: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
  ..

>> สังเขปประวัติ ๕      
หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร
    

 

** **
ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรต 
ในด้านผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

จาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
 
ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์สัญญาบัตร-พัดยศพระครูชั้นโท ที่ "พระครูจันทนิภากร"
 
รับรางวัลดีเด่น“เสาเสมาธรรมจักร” วันวิสาขบูชา 
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
** **
ได้รับแต่งตั้งเป็น
เจ้าคณะตำบลธารทอง อ.พาน จ. เชียงราย
 
ได้รับรางวัล วัดดีเด่นประจำจังหวัดเชียงราย
เป็น ๑ ใน ๕๐ วัดดีเด่นทั่วประเทศในปีพุทธชยันตี
 
 ได้รับแต่งตั้งเป็น พระอุปัชฌาย์
จาก สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

สถานภาพปัจจุบัน

     ที่เจ้าอาวาส-ประธานสงฆ์ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
     ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลธารทอง อ.พาน จ.เชียงราย
    ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ เพื่อทำหน้าที่ในการอุปสมบทพระภิกษุตามที่พิจารณาเห็นสมควร
     เป็นประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
     เป็นประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
     เป็นประธานหน่วยอบรมประชาชน อ.บ.ต.ประจำเขตตำบลธารทอง
   ๐  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นพระวิปัสสนาจารย์ เป็นเจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐาน
        วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
   ๐  เป็นพระเถระผู้กอรปด้วยเถรกรณธรรม มีจริยาวัตรและปฏิปทาในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
        อย่างสม่ำเสมอ บำเพ็ญสังฆกรณียกิจและประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สังคม
        และประเทศชาติอย่างอเนกประการ

กิจกรรมการปฏิบัติธรรมในแต่ละปี มีโดยสังเขปดังนี้
    ๐  เป็นครูสอนพระปริยัติธรรม เป็นพระวิปัสสนาจารย์
         เป็นเจ้าสำนักวิปัสสนากรรมฐาน วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
    ๐  จัดปริวาสกรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ในระหว่างวันที่ ๑-๑๐ กุมภาพันธ์ของทุกปี
        เพื่อเปิดโอกาสให้แก่พระภิกษุสงฆ์ได้อยู่ปริวาสกรรมตามพระวินัย ทั้งยังให้ประชาชน
        และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงผู้มีจิตศรัทธาได้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม เพื่อยังประโยชน์
        ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
    ๐  จัดงานปริวาสกรรมสำหรับพระภิกษุทั่วประเทศก่อนวันเข้าพรรษา ๑๕  วัน ของทุกปี
        ทั้งนี้เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ ได้ชำระพระวินัยก่อนอยู่จำพรรษายังวัดต่าง ๆ ในตลอดพรรษานั้น
    ๐  จัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน เนกขัมมนารี ในระหว่างวันที่ ๑-๑๐ เมษายน
        ของทุกปี (ปัจจุบันได้มอบให้วัดที่จัดอบรมสามเณรดำเนินการ) เพื่อสงเคราะห์แก่กุลบุตร
        ของผู้มีจิตศรัทธาและผู้ยากไร้ได้มีโอกาสเข้าบรรพชา
    ๐  จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมในเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ของทุกปี เป็นเวลา ๓-๕ วัน
     จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นเวลา ๓-๕ วัน
        เพื่อเป็นกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญวัฒนาถาวรสืบต่อไป
    ๐  จัดกิจกรรมอบรมธรรมให้สำหรับพระภิกษุผู้บวชใหม่ก่อนวันเข้าพรรษา
         เป็นเวลา ๑๕ วัน ของทุกปี
      จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
        ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ของทุกปี
    ๐  จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม
        ในระหว่างวันที่ ๔-๖ ธันวาคม ของทุกปี
    ๐  จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมในวันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ เป็นเวลา ๓-๕ วัน

  กิจกรรมการอบรมต่าง ๆ
   
 ๐  จัดอบรมสำหรับเยาวชน โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
        ที่ติดต่ออบรมตามกำหนด
    ๐  จัดอบรมสำหรับหน่วยงานข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจตามที่หน่วยงานต่าง ๆ ได้กำหนดมา
    ๐  จัดอบรมสำหรับองค์กรเอกชนต่าง ๆ ตามที่องค์กรได้กำหนดมา
    ๐  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ารับการปฏิบัติธรรม ๓-๕-๗ วัน ตลอดทั้งปี
       
ในแต่ละปีจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดประมาณ ๕,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ คน ทุกครั้งที่มีกิจกรรมดังกล่าว
ได้มีครู คณาจารย์ นำนักเรียน นิสิต กศึกษามาให้ทางศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติจัดอบรม
คุณธรรมและความประพฤติเป็นประจำตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจเยาวชนของชาติ
ให้มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย และมองเห็นโทษภัยที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

               

     ผลงานดีเด่น

         ได้รับรางวัลดีเด่น “เสาเสมาธรรมจักร” 
            ในด้านส่งเสริมการปฏิบัติธรรม แก่มหาชนโดยทั่วไป
            และใบประกาศเกียรติคุณนักเผยแผ่ธรรม สาขาปฏิบัติธรรม    
            จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
            ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องในวันวิสาขบูชา
            เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗

         ได้รับรางวัล “สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น
            ๔๕ สำนักพุทธศักราช ๒๕๕๔ ในวาระครบ ๒๖๐๐ ปี
            พุทธชยันตี”
 

        ๐ ได้รับ เกียรติบัตรยย่องเชิดชูเกียรต
            ในด้านผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จาก
            สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
            สกลมหาสังฆปริณายก
         
  โดยศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

        ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์ สัญญาบัตร-พัดยศ ที่
            "พระครูจันทนิภากร" เจ้าอาวาสวัดราษฏร์ชั้นโทเนื่องในวโรกาส
             เฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
             ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

 
ฝึกตนให้มีวินัย ฝึกใจให้มีธรรมะ จะชนะกิเลสมาร เป็นทางของความสุข พ้นทุกข์นิรันดร์
ให้รางวัลกับชีวิต เชิญมาเจริญจิตตภาวนา พาสุขใจ

อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I >>หน้าแรก           

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email :info@watthumpra.com