หน้าแรก >>
 : : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

สันติธาตุเจดียวัดถ้ำพระฯ
.

                                                                                              สั ง เ ข ป ป ร ะ วั ติ
                                           วั ด ถ้ ำ พ ร ะ บ ำ เ พ็ ญ บุ ญ

                      ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๕
                                ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็นวัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
ประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๕ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ  ตั้งอยู่ในพื้นที่ราชพัสดุ และที่ดินของกรมป่าไม้บ้านถ้ำพระ
(ห้วยหลวง-บ้านนิคมแม่ลาว)เลขที่ ๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน
จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์-โทรสาร (๐๕๓) ๑๘๔ ๓๒๕-๖ 

สภาพพื้นที่ทั้งหมด ๑๐๐ ไร่ มีสภาพเป็นป่าภูเขาหิน มีถ้ำต่าง ๆ อีกประมาณ ๔-๕ ถ้ำ มีประชากร
นับถือพระพุทธศาสนาประมาณ ๒๓๐ ครอบครัว อยู่ห่างจากถนนพหลโยธินสาย เชียงราย-พาน
กม.๘๐๒ - ๘๐๓ ระยะทางเข้าสู่วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญประมาณ ๖ กิโลเมตร เส้นทางเป็นถนนซีเมนต์
จนถึงสถานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

สถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้ถูกค้นพบและก่อตั้งขึ้นเมื่อประมาณในราว ปีพุทธศักราช ๒๔๗๗
โดยชาวบ้าน นิยมเรียกกันว่า “ถ้ำพระ” ทั้งนี้เพราะในอดีตมีพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่ปางต่าง ๆ
อยู่ในถ้ำเป็นจำนวนมาก โดยก็็มิมีีใครทราบว่าพระพุทธรูปโบราณเหล่านี้มาจากไหน
จึงเป็นที่เรียกกันของชาวบ้านว่า “ถ้ำพระ"
 
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีพระสายปฏิบัติกรรมฐานแวะเวียนมาพักปฏิบัติธรรมชั่วคราวสับเปลี่ยนหมุนเวียน
อยู่อย่างนี้เรื่อยมา

บริเวณด้านหน้าถ้ำพระ
ถ้ำพระใช้ฏิบัติธรรมในฤดูร้อน
ศาลาหลังแรกวัดถ้ำพระฯ


จนกระทั่งปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ ได้มี หลวงพ่อถวิล  จนฺทสโร (หรือพระครูจันทนิภากร – ปัจจุบัน)
ได้จาริกเดินธุดงค์ขึ้นมาปฏิบัติธรรมทางภาคเหนือ ท่านได้์มาพักปฏิบัติธรรมที่ถ้ำพระแห่งนี้เป็นเวลา
ประมาณ ๑ วัน ท่านได้นิมิตฝันไปว่ามีโยมผู้หญิงท่านหนึ่งแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายโบราณแบบ
ทางเหนือ มาเข้านิมิตฝันนิมนต์ให้ท่านอยู่จำวัดที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ การมานิมิตฝันนั้นได้้เกิดขึ้น
ติดต่อกันเป็นเวลา ๓ คืน หลวงพ่อถวิล  จนฺทสโร ท่านก็มิได้รับกิจนิมนต์นั้นท่านออกเดินธุดงค์ต่อไปอีก
ไปพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่ป่าช้าผีดิบ บ้านคลองเตย อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 

ก่อนออกพรรษาปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ท่านก็ได้นิมิตฝันอีกว่าได้เหาะเข้ามาอยู่ยังสถานปฏิบัติธรรม
ถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
อีกครั้งหนึ่ง

ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ นั้น ท่านก็ได้เดินทางธุดงค์ขึ้นมาทางภาคเหนืออีกครั้งหนึ่ง ท่านได้แวะเข้า
มาพักปฏิบัติธรรมที่ถ้ำพระบำเพ็ญบุญอีกครั้ง  นับแต่นั้นมาท่านก็อยู่ปฏิบัติธรรมมาโดยตลอดเป็นระยะ
เวลาร่วม  ๓๐ ปี จวบจนปัจจุบัน และเมตตาตั้งชื่อสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ว่า ถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในนาม วัดถ้ำพระบำเำพ็ญบุญ

ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้รับการแต่งตั้งจากกรมศาสนา กระทรวง
ศึกษาธิการ แต่งตั้งให้ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ เป็น ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
ประจำจังหวัดเชียงราย แห่งที่ ๕
เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงครองราชย์ ครบ ๖๐ ปี


ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงรับวัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญไว้เป็นวัดในสังฆราชูปถัมภ์
และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อ.บ.ต.ธารทอง เป็นวัดกลุ่มเป้าหมาย
จัดดำเนินการตามโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ประำจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ท่านได้ชักชวน เชิญชวนญาติธรรมทั่วประเทศให้มาร่วมปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ร่วมกันทุกปี ปีละประมาณ ๗ -๑๐ ครั้ง ก็ได้มีญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศได้มาร่วมปฏิบัติธรรม
และได้มีศรัทธาร่วมบริจาค ทุนทรัพย์ร่วมสร้างศาสนวัตถุต่าง ๆ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

บริเวณวัดถ้ำพระ ฯ
                                                                                                         อ่านต่อหน้า >> 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I >>หน้าแรก

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com