: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร
ประธานจัดงานวันปีใหม่


คณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์


รอตักบาตรรับปีใหม่หลวงพ่อนำรับบิณฑบาตร

 

 

 


..

เชิญร่วมปฏิบัติธรรมปีใหม่
"ส่ ง ท้ า ย ปี เ ก่ า-ต้ อ น รั บ ปี ใ ห ม่"
เริ่มวันเสาร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๕๙ - ๒ มกราคม ๖๐
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ   เนื่องในโอกาส "วันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่" วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
    ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม
    ประจำจังหวัดเชียงราย ขอเรียนเชิญชวนญาติธรรมในทางจิตมิตรใน
    ทางธรรม ทุก ๆ ท่าน ร่วมประพฤติ
วัตรปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่า
    ต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงด้วยการร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณความดี     
    และความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตด้วยการปฏิบัติธรรมน้อมนำความดีงาม
    ความร่มเย็นแห่งรสพระธรรมเข้าสู่จิตใจ เพื่อพร้อมที่จะต้อนรับทุกสิ่ง
    ที่จะเกิดขึ้นแก่ชีวิตและจิตใจของท่านในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้อย่างมีสติ  
    พร้อมกันนี้ยังมีโอกาสใช้สติและจิตใจที่สงบร่มเย็นนั้นพิจารณาถึง
    สิ่งที่ผ่านมาถึงชีวิตในปีเก่า สิ่งไหนที่ดีแล้วก็ดำรงไว้ สิ่งไหนที่ไม่ดี
    ก็พิจารณาปล่อยวางเปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่
   "การเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง"


    นอกจากนี้ พระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร)
    ประธานสงฆ์วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญยังได้เมตตาต่อญาติธรรม     
   โดยเมตตาให้พรรับปีใหม่่ใ่ห้กับผู้มาร่วมปฏิบัติธรรม

    ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคมเพื่อก้าวสู่ปีใหม่และในเช้า
    วันที่ ๑ มกราคม อันเป็นวันขึ้นปีใหม่ 
ปิดโอกาสให้
    ผู้ปฏิบัติธรรมทุก ๆ ท่านได้ร่วมทำบุญใส่บาตรพระสงฆ์
    เป็นการรับปีใหม่ที่ดีที่สุดของชีวิตใหม่ในปีใหม่
              

                     
    จึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรม
    ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่โดยมีพระครูจันทนิภากร(ถวิล จันทะสะโร) 
    ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรต พร้อมด้วยคณะสงฆ์ 
    วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญและกรรมการวัดทุกท่านร่วมกันจัดปฏิบัติธรรม
    เพื่อความเป็นสิริมงคล พ้นทุกข์โศกโรคภัย และอันตรายอันจักมีมา
    ในปีใหม่นี้

กำหนดการ-รายละเอียดกิจกรรม

วันที่ เวลา กิจกรรม
วันแรก
 
เวลารับศีล ๐๙.๐๐ น.
หรือ ๑๗.๐๐ น.ทุกวัน โปรดปฏิบัติตามเวลา
โดยพร้อมเพรียงกัน
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ทั้งนี้เพราะมีผู้ไปร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก
เพื่อให้ญาติธรรมได้ทำกิจกรรมพร้อมกัน
 
๓๑
ธันวาคม
๐๔.๐๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
๐๔.๓๐ น.
ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
รับฟังพระธรรมบรรยาย จนถึงเวลา ๐๖.๐๐ น.
รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๖.๐๐ น.โดยประมาณ
 

๐๘.๐๐ น.
หลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต
 
ภาคเช้า
๐๘.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
 
๐๙.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตรเช้า เดินจงกรม
รับฟังพระธรรมบรรยาย
 
 
๑๑.๐๐ น.
พระภิกษุสงฆ์รับภัตตาหารเพล
ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมพักรับประทานอาหาร
 
ภาคบ่าย
๑๓.๓๐ น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
 
๑๔.๐๐ น.
ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ รับฟังพระธรรมบรรยาย
จนถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. พักผ่อน-ทำภารกิจส่วนตัว
 
    ภาคค่ำ
๑๗.๓๐น.
สัญญาณระฆังเตรียมพร้อม  
   
  ปฏิบัติธรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
รับฟังพระธรรมบรรยายจนถึงเวลา ๒๐.๐๐ น.
 
  พักเพื่อรับประทานน้ำปานะเป็นเวลา ๒๐ นาที  
  
๒๐.๓๐น.
รับฟังพระธรรมบรรยาย-พระธรรมเทศนา
จากพระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร)
และพระเถรานุเถระที่ได้รับกิจนิมนต์มาแสดงธรรม
 
   
๒๒.๐๐น.
พระสงฆ์นำญาติธรรมร่วมสวดมนต์
 
 
๒๔.๐๐น.

พระสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์
หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร ให้พรปีใหม่

 
   
๐๑.๓๐น.
เสร็จพิธี พักผ่อนตามอัธยาศัย  
๑-๒
มกราคม
๐๘.๐๐ น หลวงพ่อนำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต
ญาติธรรมร่วมใส่บาตรับปีใหม่
 
 
เสร็จพิธี แยกย้ายกันเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  
 
            การเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง  
 
           สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘
 

  

 ขอให้สุขสมหวังดั่งที่คิด
สุขภาพกายและจิตให้สดใส
มีกำลังต่อสู้ทุกข์เภทขภัย
สมประสงค์ดังใจปีใหม่เทอญ

มอบของขวัญ วันปีใหม่ ให้พ่อแม่
ด้วยความรัก และดูแล อย่างอบอุ่น
มอบของขวัญ ด้วยดวงใจ ใครการุนย์
สนองตอบ แทนพระคุณ กตัญญู

ลมหนาวมา กับเวลา ของปีใหม่
เย็นฉ่ำชื่น ทุกหัวใจ ได้หฤหรรษ์
ขอได้ส่ง พรปีใหม่ ให้แก่กัน
พร้อมกล่าวคำ ว่าสุขสันต์ วันปีใหม่เทอญ

                         

    กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

     ๐ จัดปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เป็นเวลา ๓-๕ วัน

         ซึ่งในปีนี้ได้จัดปฏิบัติธรรม โดยเริ่มตั้งแต่วันที่
         ๓๑ ธันวาคม - ๒ มกราคม สำหรับผู้ที่ประสงค์จะปฏิบัติธรรมต่อ
         จนครบ ๕ วัน ๗ วัน ก็สามารถกระทำได้ โดยไม่ต้องลาศีล

     ๐ มีการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม
         ฟังพระธรรมบรรยายโดยเริ่มตามรายละเอียดนี้
         ในภาคเช้า  เวลา ๐๔.๐๐ น- ๐๖.๐๐ น.
         ในภาคสาย เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น.
         ในภาคบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น.

       ในภาคค่ำ   เวลา ๑๘.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น.
    ๐  คืนวันที่ ๓๑-๑ มกราคม มีการปฏิบัติธรรมข้ามคืน
         ในคืนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น.-เวลา ๐๑.๓๐ น. 
         ของวันที่ ๑ มกราคม วันปีใหม่
    ๐  จัดทำบุญ-ตักบาตร ในช่วงเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น
         และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ภายในวัด
         โดยการทำบุญ-ใส่บาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
         แก่ชีวิตในปีใหม่ที่มาถึงนี้

     

    ร่วมบอกบุญ :
    สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใส ตั้งมั่นในบุญกุศล 
    เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
อาหาร น้ำปานะได้ตามกำลังศรัทธา
                                  
   

   ติดต่อร่วมบุญเจ้าภาพได้ที่:
    วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โทร.๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕

   หรือ โอนปัจจัยร่วมสร้างบุญได้ในนามชื่อบัญชี :


    


    
                                                                                                                            

ย้อนกลับ>> I 1 I  หน้าแรก >>                 

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕, โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com