ป้ายบอกทางเข้าวัด ปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่


: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร
.....
หน้าแรก >>    
....

พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร )
ประธานสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


 

 

 

 

 


"พุ ท ธ ศ า ส ด า"

โครงการภาพยนตร"พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
พุทธศักราช ๒๕๔๖-๒๕๕๔

www.thushaveiheard.com<< คลิก..เพื่อชมภาพยนตร์ >>

          ในนามคณะผู้จัดทำเว็บไซต์ "วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ" ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็น พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และร่วมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ในโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ
๘๔ พรรษา มหาราชา พุทธศักราช ๒๕๔๖-๒๕๕๔

            
         ซึ่งโครงการภาพยนตร์ พุทธประวัติ "พุทธศาสดา" นี้ คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ขออนุญาตทำเว็บลิงค์เชื่อมต่อมาจากเว็บไซต์ http://buddha-thushaveiheard.com เพื่อร่วมเผยแผ่
พระพุทธศาสนา และยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับศาสนิกชนผู้สนใจในการศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของพระพุทธ
ศาสนา โดยเฉพาะที่เป็นเด็กและเยาวชนของชาติที่จะเติบใหญ่ในอนาคต ซึ่งภาพยนตร์พุทธประวัติ
"พุทธศาสดา" นี้ เป็นภาพยนตร เอนิเมชัน (animation) หรือภาพการ์ตูนเคลื่อนไหวที่สามารถเป็นสื่อ
ที่ทำให้เด็กและเยาวชน สนใจที่จะติดตามชมโดยไม่เบื่อหน่ายในการเรียนรู้


          ความเป็นมาของโครงการภาพยนตร์ "พุทธศาสดา" เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา
พุทธศักราช ๒๕๔๖-๒๕๕๔ นี้ มีรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์ http://buddha-thushaveiheard.com
หากพุทธศาสนิกชนท่านใดสนใจเพื่อติดตามอ่านรายละเอียดทั้งมวล ก็สามารถที่จะติดตามอ่านได้ที่
เว็บไซต์ ดังกล่าวนี้


          คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ "วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ" ขอถวายอานิสงส์อันประเสริฐนี้ แด่ วัดถ้ำพระ
บำเพ็ญบุญ และ พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ผู้เป็นประธานสงฆ ์และเจ้าอาวาส
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ทั้งนี้ ด้วยท่านเป็นผู้มีดำริริเริ่มแต่เริ่มแรกที่ได้อนุญาตให้จัดทำเว็บไซต์ของ
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญขึ้นมาเพื่อเป็นการเผยแผ่ และจรรโลงรักษาพระพุทธศาสนาให้ถูกต้องตาม
แนวทางคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และไม่ให้ผิดไปจากหลักของ
ไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา อันประเสริฐนั้น นอกจากนั้น พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
ท่านยังได้มุ่งมั่นศึกษาในการปฏิบัติธรรมและนำแนวทางนั้นมาอบรมสั่งสอนให้กับทั้งพระภิกษุสงฆ์ที่
มุ่งตรงมายังท่านและพุทธศาสนิกชนและเยาวชนที่ได้มาร่วมอบรมปฏิบัติธรรม ยังวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
แห่งนี้ อีกทั้งท่านยังมีดำริที่จะให้จัดทำเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ พุทธประวัติ ขององค์สมเด็จพระบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของพระพุทธศาสนา


          หากเกิดความผิดพลาดประการใดที่ไม่ได้เป็นไปโดยตั้งใจซึ่งอาจเกิดจากความประมาทพลาด
พลั้ง คณะผู้จัดทำเว็บไซต์ ก็ยินดีรับฟังคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องดีงาม ซึ่งสามารถที่จะ
แนะนำมาได้ที่ e-mail ของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ คณะผู้จัดทำขอน้อมรับฟังด้วยความขอบพระคุณยิ่ง..
.

                                                                                                          คณะผู้ดูแลจัดทำเว็บไซต์
                                                                                                             วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕, โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com