: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....

งานทอดกฐินสามัคคีประจำปี
สาธุชนร่วมงานทอดกฐินสามัคคีี


 

 

 

..

ขอเชิญร่วมบุญ
ทอดกฐินสามัคค

ตามพระพุทธวินัยบัญญัติ
และร่วมสร้างพระพุทธเมตตา
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
      กำหนดการ :

       วันเสาร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
            เวลา  ๑๘.๐๐ น.   ทำวัตร-สวดมนต์เย็น ร่วมพิธีสวดฉลองผ้ากฐิน

                                                                      
       วันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
           เวลา  ๐๘.๒๙ น.  ๐ คณะสงฆ์พร้อมศรัทธาญาติธรรม
                                          พร้อมเพรียงกัน ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ
           เวลา  ๑๐.๐๐ น.   ๐ บุญพิธีทอดถวายผ้ากฐิน                    
           เวลา  ๑๑.๐๐ น.   ๐ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
           เวลา  ๑๒.๐๐ น.   ๐ เสร็จพิธี

                                                                     รียน  ท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา

สืบเนื่องด้วยทางคณะกรรมการ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ได้เรียกประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับดำริเรื่องการจัดสร้าง
พระพุทธเมตตา จำลอง ซึ่งเป็นพระพุทธเมตตาที่มีรูปแบบ
เท่าองค์จริง ที่จำลองมาจากพระพุทธเมตตาจาก พุทธคยา
สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ณ ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็น
พระพุทธรูปองค์ประธานที่ประดิษฐานไว้ในเจดีย์พุทธคยา
ประเทศอินเดีย โดยทั้งนี้ในแต่ละปีจะมีพุทธศาสนิกชนไทย
ได้เดินทางไปแสวงบุญและเคารพสักการะพระพุทธเมตตา
ด้วยความเคารพศรัทธาเป็นที่ยิ่ง

ทั้งนี้ยังมีศานิกชนไทยอีกเป็นจำนวนมากที่ประสงค์จะได้เดินทาง
ไปเคารพสักการะกราบไหว้พระพุทธเมตตายังสถานที่ตรัสรู้
ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ประเทศอินเดีย
แต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปดังประสงค์ ทั้งนี้ด้วยข้อจำกัด
ทางด้านการเดินทาง ข้อจำกัดทางด้านค่าใช้่จ่ายที่ไม่สามารถ
จะจัดหาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปได้ จึงทำให้ศาสนิกชนไทย
ทั้งพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ชี และอุบาสก-อุบาสิกา จำนวนมาก
ไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปแสวงบุญหรือเคารพสักการะ
พระพุทธเมตตาต้นแบบที่พุทธคยา ประเทศอินเดียได้

ทางคณะกรรมการ จึงขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีตามพุทธวินัยบัญญัติแด่หมู่สงฆ์
และยังได้ร่วมบุญสร้างพระพุทธเมตตาจำลอง เพื่ออัญเชิญประดิษฐานไว้
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เพื่อเปิด้โอกาสให้สาธุชนได้เคารพสักการะ
โดยขอร่วมถวายในการจัดสร้างได้ตามกำลังศรัทธา ทางคณะกรรมการ
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ พร้อมญาติธรรมทุกท่านจึงบอกบุญมาเพื่อทราบ

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
จงปกปักรักษาคุ้มครองท่านและครอบครัวของท่านให้มีความเจริญไพบูลย์
ใน อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ด้วยกันทุกท่านเทอญ

                                      แจ้งข่าวบุญมาด้วยความเคารพนับถือ
                                      คณะกรรมการวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

  
   

บุญพิเศษที่จำกัดกาล..บุญกฐิน

การทอดกฐิน เป็นพุทธบัญญัติ เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติ
ให้พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ๓ เดือนในช่วง
ฤดูเข้าพรรษา ให้ได้รับกฐิน ซึ่งเป็นเรื่องของการถวายผ้าไตร
จีวร เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ได้นำผ้าใหม่มาผลัดเปลี่ยนแทนจีวร
ผืนเดิมที่พระภิกษุใช้อยู่ กฐิน จึงเป็นเรื่องของพระวินัยสงฆ์
โดยตรง ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้

บุญ..การทอดกฐินเป็นประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ ที่ศาสนิกชน
ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันมา เป็นเวลายาวนานกว่า ๒,๕๐๐ ปี
กำเนิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระภิกษุชาวเมืองปาไฐยรัฐออกเดินทางไกล
เพื่อไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ วัดพระเชตวัน พระภิกษุเหล่านั้น
มีจีวรที่เปรอะเปื้อนเปียกชุ่มและเปื่อยขาดด้วยความเก่า พระบรมศาสดา
จึงทรงมีพุทธานุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษารับผ้ากฐินได้้หลังออกพรรษา
เพื่อนำมาผลัดเปลี่ยนผ้าเก่า ประเพณีทอดกฐินได้เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้น
และสืบทอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน

บุญจากการทอดกฐินเป็นบุญพิเศษที่ทำได้ยากกว่าบุญอื่น
ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้

... จำกัดกาลเวลา.. คือ ต้องถวายภายใน ๑ เดือน นับตั้งแต่วันออกพรรษา
... จำกัดชนิดทาน..คือ ต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้น
    จะถวายเจาะจงภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเหมือนทานอย่างอื่นไม่ได้
... จำกัดคราว.. คือ แต่ละวัดรับกฐินได้เพียงปีละ ๑ ครั้ง เท่านั้น
... จำกัดผู้รับ.. คือ พระภิกษุผู้รับกฐินได้จะต้องจำพรรษาที่วัดนั้น
    ครบไตรมาส (๓ เดือน)และต้องมีจำนวนตั้งแต่ ๕ รูปขึ้นไป
... จำกัดงาน.. คือ เมื่อพระภิกษุรับผ้ากฐินแล้ว
    จะต้องกรานกฐินให้เสร็จภายในวันนั้น
... จำกัดของถวาย.. คือ ไทยธรรมที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่ง
     ในไตรจีวรเท่านั้น โดยทั่วไปนิยมใช้ สังฆาฏ
     ไทยธรรมอื่นจัดเป็นบริวารกฐิน เหตุเกิดจากพุทธประสงค์
     ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์
     รับผ้ากฐินเพื่อผลัดเปลี่ยนไตรจีวรเก่า แต่ทานอย่างอื่น
     ทายกทูลขอให้ทรงอนุญาต เช่น มหาอุบาสิกาวิสาขา
     ทูลขออนุญาตถวายผ้าอาบน้ำฝน

นอกจากนี้การทอดกฐินยังเป็นทานที่พิเศษ คือ ทั้งพระภิกษุและสาธุชน
ผู้ทอดกฐินได้อานิสงส์ด้วยกันทั้ง ๒ ฝ่าย การทอดกฐินจึงเป็นบุญใหญ่
ที่ผู้ให้ (คฤหัสถ์) และผู้รับ (พระภิกษุสงฆ์) ต่างก็ได้บุญอย่างมหาศาล

อานิสงส์แห่งการสร้างพระพุทธรูป

พระพุทธเจ้าเป็นรัตนะที่เกษมสูงสุด "พุทธะปูชา มะหาเตชะวันโต"
แปลว่า "การบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอำนาจมาก"

"การสร้างพระพุทธรูปนี่เป็นพุทธบูชาเป็นพุทธานุสสติในกรรมฐาน ๔๐ กอง
ท่านบอกว่ากำลังของพุทธานุสสติเป็นเหตุให้เข้าถึงนิพพานได้ง่ายที่สุด
ง่ายกว่ากองอื่น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสรรเสริญ
และแสดงธรรมเกี่ยวกับเรื่องการสร้างวัดหรือส่วนประกอบ
ของวัด เช่น ที่ดิน หรือศาสนวัตถุต่าง ๆ โบสถ์ วิหาร ศาลา พระพุทธรูป
กุฏิสงฆ์ เสนาสนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ไว้ดังนี้


   ทานํ สคฺคสฺส โสปนํ   ทานกุศลจัดว่าเป็นบันได้ขั้นแรกที่จะนำขึ้นสู่สวรรค์
   ทานํ ปาเถยฺยมุตตมํ   ทานกุศลจัดว่าเป็นเสบียงอันประเสริฐ
   ทานํ อุชุคตํ มคฺคํ       ทานกุศลจัดว่าเป็นทางสายตรงไปสู่พระนิพพาน
   ทานํ โมกฺขปทํ วรํ      ทานกุศลจัดว่าเป็นบาทให้ถึงซึ่งความหลุดพ้น

การสร้างวัด สร้างโบสถ์ ศาลา พระพุทธรูป อาคารที่พัก
เพื่อถวายไว้กับวัดในพระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์องค์เจ้าก็ดี
ของอุบาสกอุบาสิกาต่อพุทธศาสนาก็ดี จัด เป็นทานอันเลิศ
ตามที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎก

เหตุให้ทำบุญ

ครั้งหนึ่ง เมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่กูฏาคารศาลา
ป่ามหาวัน เมืองเวสาลี ได้มีกษัตริย์ลิจฉวี ทรงพระนามว่า มหาล
ได้เข้าเฝ้ากราบทูลถามสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า..

 ..."ข้าแแต่พระองค์ผู้เจริญ..มีสิ่งใดเป็นเหตุเป็นปัจจัย
     แห่งการกระทำบุญ แห่งความเป็นไปเพื่อการกระทำบุญ พระเจ้าข้า"

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า...
 ..."ดูก่อนมหาลี..อโลภะ อโทสะ อโมหะ โยนิโสมนสิการ
     จิตที่ตั้งไว้ชอบ
 ทั้ง ๔ อย่างนี้ เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทำกุศลกรรม
      ๐ บุคคลให้ทานได้ก็เพราะ..อโลภะ
      ๐ บุคคลให้ทานได้ก็เพราะ..อโทสะ
      ๐ บุคคลให้ทานได้ก็เพราะ..อโมหะ

 ... บุคคลจะสำเร็จ มรรค ผล นิพพานได้ ก็เพราะโยนิโสมนสิการ
     การกระทำความดีต่างๆ ได้ ก็เพราะจิตที่ตั้งไว้ชอบ
     การที่จิตตั้งไว้ชอบนั้นคือ ตั้งจิตไว้ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
     หรือตั้งจิตไว้ในสัทธา ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา อย่างใดอย่างหนึ่ง
     หรือทั้ง ๔ อย่าง จิตที่ตั้งไว้ชอบนี้สามารถให้สมบัติทั้งปวงได้
     เพราะสมบัติใดๆ ที่มารดา-บิดา เป็นต้น ไม่สามารถยกให้ได้ในสมบัตินั้น
     จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบนี้แหละสามารถยกให้ได้" ดังคำว่า

    น ตํ มาตา ปิตา กยิรา        อญเญ วา ปน ญาตกา
   สมุมาปณิหิตํ จิตตํ              เสยโย นํ ตโต กเร.


    ความว่า.."จิตที่บุคคลตั้งไว้ชอบย่อมทำบุญใด้ดีกว่ามารดา-บิดา
   หรือญาติเหล่าอื่นจะทำได้"
ดังนี้ อธิบาว่าเมื่อมารดา-บิดา
    จะให้ทรัพย์แก่บุตรทั้งหลาย ก็ให้ได้เพียงในชาตินี้ แต่ไม่สามารถ
    ที่จะให้สมบัติจักรพรรดิ หรือทิพยสมบัติ ฌาน สมาบัติ
    มรรค ผล นิพพาน แก่บุตรนั้น ฉะนั้นจิตที่บุคคตั้งไว้ชอบนี้แหละ
    อาจให้สมบัติทั้งปวงได้

เพราะฉะนั้นจึงควรคำนึงไว้ว่า จิตที่ตั้งไว้ชอบ คือตั้งไว้ในสัทธา
ศีล สุตะ จาคะ ปัญญา หรือในกุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ
ชื่อว่าเป็นจิตอันประเสริฐ เป็นปัจจัยอันวิเศษในการทำกัลยาณกรรม
คือ ความดีต่างๆ จึงควรที่ทุกคนพึงตั้งจิตไว้ในกุศลกรรมบถทั้งหลาย
การทำ การพูด การคิดก็เป็นสุจริตเสมอ ผลที่ได้ด้วยสุจริต
ก็เป็นผลที่ดีเสมอ และผลดีนั่นแล คือ "บุญ"

ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสพระวาจานี้ประทานแก่ท่านมหาลี
แล้วท่านทั้งหลายผู้มีศรัทธาได้สั่งสมบุญให้เกิดขึ้นแก่ตัวท่านแล้วหรือยัง


                                                              

     ติดต่อร่วมบุญเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่:

      วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โทร.๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕
      หรือ โอนปัจจัยร่วมสร้างบุญได้ในนามชื่อบัญชี :   


     ชื่อบัญชี "กองทุนปฏิบัติธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ"
      ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
      บัญชีออมทรัพย์
      สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์

      บัญชีเลขที่  369- 2 - 40399 - 0


     ชื่อบัญชี "กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ"

      ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
      บัญชีออมทรัพย์
      สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์

      บัญชีเลขที่   369- 2 - 40400 - 8

      ชื่อบัญช"กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ"
      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

      บัญชีออมทรัพย์
      สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย

      บัญชีเลขที่  537- 0 - 509936


  

 

อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I หน้าแรก>>                  

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕, โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthumpra.com             email : watthampra@hotmail.com หรือ  email : info@watthumpra.com