: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ลงจากป่าูเขา เข้าสู่อาวาส
.

                     
       

 

 

 

 

 


ซึ่งในวันเข้าพรรษา ถือว่าเป็นกรณียกิจพิเศษสำหรับพระภิกษุสงฆ์ที่จะต้องมีการ “อธิษฐานพรรษา”  
ที่ปฏิบัติสืบกันมาโดยที่ พระภิกษุผู้จะเข้าอยู่จำพรรษาจะต้องจั้งจิตอธิฐาน เปล่งวาจาว่าจะขอ
อยู่จำพรรษาในวัด สถานที่ใดสถานที่หนึ่งสถานที่เดียวจน ครบกำหนดถ้วนไตรมาส  ๓  เดือน


สำหรับวิธีปฏิบัติคือ เมื่อเสร็จพิธีที่ควรปฏิบัติในเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว ให้ภิกษุสามเณรทั้งหมด
นั่งคุกเข่าขึ้นพร้อมกัน หันหน้าไป ทางพระพุทธรูปองค์ประธาน แล้วกราบพระ ๓ ครั้ง
จากนั้นพระเถระผู้เป็นประธาน หรือเจ้าอาวาสนำประณมมือตั้งว่า “นโม”  ดังนี้

          “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต; อะระหะโต; สัมมาสัมพุทธัสสะ” (พร้อมกัน  ๓  จบ)

ต่อจากนั้นนำเปล่งวาจา คำอธิษฐานพรรษา ป็นภาษาบาลีว่า

          “อิมัสะมิง  อาวาเส   อิมัง   เตมาสัง   วัสสัง   อุเปมิ ”   หรือ
          “อิมัสะมิง  วิหาเร     อิมัง   เตมาสัง   วัสสัง   อุเปมิ ”


แปลว่า “ข้าพเจ้าขออยู่จำพรรษาตลอด ๓ เดือนในอาวาสนี้ หรือในวิหารนี้”  
โดยกล่าวพร้อมกัน  ๓ จบ เสร็จแล้วจึงกราบพระพร้อมกัน ๓ ครั้ง แล้วจึงนั่งราบพับเพียบกับพื้น
ตามเดิมเป็นอันเสร็จพิธีสงฆ์


๏ ธรรมเนียมราษฎร์

พิธีการปฏิบัติในวันเข้าพรรษาของพุทธศาสนิกชนนั้น สามารถกระทำได้ตั้งแต่ก่อนวันเข้าพรรษา
โดยการไปช่วยเหลือ พระภิกษุสงฆ์ทำความสะอาดเสนาสนะ กุฏิวิหาร หากมีสิ่งใดชำรุดก็จะช่วยกัน
ซ่อมแซม หากมีสิ่งใดชำรุด ก็จะช่วยกันซ่อมแซม เพื่อให้พระภิกษุได้บำเพ็ญศาสนกิจได้อย่างเต็มที่
ในช่วงเข้าพรรษา และเมื่อถึงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนจะ นิยมทำบุญตักบาตรกัน ๓ วัน
คือวันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ำ และวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ และขนมที่นิยมทำกันในวันเข้าพรรษาได้แก่
ขนมเทียน ก่อนวันเข้าพรรษามักมีธรรมเนียมสำหรับอุบาสก อุบาสิกา โดยจะนำเครื่องสักการะ
ไปถวายภิกษุ สามเณรที่ตน เคารพนับถือ เครื่องสักการะนั้นนิยมมีดอกไม้ ธูป เทียน ผ้าอาบน้ำฝน
และเครื่องปัจจัยสี่ เช่น สบู่ แปลงสีฟัน ยาสีฟัน กระดาษชำระ เป็นต้น จัดเป็นสักการะถวายเฉพาะรูป
นอกจากนี้ พุทธศาสนิกชนบางส่วนยังปวารณาต่อพระสงฆ์เพื่อรับเป็นโยมอุปัฏฐากจัดหาเครื่องสักการะ
หรือจัดหาสิ่งที่ขาดเหลือมาถวายให้แก่พระภิกษุ หรือสามเณร ที่ตนเองนับถือ หรือบางรายก็รับอาสา
จัดหาให้กับพระทั้งวัด ในช่วงระยะเวลา ๓ เดือน
         

อ่านต่อหน้า >> 1 I มาฆ I มาฆ I วิสาข I วิสาข I วิสาข I อาสาฬ I อาสาฬ I เข้าพรรษา I เข้าพรรษา I ออกพรรษา l เทโว                     

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com