: : ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่ ..วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
พระครูจันทนิภากร
(หลวงพ่อถวิล จนฺทสโร)
.                      
        กิจกรรมการปฏิบัติธรรม
        วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา   
        วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ 
  
               ๐  วันมาฆบูชา อ่านต่อ>>
               ๐  วันวิสาขบูชา อ่านต่อ>>
               ๐  วันอาสาฬหบูชา อ่านต่อ>>
               ๐  วันเข้าพรรษา อ่านต่อ>>
               ๐  วันออกพรรษา อ่านต่อ>>
                 ๐  วันเทโวโรหนะ อ่านต่อ >>       
               ๐  วันสำคัญอื่น ๆ วันแม่-วันพ่อแห่งชาติ >>

           วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ได้จัดปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นปกติประจำทุกปี
           ร่วม ๒๐ กว่าปีเป็นต้นมา ซึ่งในทุกครั้งจะมีญาติธรรมที่สนใจในการปฏิบัติธรรมได้มาร่วม
           กิจกรรมการปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดกิจกรรมส่วนใหญ่จะจัดประมาณ ๓ - ๕ วัน
           ขึ้นอยู่กับโอกาสและวันหยุดในวันสำคัญนั้น ๆ ซึ่งหากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันไหน
           ที่ตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือ เป็นวันนักขัตฤกษ์ที่หยุดติดต่อกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
           ทางวัดก็จะจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมติดต่อกันเป็นเวลา ๕ วัน

                  จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจในการร่วมปฏิบัติธรรม ถือศีล บวชชีพราหมณ์
                  ได้ร่วมปฏิบัติธรรม สามารถที่จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ทุกวัน และขอรับศีลอุโบสถ
                  ในเวลา ๐๙-๐๐ น. หรือ ๑๗.๐๐ น.ทุกวัน


           ส่วนญาติธรรมที่สนใจการปฏิบัติธรรมเป็นการส่วนตัว หรือมีเวลาเฉพาะบุคคลที่ต้องการ
           ไปปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะส่วนบุคคลก็สามารถที่จะทำได้ โดยติดต่อไปที่วัดโดยตรง หรือ
           หากไปเฉพาะบุคคล ๓ วัน ๕ - ๗ วัน ก็สามารถทำได้โดย
ไปติดต่อที่วัด และจัดเตรียม
           ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นของแต่ละบุคคลไปด้วย ส่วนชุดเครื่องแต่งกายที่จะนำไปใช้เวลา                   
           อยู่ปฏิบัติในวัดนั้นแต่ละบุคคลก็ควรจะจัดเตรียมไปให้พร้อมเป็นของใช้ส่วนตัว ซึ่งชุด
           แต่งกายหากเป็นอุบาสก-ชายก็ให้ใช้เสื้อยืดสีขาวหรือ ผ้าขาวทุกชนิด กางเกงก็ขอให้เป็น
           กางเกงสีขาวที่ลุกนั่งปฏิบัติธรรมสะดวก ส่วนอุบาสิกา-หญิง ก็ควรจะเป็นเสื้อสีขาวหรือชุด
           ปฏิบัติธรรมคล้ายของแม่ชี ส่วนผ้าถุงก็เป็นผ้าถุงสีขาว ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย งามตา
 

 

ทำบุญใส่บาตร
ปฏิบัติธรรมเดินจงกรม
"ลานปฏิบัติธรรม"

          

อ่านต่อหน้า >> 1 I มาฆ I มาฆ I วิสาข I วิสาข I วิสาข I อาสาฬ I อาสาฬ I เข้าพรรษา I เข้าพรรษา I ออกพรรษา lเทโว                          

วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com