: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....

พระพุทธรูปต้นแบบ


เข้ารับประทานพระบรมสารีริกธาตุ
จากผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระสังฆราชฯ


พระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญ
บรรจุในองค์พระพุทธรูป


คุณประชุม มาลีนนท์ พร้อมครอบครัว
กราบถวายไทยทาน
คุณรัตนา มาลีนนท์ กราบถวายไทยทาน
..


สืบเนื่องด้วย..การเททองหล่อพระพุทธรูป

จากการที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำ
จังหวัดเชียงราย ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-
จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย 
ได้ทำการจัดสร้างอุโบสถขึ้นจำนวนหนึ่งหลัง เพื่อใช้ทดแทนถ้ำ
ที่สมมติเป็นอุโบสถ

ทั้งนี้ด้วยวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญเป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานประจำจังหวัด
เชียงราย และนอกจากนี้ยังได้ดำเนินการ จัดงานปริวาสกรรมสำหรับ
พระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปีๆ ละ ๒ ครั้งด้วยกันโดยที่ผ่านมา
ทางวัดได้ใช้ถ้ำ ซึ่งมีอยู่แต่เดิมเป็นอุโบสถ แต่ทั้งนี้เมื่อมีพระภิกษุสงฆ์
จำนวนมากได้ไปร่วมอยู่ปริวาสกรรมจึงทำให้บริเวณถ้ำนั้นคับแคบลง
ในช่วงฤดูฝนก็เกิดน้ำเจิ่งนองก่อให้เกิดความลำบากแก่พระภิกษุสงฆ์

ด้วยเหตุนี้ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จึงได้ ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถขึ้นใหม่
หนึ่งหลัง โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
จึงได้กำหนดให้มี พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป ปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก
๕๙ นิ้ว
เพื่อเป็นพระประธานประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ได้นำความขึ้นกราบทูล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อขอประทานพระเมตตา ในรายการต่อไปนี้

  ๑) ขอประทานพระบรมสารีริกธาตุ เพื่ออัญเชิญประดิษฐานภายใน
       องค์พระประธาน ตามพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปตามโบราณ
       ราชประเพณี จำนวน ๗ ตำแหน่ง คือ

       ๑. พระโมลี        (มวยผม)
       ๒. พระนลาฏ     (หน้าผาก)
       ๓. พระกรขวา    (มือข้างขวา)
       ๔. พระกรซ้าย   (มือข้างซ้าย)
       ๕. พระชานุขวา (หัวเข่าข้างขวา)
       ๖. พระชานุซ้าย (หัวเข่าข้างซ้าย)
       ๗.พระอุระ         (หน้าอก)

  ๒) ขอประทานพระนามพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดหน้าตัก
       ๕๙ นิ้ว ซึ่งจะอัญเชิญเพื่อเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถ
       โดยทรงประทานพระนามว่า
       "พระพุทธสุวรรณติโลกนาถปุญญาวาสสถิต"

  ๓) ขอประทานพระนามย่อ ญสส. (สมเด็จพระญาณสังวร
       สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
พื่ออัญเชิญขึ้น
       ประดิษฐานบนหน้าบันอุโบสถ และบริเวณผ้าทิพย์องค์พระประธาน


ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นที่สักการะแด่พระภิกษุสงฆ์ และ
พุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ทั้งยังเป็นการ
สืบอายุพระพุทธศาสนา
ในอันที่จะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนทุกหมู่เหล่า

ทั้งนี้เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่์สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกในปีประสูติการครบ
๙๖ พรรษา และในมงคลวโรกาสที่พระองค์ทรงได้รับการสถาปนา
เป็นสมเด็จพระสังฆราชครบ ๒ ทศวรรษ ในศกนี้ด้วย


นอกจากนี้ยังได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน ๑๐๘ รูป ร่วมพิธีดังกล่าว
และมีสาธุชนได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลโดยการรักษาอุโบสถศีล บวชเนขัมมะ
ทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ในช่วงเช้า เพื่อเป็นการบำเพ็ญกุศล
อุทิศแด่บรรพชนผู้ล่วงลับ ณ บริเวณทุ่งลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่  ๒๗-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๒


ซึ่งการเททองหล่อพระพุทธรูปดังกล่าวนี้ ได้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ
สำเร็จลุล่วงลงด้วยดี ดังภาพบรรยากาศที่นำมาให้ชม มีมหาาชน
ไปร่วมบุญกุศลในครั้งนี้อย่างมาก ซึ่งสถานที่ที่ใช้ในการเททอง
หล่อพระพุทธรูปนั้นก็ได้ดำเนินการขออนุญาต ใช้พื้นที่บริเวณ ทุ่งลุมพลี
ซึ่งเป็น ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
หรือเรียกอีกประการหนึ่งว่า
 พระเจดีย์ภูเขาทอง ซึ่งอยู่ในบริเวณ
อำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา การดำเนินงานในครั้งนี้ นำโดย
พระครูจันทนิภากร หรือ หลวงพ่อถวิล  จันทะสะโร เป็น
ประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระภิกษุ และคณะศิตยานุศิษย์ได้ร่วมแรง
ร่วมใจกันทำงานครั้งนี้ให้ลุล่วงลงด้วยดี และทั้งนี้โดยได้รับความเมตตา
จาก คุณประชุม-คุณสกลศรี มาลีนนท์
พร้อมครอบครัวมาลีนนท์
และคณะ
รวมถึงพนักงานในหน่วยงานของท่านได้ให้ความช่วยเหลือ
ได้รับเป็นเจ้าภาพในการเททอง หล่อพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว


สาธุชนจึงได้ร่วมกัน อนุโมทนาสาธุการ ขอกุศลนี้จงยังครอบครัว
และกิจการงานของท่านเจ้าภาพ จงประสบพบแต่ ความสุขความเจริญ
ยิ่งๆ ขึ้นไป ทั้งในปัจจุบันและอนาคตกาลเบื้องหน้านั้นด้วยเทอญฯ


                                  

อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 หน้าแรก >>                      


วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕, โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com