการอัญเชิญ บูชาพระจันทร์ เทพผู้คุ้มครอง
     สถานที่ส่วนด้านหน้าของอุโบสถ

๓. ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (ทิศอาคเนย์) หรือด้านหน้าฝั่งขวาของอุโบสถ
     การฝังลูกนิมิตไว้ทางทิศนี้เพื่อบูชา พระมหากัสสปะเถระ พระะอัครสาวก
     ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ ผู้ทรงธุดงค์คุณซึ่งต่อมาได้เป็นประธานสงฆ์
     ทำสังคายนา เป็นการอัญเชิญและ
บูชาพระอังคาร เทพผู้คุ้มครองสถานที่
     ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของอุโบสถอีกองค์หนึ่ง

๔. ทิศใต้ (ทิศทักษิณ) เป็นลูกนิมิตที่อยู่ด้านขวาของอุโบสถ เป็นการบูชา..
     พระสารีบุตร
พระอัครสาวกฝ่ายขวา พระอัครสาวกผู้ได้รับการยกย่องว่า
     เป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางปัญญาเป็นการอัญเชิญ และ บูชาพระพุธ
     
เทพผู้คุ้มครองสถานที่ด้านทิศใต้ของอุโบสถ

๕. ทิศตะวันตกเฉียงใต้ (ทิศหรดี) หรือทิศด้านหลังฝั่งขวาของอุโบสถ
     การฝังลูกนิมิตทางด้านทิศนี้ เพื่อบูชา พระอุบาลีเถระ พระอัครสาวกผู้ได้รับ
     การยกย่อง ว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศในทางวินัย และเป็นการอัญเชิญและบูชา
     พระเสาร ซึ่งเป็นเทพหนึ่งในนพเคราะห์ทั้ง ๙ คือ เทพผู้ดูแลคุ้มครอง
     สถานที่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอุโบสถ

๖. ทิศตะวันตก (ทิศประจิม) เป็นลูกนิมิตที่ฝังอยู่ด้านหลังของตัวอุโบสถ
     เป็นสัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายของเงา ซึ่งเปรียบได้กับพระเถระที่เป็น
     พุทธอุปัฏฐากคอยเฝ้าติดตามดูแลปรนนิบัติรับใช้พระพุทธองค์
     เหมือนเงาตามตัว ดังนั้น การฝังลูกนิมิตทางทิศนี้ เพื่อเป็นการบูชา
     พระอานนท์เถระ
พระอัครสาวกผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ
     ผู้เลิศในทางพหูสูตและเป็นมหาพุทธอุปัฎฐากแด่พระพุทธเจ้า
     และอัญเชิญบูชา พระพฤหัสบดี เทพคุ้มครองทิศตะวันตก

๗. ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (ทิศพายัพ) การฝังลูกนิมิตที่ฝังอยู่ด้านหลังฝั่งซ้าย
     ของอุโบสถทางด้านทิศนี้ เป็นการบูชา พระควัมปติเถระพระอัครสาวก
     ผู้ด้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะ ผู้เลิศในทางลาภสักการะและรูปงาม
     ท่านเป็นพระอรหันต์องค์ที่ ๑๐ ของโลก และเป็นสหาย ๑ ใน ๔ ของพระยสะกุลบุตร
     อีกทั้งเป็นบุตรของนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมธุปายาสในวันก่อนที่พระพุทธเจ้า
     จะได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ และอัญเชิย บูชาพระราหู
     ซึ่งเป็นเทพประจำทิศนี้

๘. ทิศเหนือ (ทิศอุดร) ลูกนิมิตที่ฝังทางด้านทิศนี้ถือเป็นลูกที่มีความสำคัญ
     อีกลูกหนึ่ง ซึ่งอยู่ด้านซ้ายของตัวอุโบสถ เพื่อเป็นการบูชา พระมหาโมคคัลลานะ
     พระอัครสาวกฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้าผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศ
    ในทางแสดงฤทธิ์ และอัญเชิญบูชา พระศุกร์ เทพคุ้มครองรักษาประจำทิศนี้

๙. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (ทิศอีสาน) ลูกนิมิตที่ฝังอยู่ด้านหน้าฝั่งซ้าย
     ของอุโบสถทางทิศเหนือนี้เป็นสัญญลักษณ์แห่งความผูกพัน มีผลทางด้าน
     จิตใจ ถือเป็นทิศสุดท้าย เพื่อเป็นการบูชา..พระราหุลเถระ ซึ่งเป็นพระโอรส
     ของเจ้าชายสิทธัตถะ พระอัครสาวกผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเอตทัคคะผู้เลิศ
    ในทางการศึกษา และอัญเชิญ บูชาพระอาทิตย เทพผู้คุ้มครองรักษาประจำทิศ

...เนื่องด้วยมีญาติธรรมสงสัยว่า ทำไมลูกนิมิตถึงมีจำนวน ๙ ลูก
จึงนำเกร็ดความรู้อันเป็นประโยชน์ ต่อสาธุชนชาวพุทธให้ได้ลองศึกษาดู..
เพราะเราเป็นชาวพุทธ จึงควรศึกษาให้เข้าใจไว้..                                                           

 
อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I I 4 I 5 I หน้าแรก >>                   
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com