: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จ.อยุธยา ยามค่ำคืน
 
หลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์
และญาติธรรม ปฏิบัติธรรม
ณ สถานที่ทำการหล่อพระ
 
เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล
แด่
องค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
 
และเพื่ออุทิศเป็นกุศล
แด่ บรรพชนไทยผู้ล่วงลับ
 
 
 

..


ว่าด้วยมติมหาเถรสมาคม...เรื่องการสร้างพระพุทธรูป                                     


มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๔/๒๕๔๕

*************************

 

  

สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
มติที่ ๘๐/๒๕๔๕
เรื่อง การสร้างพระพุทธรูป ปูชนียวัตถุ และรูปปั้นต่างๆ ที่ใช้ประดับตกแต่งสถานที่

                ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๔/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕ เลขาธิการมหาเถร สมาคมเสนอว่า สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ได้ปรารภว่า มีวัดบางแห่งได้สร้างพระพุทธ รูป ปูชนียวัตถุ และรูปปั้นต่างๆ ซึ่งเป็นรูปปั้นที่ไม่เหมาะสมกับจารีตประเพณี อันเป็นสาเหตุให้เกิดการ วิพากษ์ วิจารณ์ในหมู่พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป วัดต่างๆ จึงควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะดำเนินการจัด สร้างลงไป เห็นสมควรเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดพิจารณา

                ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
                ๑.วัดที่จะสร้างพระพุทธปฏิมา ให้ปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๙/๒๕๔๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๔๑ ว่า พระพุทธเจ้าเป็นรัตนะที่เกษมสูงสุด บุรพาจารย์ที่สร้างพระพุทธปฏิมา พึงพิจารณาด้วย ความรอบคอบ ให้วัดทุกวัดปฏิบัติตามจารีตประเพณีดังกล่าวโดยเคร่งครัด

                ๒.วัดที่จะสร้างปูชนียวัตถุ หรือรูปเคารพ ให้ปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๒/๒๕๔๔ เมื่อ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๔ ว่า การสร้างปูชนียวัตถุ หรือรูปเคารพ ภายในวัด ต้องพิจารณาให้เหมาะสม กับ พระประธานภายในพระอุโบสถหรืออุโบสถ ถ้าจะสร้างให้ใหญ่ ต้องรายงานเจ้าคณะผู้ปกครอง ตามลำดับจนถึง เจ้าคณะใหญ่ เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงดำเนินการสร้างได
                ส่วนวัดใดที่มีความประสงค์จะสร้างรูปเคารพ หรือรูปปั้นอื่นใด ควรยึดถือและปฏิบัติตามมติ มหาเถร สมาคมทั้ง ๒ ข้อดังกล่าวโดยอนุโลม และให้กรมการศาสนาแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อแจ้งให้วัด ทุกวัดในเขตปกครองทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
                                                 นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์
                                                (นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์)
                                                  รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
                                                       อธิบดีกรมการศาสนา


                             

อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I หน้าแรก >>                             

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com