: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่
.....
หน้าแรก >>    
....

พระบรมชนกนาถ
พระผู้ประทานปิยะบุตร
ผู้เป็น"พ่อ"ของมหาชนชาวไทย


พระบรมราชชนนี"สมเด็จย่า"
พระผู้ประทานพระราชโอรสแก่แผ่นดิน


ดุจบิดร และ มารดา
ของมหาชนชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมี


 


 

 

 

 

..

"๕ ธันวา" วันพ่อแห่งชาติ
"ภาวนามหากุศล..แด่องค
"ภู มิ พ ล ม ห า ร า ช
"


    กำหนดการ :
          ๐ วันรับศีล(บวช)

               เวลา  ๐๙.๐๐ น.  พร้อมเพียงกันเพื่อทำพิธีรับศีล ๘ (บวชพราหมณ์)

                                           (หรือหากท่านผู้ใดไปหลังจากนั้นก็รับศีล
                                           ในเวลา ๑๗.๓๐ น.ของทุกวัน)


          ๐ วันลาศีล(กลับบ้าน)

               เวลา  ๐๖.๐๐ น. ลาศีล(ลาสิกขา-กลับบ้าน) เสร็จพิธี
                         ๐๔.๐๐ น. ทำวัตรเช้า สวดมนต์-ภาวนา-ฟังพระธรรมบรรยาย
                         ๐๖.๐๐ น. ลาศีล ๘ รับศีล ๕ พระให้พร เสร็จพิธี-เดินทางกลับบ้าน
                                      

    เนื่องในวโรกาส  "วันพ่อแห่งชาติ"  ๕ ธันวามหาราช
    วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ
    ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม ประจำจังหวัดเชียงราย
    ขอเรียนเชิญชวนญาติธรรมในทางจิต มิตรในทางธรรมทุกท่าน
    เข้าร่วมประพฤติ
วัตร ปฏิบัติธรรม แบบอุกฤษฏ์ วันละ ๙ ชั่วโมง
    เน้นในการปฏิบัติธรรมให้ยิ่งเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์
    "ภูมิพลมหาราช" พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
    เนื่องในวโรกาสทรงฉลองพระชนมายุและเพื่อสร้างบุญกุศล
    คุณความดีน้อมอุทิศแด่..พ่อ..ผู้เป็นบุพการี..ผู้ให้กำเนิด
    แก่บุตร-ธิดา ผู้ควรแทนคุณท่าน
        
    จึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรม
    โดยพร้อมเพียงกันเป็นเวลา ๕ วัน ตามกำหนดการดังกล่าว
    โดยมี
พระครูจันทนิภากร(ถวิล จันทะสะโร)
    ประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ)พร้อมด้วยคณะสงฆ์ 
    และกรรมการวัดทุกท่านร่วมกันจัดปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็น
    พระราชกุศลในวันพ่อแห่งชาติในครั้งนี้

  "รักในหลวง  ห่วงลูกหลาน  ช่วยกันต้าน  ยาเสพติด"

 

   กิจกรรมวันพ่อ วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

    ๐  จัดปฏิบัติธรรมเป็นเวลา ๓ วัน ๕ วัน หรือ ๗ วัน เป็นต้นมาทุกๆ ปี
        ตามแต่ปีปฏิทินนั้น ๆ ว่ามีวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกันมากน้อยอย่างไร      
        เพื่อให้สะดวกสำหรับผู้ร่วมปฏิบัติธรรมทุก ๆ ท่าน

   ๐  มีการปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม ฟังพระธรรมบรรยาย
        โดยเริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๔.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น.ของทุกวัน
        ในภาคเช้า  เริ่มเวลา  ๐๔.๐๐ น.  - ๐๖.๐๐ น.
        ในภาคสาย เริ่มเวลา  ๐๙.๐๐ น. - ๑๑.๐๐ น.
        ในช่วงบ่าย เริ่มเวลา  ๑๔.๐๐ น. -  ๑๖.๐๐ น.
        ในภาคค่ำ   เริ่มเวลา  ๑๘.๐๐ น. -  ๒๐.๐๐ น.

   ๐  จัดทำบุญ-ตักบาตร ในเวลา ๐๘.๐๐ น ทุกวันที่มีกิจกรรมปฏิบัติธรรม
        และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ภายในวัดทุกวันที่มีการปฏิบัติธรรม 
        เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บิดา-มารดา บุพการี เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณ

     


   ร่วมบอกบุญ :
      สำหรับท่านที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใส  ตั้งมั่นในบุญกุศล 
      เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
อาหาร น้ำปานะได้ตามกำลังศรัทธา
                                  
   

   ติดต่อร่วมบุญเจ้าภาพได้ที่:
      วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ โทร.๐๕๓-๑๘๔ ๓๒๕
      หรือ โอนปัจจัยร่วมสร้างบุญได้ในนามชื่อบัญชี :   

     ชื่อบัญชี "กองทุนปฏิบัติธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ"
      ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
      บัญชีออมทรัพย์
      สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
      บัญชีเลขที่  369- 2 - 40399 - 0

     ชื่อบัญชี "กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ"
      ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
      บัญชีออมทรัพย์
      สาขาถนนซุปเปอร์ไฮเวย์
      บัญชีเลขที่   369- 2 - 40400 - 8

      ชื่อบัญชี "กองทุนเผยแผ่ธรรม วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ"
      ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
      บัญชีออมทรัพย์
      สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย จ.เชียงราย
      บัญชีเลขที่  537- 0 - 509936


  

อ่านต่อหน้า >>I 1 I 2 I หน้าแรก >>                     

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕, โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com