: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....

 

 

  

 

 

 
..

"วันพ่อแห่งชาติ"
"
ภาวนามหากุศล แด่องค์
ภู มิ พ ล ม ห า ร า ช "

   

    วันพ่อแห่งชาติในประเทศไทย

     วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่  ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓  
     โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา
     หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติขึ้น เนื่องจาก พ่อ เป็นบุคคล
     ผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูก
     จะเคารพเทิดทูนและตอบแทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะ
     ยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี
     ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     ภูมิพลอดุลยเดช เป็น "วันพ่อแห่งชาติ" เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
     พระเจ้าอยู่หัว ในฐานะ “พ่อแห่งชาติ” ซึ่งนอกจากพระองค์จะเป็นพระราชบิดา
     ของพระราชโอรสและพระราชธิดา ทรงทะนุบำรุงพระราชโอรสธิดาด้วยความรัก
     และทรงอบรมอนุศาสน์ให้ทรงเจริญวัยสมบูรณ์ ทรงเป็น "พ่อ" ตัวอย่าง
     ของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณา อีกทั้งยังทรงบำเพ็ญ
     คุณานุประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ทรงพระมหากรุณาทะนุบำรุง
     ขจัดทุกข์ผดุงสุขพสกนิกรถ้วนหน้า พระองค์ทรงเป็น “พ่อแห่งชาติ”
     ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
     และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการทะนุบำรุงชาติบ้านเมือง
     ให้วัฒนาถาวรสืบไป
       

    วัตถุประสงค์ของการจัดวันพ่อแห่งชาต

  • เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
  • เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อ
    ที่มีต่อครอบครัวและสังคม
  • เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ
  • เพื่อให้ผู้เป็นพ่อ สำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน

     กิจกรรม

     กิจกรรมในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในทุก ๆ ปี
     จะมีการประดับธงชาติในทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการ โรงเรียน
     บริษัท และบ้านเรือน เพื่อถวายพระ
พรให้พระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
     และยังมีกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
     พระองค์ท่าน เช่น การบริจาคโลหิต การทำความสะอาดแม่น้ำลำคลอง ถนน
     โรงพยาบาล และประดับพระบรมฉายาลักษณ์(รูป) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     ไว้ที่หน้าบริษัทหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านด้วย

     กิจกรรมสำหรับลูกในวันพ่อแห่งชาติ คือ ประดับธงชาติตามอาคารบ้านเรือน
     จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือบำเพ็ญกุศล แก่ "พ่อ" ผู้ให้กำเนิดแก่บุตร-ธิดา
     ของตนเอง เช่น การปฏิบัติธรรม การทำคุณความดีต่าง ๆ การตักบาตรทำบุญ
     แด่พระภิกษุสงฆ์ และการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่บิดา-มารดาพร้อมกัน
     ในวันพ่อ แต่ก็เน้นความสำคัญแก่บิดาหรือพ่อเพราะเป็นวันของท่าน
     ทำบุญตักบาตร หรือการปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๓ วัน ๕ วัน เพื่ออุทิศส่วนกุศล
     และระลึกถึงพระคุณของพ่อ

     นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณ พ่อตัวอย่าง หรือพ่อดีเด่น
     โดยกำหนดคุณสมบัติ คือ มีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ส่งเสริมการศึกษาของบุตร ธิดา
     นับถือศาสนาโดยเคร่งครัด งดเว้นอบายมุขทุกชนิด
 อุทิศตนเพื่อประโยชน์
     ต่อสาธารณชน และมีภรรยาเพียงคนเดียว

     

                                                                      

   ติดต่อร่วมบุญเจ้าภาพได้ที่:
      วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โทร.๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕
      หรือ โอนปัจจัยร่วมสร้างบุญได้ในนามชื่อบัญชี :   

     ชื่อบัญชี "กองทุนปฏิบัติธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ"
      ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
      บัญชีออมทรัพย์
      สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
      บัญชีเลขที่  369- 2 - 40399 - 0

     ชื่อบัญชี "กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ"
      ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
      บัญชีออมทรัพย์
      สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
      บัญชีเลขที่   369- 2 - 40400 - 8

      ชื่อบัญชี "กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ"
      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
      บัญชีออมทรัพย์
      สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย
      บัญชีเลขที่  537- 0 - 509936


อ่านต่อหน้า >>I 1 I 2 I หน้าแรก >>                    

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕, โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com