: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

 
 
 
 
 
 
..


                            แนวทางการปฏิบัติ
  

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ใช้หลักและวิธีการสอนโดย


ใช้หลักมหาสติปัฏฐาน ๔ เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ใช้ในการปฏิบัติภาวนา
โดยส่วนใหญ่แล้ว
มีอยู่ด้วยกัน ๒ ประการ คือ
..... สมถภาวนา
และ
..... วิปัสสนาภาวนา
 


๐  สมถภาวนา คือ การเจริญสมถกรรมฐาน ทำจิตให้แน่วแน่
    เป็นสมาธิ เป้าหมายของสมถภาวนา คือ ฌาน ได้แก่  
    การเพ่งอารมณ์จนใจแน่วแน่เป็นอัปนาสมาธิ หรือ
    ภาวะจิตสงบประณีต ซึ่งมีสมาธิเป็นองค์ธรรมหลัก

 วิปัสสนาภาวนา คือ การเจริญวิปัสนาให้เกิดความเห็นแจ้ง
    คือ เห็นตรงต่อความเป็นจริงของสภาวธรรม
    ปัญญาที่เห็นไตรลักษณ์อันให้ถอนความหลงผิดในสังขาร
    เีสียได้ การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความเห็นแจ้ง
    รู้ชัดภาวะของสิ่งของทั้งหลายตามความเป็นจริง
    ทุกสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วก็ดับไป

แนวทางการปฏิบัติทั้งสมถะภาวนาและวิปัสนากรรมฐานใช้พุทธานุสติ
(พุท-โธ)
เป็นอารมณ์พระกรรมฐาน


 

 

 

 

อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I หน้าแรก>>                        

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com