: : ...ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่...วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
 
.....
หน้าแรก

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

..

ขอขอบพระคุณเจ้าภาพและญาติธรรม
ในการร่วมแรงร่วมใจจัดทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ นี้ี          ผู้ใฝ่บุญย่อมอยู่เป็นสุขทุกเมื่อ :

             แม้จะเกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ในปีนี้ แต่ญาติธรรมก็ยังฝ่าฟันไปจนถึงงานบุญ
             จึงทำให้ได้ตระหนักและตั้งสติว่า "จะมีอะไรดีไปยิ่งกว่าบุญ" เพราะเมื่อเกิดภัยใด ๆ
             มาถึงตัวแล้ว สมบัติทั้งหลายก็จมหายไปกับสายน้ำ..มหาอุทกภัยในครั้งนี้ นั่นจึงเป็น
             อุทาหรณ์ให้ได้คิดว่า จะมีทรัพย์สมบัติสิ่งใดที่ไม่อาจสูญหาย ภัยหรือโจรขโมยไปไม่ได้
             สิ่งนั้นมีเพียง "บุญ" เท่านั้น เพราะบุญเป็นทรัพย์ภายในอันภัยใด ๆ ทำอันตรายให้ไม่ได้        
                       
  

เรียนท่านสาธุชนผู้มีจิตศรัทธา

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ตั้งอยู่ที่ ๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โดยพระครูจันทนิภากร(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร) ได้ทำหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ทั้งแก่หมู่สงฆ์ และดำรงงานเผยแผ่พระพุทธศาสนามาเป็นเวลาเนิ่นนานหลายสิบปี โดยทั้งนี้
ได้มีพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนจำนวนมากได้เข้ามาปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปีและวัดถ้ำพระ
บำเพ็ญบุญ ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติและเป็นศูนย์พัฒนา
คุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย และเป็นหน่วยอบรมประจำตำบลธารทอง

จากการที่มีพระภิกษุสงฆ์และสาธุชนจำนวนมากได้เข้าไปร่วมปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปีนั้น
จึงทำให้วัด ต้องมีความพร้อมทั้งปัจจัยและสถานที่คือศาสนสถานตลอดเวลาในการที่จะ
เผยแผ่พระธรรมคำสอน ให้เกิดขึ้นโดยเต็มกำลัง

ดังนั้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ นี้ จึงได้กำหนดจัดพิธีทอดกฐินสามัคคี เพื่อจัดหาจตุปัจจัย
ในการทำนุบำรุงศาสวัตถุ และเพื่อเป็นกองทุนในการจัดปฏิบัติธรรมของ วัดถ้ำพระ
บำเพ็ญบุญ
ให้ดำเนินการได้โดยไม่มีอุปสรรคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

คณะกรรมการวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ จึงเชิญชวนสาธุชน ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้ร่วมบุญ
เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อยังกุศลให้
ถึงพร้อม เป็นการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้สถาวรสืบไป

                                                                  กราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
                                                                  คณะกรรมการวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ                                                                                             

องค์ประกอบของพระพุทธศาสนา

     “ครั้งเมื่อพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเสด็จไปประทับ
      ณ ควงไม้อชาปาลนิโครธ หรือต้นไทรนั้น ได้ทรงตรัสว่า ตราบใดที่พุทธบริษัท  ๔  คือ
      ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ยังมิได้ตั้งมั่นในธรรม และพรหมจรรย์ยังไม่ได้ประกาศ
      แพร่หลายบริบูรณ์ด้วยดี สำเร็จประโยชน์แก่ประชุมชนเป็นอันมากทั้งเทวดาและมนุษย์
      เพียงใดแล้ว พระองค์จะยังไม่ปรินิพพานก่อนเพียงนั้น  แต่บัดนี้ พุทธบริษัท ๔ และ
      พรหมจรรย์บริบูรณ์ดี ดังพุทธประสงค์ทุกประการแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จ
      ดับขันธปรินิพพาน“

      แม้องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะปรินิพพานนับได้ ๒๕๐๐ กว่าปีมาแล้วก็ตาม       
      แต่พระพุทธศาสนาก็ยังต้องดำรงอยู่ ดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ดูก่อนอานนท์  ธรรมก็ดี 
      วินัยก็ดี  ที่เราได้แสดงไว้และบัญญัติไว้ด้วยดี  นั่นแหละจักเป็นพระศาสดาของพวกท่าน
     สืบแทนเราตถาคต  เมื่อเราล่วงไปแล้ว"

      ถึงอย่างไรก็ดี แม้พระธรรมและพระวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้นั้นจักเป็นพระศาสดาแทน
      องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่พระพุทธศาสนาก็ยังมีองค์ประกอบที่ก่อ
      ให้เกิดเป็นพระพุทธศาสนา องค์ประกอบนั้นประกอบไปด้วยองค์ ๔ ประการ จึงจะเรียกได้ว่าเป็น
      ศาสนา ได้แก่้   

  • ศาสนบุคคล คือบุคคลที่มีส่วนสำคัญทางศาสนา ได้แก่ ภิกษุ สามเณร ภิกษุณี อุบาสกอุบาสิกา
  • ศาสนพิธี คือพิธีกรรมทางศาสนา เช่นพิธีทำบุญ พิธีในวันสำคัญต่าง ๆ ทางศาสนา
  • ศาสนวัตถุ คือ สถานที่เกี่ยวกับศาสนา เช่นวัดวาอาราม ตลอดจนถึงศาสนวัตถุ อันเป็นวัตถุ
    สำคัญทางศาสนา เช่นพระพุทธรูป เครื่องใช้ทางพิธีกรรม เป็นต้น
  • ศาสนธรรม คือหลักธรรมคำสอนทางศาสนา
      ทั้ง ๔ ประการนี้จัดเป็นองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนา แม้พระบรมศาสดา
      สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้ว แต่ความเป็นศาสนาก็ยังต้องดำรงอยู่
      ตราบนั้น

      ดังนั้น การจัดทำบุญเพื่อจัดหาจตุปัจจัย เพื่อเป็นกองทุนในการทำนุบำรุงศาสนวัตถุ และ
      เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนไปยังมหาชนนั้น
      จึงเป็นการดำรงไว้เพื่อการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา อันก่อให้เกิดบุญและกุศลทานอันเป็น
      ที่ยิ่งต่อผู้ที่มีจิตศรัทธาก่อตั้งกองกุศลขึ้นจนสำเร็จลุล่วงนั้นด้วยดี และจัดเป็นผู้หนึ่งที่ทำหน้าที่
      ในการสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสถาวรสืบไปตราบนานเท่านานเทอญฯ


     


      ติดต่อร่วมบุญเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่:


      วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โทร.๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕
      หรือ โอนปัจจัยร่วมสร้างบุญได้ในนามชื่อบัญชี :   

     พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร)
    
     เลขที่บัญชี 537-0-215 674 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด
                                           
สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย

     เลขที่บัญชี 154-2-564 993 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
                                           สาขาเชียงราย

อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 Iหน้าแรก>>  

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕, โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthumpra.com             email : watthampra@hotmail.com หรือ info@watthumpra.com