: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
หน้าแรก

>> ชมภาพปฏิบัติธรรมวันขึ้นปีใหม่
วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุุญ.
.
คลังภาพ>> 

 

 
ปฏิบัติธรรม-นั่งสมาธิภาวนาข้ามปี ๕๕-๕๖
 
ปฏิบัติธรรม-นั่งสมาธิภาวนาข้ามปี ๕๔-๕๕
ปฏิบัติธรรม-เดินจงกรม
ทำบุญ-ตักบาตรรับปีใหม่
    ปฏิบัติธรรม-นั่งสมาธิภาวนาข้ามปี ๕๓-๕๔
ส วั ส ดี ปี ใ ห ม่ -Happy New Year
ทำบุญ-ตักบาตรรับปีใหม
  ปฏิบัติธรรมวันปีใหม่-สวดมนต์ข้ามปี ๕๒-๕๓
ปฏิบัติธรรม-นั่งสมาธิภาวนาข้ามปี
ส วั ส ดี ปี ใ ห ม่ -Happy New Year
ทำบุญ-ตักบาตรรับปีใหม

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com