: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
....

 

 

 

ปฏิทินกิจกรรมประจำปี ๒๕๖๐


วันที่
เดือน
กิจกรรม
รายละเอียดกิจกรรม
๓๑ ธ.ค.-๒ ม.ค.
มกราคม ปฏิบัติธรรมปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี

๑ - ๑๐

กุมภาพันธ์

"ปริวาสกรรม"
งานปฏิบัติธรรมปริวาสกรรมประจำปี
งานปริวาสกรรมประจำปีสำหรับพระภิกษุสงฆ์
ทั่วประเทศ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
ร่วมปฏิบัติธรรมประจำปี โดยมีพระภิกษุ
หลายรูปไปอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อล่วงหน้า
ก็มีเป็นจำนวนมาก

๑๑
กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา จัดทำบุญ-ฟังพระธรรมเทศนา เวียนเทียน
ในเวลาเย็น
๑๖

เมษายน สรงน้ำพระวันสงกรานต์
โดยในปีนี้ทางวัดได้จัดพิธี
สรงน้ำพระ ภายใน
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ปฏิบัติธรรมวันหยุดวันสงกรานต์
ร่วมพิธีสรงน้ำพระฯ ในวันมหาสงกรานต์
วันที่ ๑๖ เมษายน เวลา ๑๓.๐๐ น.โดยประมาณ

๑๐-๑๔
พฤษภาคม ๑). ๑๐ - ๑๔ พ.ค.
.....
วันวิสาขบูชาจัดปฏิบัติธรรมในวันวิสาขบูชา วันสำคัญทาง
ศาสนาเพื่อเป็นพุทธบูชา คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้า
ทรงพระประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


๒๓ มิ.ย.- ๒ ก.ค.
 มิ.ย.-ก.ค.๖๐ งานปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา
สำหรับพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ
จัดก่อนเข้าพรรษา ๑๕ วัน
เป็นงานปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษาสำหรับ
พระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ โดยนับวันแรกที่เข้าอยู่
ปริวาสกรรมจากปฏิทินวันเข้าพรรษาย้อนลงมา
๑๕ วัน ตรงกับวันที่เท่าไรแล้ว พระภิกษุสงฆ์
จะเหลือเวลาอีก ๕ วัน ก่อนที่จะเดินทางกลับไป
ยังวัดที่พระภิกษุสงฆ์ตั้งใจที่จะไปอยู่จำพรรษา
ยังวัดนั้น ๆ หรือหากพระภิกษุรูปใดประสงค์ที่
จะอยู่จำพรรษาที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ก็เพียง
กราบเรียนให้หลวงพ่อท่านทราบ
เพื่อให้ท่าน
พิจารณาอนุญาต

           ๙ กรกฏาคม
วันเข้าพรรษา
วันมหาปวารณาอยู่จำพรรษา
สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่จะอยู่
จำพรรษาที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญวันเข้าพรรษา..เป็นวันพระธรรมสวนะ
สำหรับการอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์
ยังวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

๒๑-๑๔สิงหาคม ๑).จัดปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
อ. พาน จ.เชียงราย
โทร. ๐๕๓ ๑๘๔ ๓๒๕


ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่..แม่ของแผ่นดิน และน้อมอุทิศบุญกุศล
คุณความดีแด่..แม่ ผู้เป็นบุพการี หรือผู้มี
อุปการคุณต่อบุตร-ธิดา
กันยายน จัดอบรมหน่วยงานต่าง ๆ ตามปกติ
           ๕

ตุลาคม

วันออกพรรษา
จัดเป็นวันมหาปวารณา
สำหรับพระภิกษุที่ได้อยู่
จำพรรษาตลอดถ้วนไตรมาส

สำหรับฆราวาส อุบาสก-อุบาสิกา
ได้ถือเอาวันพระออกพรรษา เป็นวันทำบุญ
ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และ เมื่อออกพรรษา
๑ วัน ก็ถือเป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะ
คือ วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์
ชั้นดาวดึงส์หลังจากที่เสด็จทรงแสดงธรรม
โปรดพระพุทธมารดา บนสวรรค์
๑๕
ตุลาคม

ทอดกฐินสามัคคี
เป็นงานทอดกฐินสามัคคี
ประจำปี วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ถือเป็นกุศล
อันเลิศ เพราะในหนึ่งปีจะสามารถทอดกฐิน
ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อถวายแด่หมู่สงฆ์
ตามพุทธบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้

๓ - ๕

ธันวาคม

จัดทำบุญตามปกติ
ส่วนกิจกรรมปฏิบัติธรรม
ตรวจสอบได้จากหน้าเว็บไซต์

จัดทำบุญตามปกติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
แด่องค์"ภูมิพลมหาราช"และทำความดีอุทิศแด่
พ่อ..ผู้ให้กำเนิด
๓๐ธ.ค.-๑ม.ค.

ธันวาคม๖๐ มกราคม๖๑

จัดปฏิบัติธรรม-สวดมนต์ข้ามปี
วันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่

ปฏิบัติธรรมข้ามปี..เริ่มต้นดี..มีชัยไปกว่าครึ่ง

กิจกรรมอื่น
ตลอดทั้งปี จัดกิจกรรมตามกิจนิมนต์ หรือ
โปรแกรมการอบรมให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับ
กิจนิมนต์ตลอดทั้งปี

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
                  

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com
/ watthampra@hotmail.com