: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
หน้าแรก

>> ชมภาพปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุุญ.
.
คลังภาพ>> 

 

 

ปฏิบัติธรรมเทศกาลสงกรานต์ เม.ย. ๕๖  
สรงน้ำพระ เทศกาลสงกรานต์
 

ปฏิบัติธรรมเทศกาลสงกรานต์ เม.ย. ๕๕  
สรงน้ำพระเทศกาลสงกรานต
    ปฏิบัติธรรมเทศกาลสงกรานต์ เม.ย. ๕๔
สรงน้ำพระวันสงกรานต์วัดถ้ำพระ
    ภาพปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ เม.ย. ๕๒
ทำบุญ-สรงน้ำพระ
อัญเชิญสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)ขึ้นถ้ำมืด

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com