ป้ายบอกทางเข้าวัด ปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่

: :....ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่...วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ....
.....

 

 

 


   
   ปฏิทินกิจกรรมประจำปี ๒๕๕๕


วันที่ เดือน กิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม

๑). ๑-๑๐๒). ๒๔
กุมภาพันธ์ งานปริวาสกรรมประจำปี
ีสำหรับพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ
อบรมและแสดงธรรมบรรยาย
ีณ ชั้น ๘ ตึกข่าว ไทยทีวีสี ๓
ถ.พระราม ๔ คลองเตย กรุงเทพฯ

งานปริวาสกรรมประจำปีสำหรับพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกา ร่วมปฏิบัติธรรมประจำปี โดยมี
พระภิกษุหลายรูปไปอยู่ปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อล่วงหน้า ก็มีเป็นจำนวนมาก

ในรอบปีที่ ๔ นี้ เว็บไซต์พุทธะดอทคอมได้เริ่มโครงการ "ธรรมะ คือ คุณากร" โดยจัดขึ้นที่ ชั้น ๘ ตึกข่าว สถานีไทยทีวีสีช่อง ๓ โดยได้นิมนต์ พระครูจันทนิภากร(ลพ.ถวิล จนฺทสโร) เป็นองค์บรรยายธรรม
๑). ๑๓-๑๖

เมษายน ๑). ๑๓-๑๖ เม.ย.
เชิญร่วมปฏิบัติธรรมวันหยุดสงกรานต์

โดยในปีนี้ทางวัดได้จัดปฏิบัติธรรมขี้น

วันสงกรานต์ เชิญร่วมปฏิบัติธรรมและทำพิธี
สรงน้ำพระฯ ในวันมหาสงกรานต์วันที่ ๑๕ เมษายน
เวลา ๑๓.๐๐ น.โดยประมาณ

๑). ๒-๔

มิถุนายน ๑). ๒-๕ มิ.ย.
วันวิสาขบูชา-ฉลองพุทธชยันตี
๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้


จัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางศาสนาเพื่อเป็น
พุทธบูชา คือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงพระประสูติ
ตรัสรู้ และปรินิพพาน

    อบรมเยาวชนช่วงเปิดเทอมใหม่
สำหรับโรงเรียน-มหาวิทยาลัย
จัดตามที่หน่วยงาน หรือองค์กร โรงเรียน มหาวิทยาลัยกำหนดให้

๑) ๑๙ - ๒๘

กรกฏาคม๑). ๑๙ - ๒๘ ก.ค
.
งานปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษา
สำหรับพระภิกษุสงฆ์ทั่วประเทศ
เป็นงานปริวาสกรรมก่อนเข้าพรรษาสำหรับพระภิกษุ
สงฆ์ทั่วประเทศ โดยนับวันแรกที่เข้าอยู่ปริวาสกรรม
จากปฏิทินวันเข้าพรรษาย้อนลงมา ๑๕ วัน ตรงกับ
วันที่ ๑๙ ก.ค.ซึ่งเมื่ออยู่ปริวาสครบ ๑๐ วันแล้ว พระภิกษุ สงฆ์จะเหลือเวลาอีก ๕ วัน ก่อนที่จะเดินทางกลับไปยัง
วัดที่พระภิกษุสงฆ์ตั้งใจที่จะไปอยู่จำนำพรรษายังวัด
นั้น ๆ หรือหากพระภิกษุรูปใดประสงค์ที่จะอยู่จำพรรษา
ที่วัดถ้ำพระฯ ก็กราบเรียนให้หลวงพ่อท่านทราบ

๑). ๓๒). ๑๑-๑๓

 

สิงหาคม

๑). ๓ ส.ค. วันเข้าพรรษา
วันมหาปวารณาอยู่จำพรรษา
สำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่จะอยู่จำพรรษา
ที่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


๒).จัดปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ


เป็นวันพระธรรมสวนะ สำหรับการอยู่จำพรรษาของ
พระภิกษุสงฆ์ยังวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ


ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่..แม่
่ของแผ่นดิน
และน้อมอุทิศบุญกุศลคุณความดีแด่..แม่
ผู้เป็นบุพการี หรือผู้มีอุปการคุณต่อบุตร-ธิดา

  กันยายน    


๑). ๓๐-๓๑ตุลาคม

๑). ๓๐ - ๓๑ ต.ค. วันออกพรรษา
จัดเป็นวันมหาปวารณาสำหรับพระภิกษุ
ที่ได้อยู่จำนำพรรษาตลอดถ้วนไตรมาส

สำหรับฆราวาส อุบาสก-อุบาสิกา ได้ถือเอาวันพระ
ออกพรรษา เป็นวันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ และ
เมื่อออกพรรษา ๑ วัน ก็ถือเป็นวันตักบาตรเทโวโรหณะ
คือ วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
หลังจากที่เสด็จทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา
บนสวรรค์

     อาทิตย์ ๑๑ พฤศจิกายน ๒).๑๑ พ.ย. ทอดกฐินสามัคค
เป็นงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี
ของวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
กำหนดการทอดกฐินสามัคคี ถือเป็นกุศลอันเลิศ
เพราะในหนึ่งปีจะสามารถทอดกฐินได้เพียง
ครั้งเดียวเท่านั้นเพื่อถวายแด่หมู่สงฆ์ตาม
พุทธบัญญัติที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้
     ๔ - ๖
ธันวาคม จัดปฏิบัติธรรมวันพ่อแห่งชาติ ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
องค์"ภูมิพลมหาราช"และทำความดีอุทิศแด่
พ่อ..ผู้ให้กำเนิด
    ๓๑ - ๑
ธันวาคม๕๕ มกราคม๕๖ จัดปฏิบัติธรรม
วันส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่
ปฏิบัติธรรมข้ามปี..เริ่มต้นดี..มีชัยไปกว่าครึ่ง
กิจกรรมอื่น
ตลอดทั้งปี จัดกิจกรรมตามกิจนิมนต์หรือโปรแกรม
การอบรมให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
ตามที่ได้รับกิจนิมนต์ตลอดทั้งปี
 
 
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖
 
 
 

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com