: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....
  ..

ก า ร ส ร้ า ง อุ โ บ ส ถ     

"วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ"        
 
 

มื่อเป็นดังที่กล่าวมานี้จึงทำให้มีคณะศรัทธานำโดยคุณประชุม มาลีนนท์
พร้อมครอบครัว
มาลีนนท์
และคณะเพื่อนๆ โดยได้ มอบหมายให้
คุณพรเดช อุยะนันทน์ เป็นสถาปนิกดูแล ร่วมด้วยคุณศิริชัย รณเกียรติ
คุณศรีชัย รุจิร-วัฒนกุล คุณจมร ปรปักษ์ปลัย ซึ่งเป็นสถาปนิกจาก
กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบอุโบสถ ท่านเหล่านี้ได้เป็นเจ้าภาพต้นบุญ
ในการดำเนินการริเริ่มก่อสร้างอุโบสถ หลังดังกล่าว ซึ่งในการนี้ยังได้รับ
ความเมตตาจากพระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร ได้มีเมตตา
ช่วยเหลือกิจกรรมการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้ให้ดำเนินการลุล่วงด้วยดี
          
โดยอุโบสถหลังนี้ หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร ท่านได้ปรับพื้นที่บนภูเขาสูง
เบิกให้เป็นพื้นที่ราบเพื่อสำหรับใช้เป็นที่ตั้งของโบสถ์ ซึ่งเดิมบริเวณที่
จะทำการปลูกสร้างโบสถ์นั้นเป็นภูเขาหิน ท่านได้ทำการปรับหน้าดิน
ให้ราบ แล้วนำดินส่วนที่ตัดออกมานั้นนำไปถมที่ลุ่มน้ำขังบริเวณ
ด้านหน้าวัดเพื่อใช้้สำหรับเป็นที่จอดรถหรืออาจจะทำเป็นลานปฏิบัติธรรม
ในอนาคตข้างหน้า
           
รูปแบบสถาปัตยกรรมของโบสถ์นั้น เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนาประยุกต์
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ในการออกแบบโดย คุณจมร ปรปักษ์ประลัย
สถาปนิกแห่งกรมศิลปากร ได้ปวารณาตัวในการออกแบบอุโบสถหลังนี้
โดยได้รับมอบหมายจากท่านเจ้าภาพให้ทำหน้าที่ในการออกแบบ
โดยรูปแบบอุโบสถนั้น ทำเป็นอุโบสถแบบ ๒ ชั้น ศิลปล้านนาประยุกต์
มีความกว้าง ๑๓ เมตร ความยาว ๓๓ เมตร สามารถ รองรับ
การทำสังฆกรรมสำหรับบรรจุพระสงฆ์ได้ประมาณ ๑๐๐-๑๒๐ ท่าน
ซึ่งก็เป็นอุโบสถที่มีขนาดกระทัดรัด ดูงดงามเย็นตา เย็นใจ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
ประธานสงฆ์วางศิลาฤกษ์

โดยอุโบสถชั้นบนนั้นเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระประธาน
"พระสุวรรติโลกนาถปุญญาวาสสถิต" และใ้ช้พื้นที่บริเวณ
ชั้นบนนี้เพื่อทำสังฆกรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ ส่วนบริเวณชั้นล่าง
ของอุโบสถนั้น มีไว้เพื่อสำหรับอบรมการปฏิบัติธรรมที่เป็นหมู่คณะ
หรือทำเป็นห้องสมุดด้วยส่วนหนึ่งเพื่อเก็บรวบรวม หนังสือธรรมะต่างๆ
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เล่าเรียน อ่านประดับความรู้

          
ซึ่งการก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการ โดยมีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อ
วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ที่ผ่านมาี้ ในขณะนี้กาำรดำเนินการ
ก่อสร้างได้สำเร็จลงเป็นที่เรียบร้อย และได้้มีพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ
เป็นที่เรียบร้อย
          
การก่อสร้างที่สำเร็จลุล่วงลงด้วยดีนี้ ขออนุโมทนาแด่ท่านเจ้าภาพ
ซึ่งได้แก่ คุณประชุม มาลีนนท์ และครอบครัวมาลีนนท์
พร้อมด้วยพนักงานในหน่วยงานของท่านไทยทีวีสีช่อง ๓ พร้อมด้วย
คณะเพื่อนๆ และทีมงานทุกท่าน ท่านสาธุชนผู้มีส่วนร่วมในบุญ
สร้างอุโบสถในครั้งนี้ ขอความเจริญด้วย อายุ วรรณ สุข พละ
จงมีแก่ชีวิต ครอบครัว และกิจการงานของท่านจงทุกเมื่อเทอญฯ
  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                 
                
พระครูเกษมวรกิจ (หลวงพ่อวิชัย เขมิโย) ได้เมตตามาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อุโบสถ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
เมื่อเวลา ๐๙.๒๙ น. วันจันทร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ จากนั้นได้เมตตาอธิษฐานจิต และปะพรม
น้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่สำหรับสร้างอุโบสถ
   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
                
           พระครูเกษมธรรมทัต                                 พระครูบาเจ้าบุญชุ่ม ญาณสังวโร                          
       (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) 
                               ได้เมตตามาทำพิธีอธิษฐานจิต
              วัดมเหยงคณ์                                               และเจิมแผ่นศิลาฤกษ์
   


อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I 3 I 4 I หน้าแรก >>                  


วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com