: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
หน้าแรก

>> ชมภาพปริวาสกรรม
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุุญ.
.
คลังภาพ >>

 

    ปริวาสกรรม"๑-๑๐กุมภาพันธ์"   ปริวาสกรรม"ก่อนเข้าพรรษา"
 
ปริวาสกรรมประจำปี กุมภาพันธ์ ๕๘
ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม-เดินจงกรม
ปริวาสกรรมรับบิณฑบาต

ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๕๘
ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม-เดินจงกรม
ปริวาสกรรม-รับบิณฑบาต

 
ปริวาสกรรมประจำปี กุมภาพันธ์ ๕๗
ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม-เดินจงกรม
ปริวาสกรรมรับบิณฑบาต

ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๙-๑๘ ก.ค.๕๗
ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม-เดินจงกรม
ปริวาสกรรม-รับบิณฑบาต

 
ปริวาสกรรมประจำปี กุมภาพันธ์ ๕๖
ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม-เดินจงกรม
ปริวาสกรรมรับบิณฑบาต

ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๙-๑๘ ก.ค.๕๖
ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม-เดินจงกรม
ปริวาสกรรม-รับบิณฑบาต

 
ปริวาสกรรมประจำปี กุมภาพันธ์ ๕๕
ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม-เดินจงกรม
ปริวาสกรรมรับบิณฑบาต

ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ๑๙-๒๘ ก.ค.๕๕
ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม-เดินจงกรม
ปริวาสกรรม-รับบิณฑบาต

 
ปริวาสกรรมประจำปี กุมภาพันธ์ี ๕๔
ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม-เดินจงกรม
ปริวาสกรรมรับบิณฑบาต
ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษากรกฏาคม ๕๔
ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม-เดินจงกรม
ปริวาสกรรมรับบิณฑบาต
 
งานปริวาสกรรม ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ ๕๓
งานปริวาสกรรม-เดินจงกรม
ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ปี ๕๓
ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม-เดินจงกรม
ปริวาสกรรมปฏิบัติธรรม-รับอรุณ
 
งานปริวาสกรรม ๑-๑๐ กุมภาพันธุ์ ๕๒
งานปริวาสกรรม-บิณฑบาตรงานปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ปี ๕๒
งานปริวาสกรรม-บิณฑบาตร ๑
 
งานปริวาสกรรม ๑-๑๐ กุมภาพันธุ์ ๕๑
ปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา ปี ๕๑
  งานปริวาสกรรม ๑-๑๐ กุมภาพันธุ์ ๕๐
รวมภาพ-สถานที่-ปักกลด ๑
รวมภาพ-สถานที่-ปักกลด ๒

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com