ป้ายบอกทางเข้าวัด ปัจจุบันยังคงใช้งานอยู่

: :....ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานปฏิบัติธรรม กับธรรมชาติที่สัปปายะ ป่าไม้ ถ้ำ และภูเขา บนเนื้อที่ ๘๐ ไร่...วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ....
...
.....

 

 

 


        วัดถ้ำพระ

   มุมหนังสือ
มุม...
.....หนัง
..........สือ
มุมหนังสือ

      วัดถ้ำพระ
         
ที่มา - ที่ไป

จากการที่พระเดชพระคุณ พระครูจันทนิภากร (หลวงพ่อถวิล จันทะสะโร) พระวิปัสสนาจารย์
วัถถ้ำพระบำเพ็ญบุญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ท่านได้เมตตารับเป็นพระวิปัสสนาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น
ให้กับผู้ที่สนใจใฝ่ในศีลในธรรม ของหน่วยงานเว็บไซต์พุทธะดอทคอม (www.phuttha.com)
ณ อาคารมาลีนนท์ ถนนพระราม ๔ คลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มครั้งที่ ๑ ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์-กรกฏาคม ๕๒
เดือนละ ๑-๒ ครั้ง รวมทั้งหมด ๖ ครั้ง และครั้งที่ ๒ ในปี ๒๕๕๓ เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน
(ยกเว้นเดือนที่มีเหตุการณ์ทางการเมือง) รวมทั้งสิ้น ๑๒ ครั้ง

หนังสือเหล่านี้จึงได้บังเกิดขึ้นมา โดยความตั้งใจของหลวงพ่อท่าน ทั้งนี้เพราะ
ในการสอนวิปัสนากรรมฐานของท่าน มุ่งเน้นไปในเรื่องของ มหาสติปัฏฐาน ๔ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งก็เป็นที่มาของ
หนังสือเหล่านี้ ดังนั้นท่านจึงได้เมตตาให้นำเทปบรรยายที่ท่านได้บรรยายไว้ถอดเสียงธรรมบรรยายออกมา
เป็นตัวอักษรปรากฏอยู่ในหนังสือเหล่านี้ และจะมีเล่มอื่น ๆ ตามมาอีกตั้งแต่ต้นจนครบ ๑๒ ครั้ง
และหากเป็นไปได้ก็จะนำทั้งหมดมารวมเป็นเล่มใหญ่
เพื่อทำไว้แจกจ่ายเป็นธรรมทานให้สาธุชนได้อ่านเพื่อเป็นแนวทางในการ
ฝึกสติ ฝึกสมาธิ ฝึกปัญญากตเวทิตา...บูชาธรรม...โดย

คุณประชุม มาลีนนท์
คุณสกลศรี มาลีนนท์
คุณจิราวัฒน์ มาลีนนท์
คุณนบชุลี มาลีนนท์
ดร.วิบูลย์ แสงวีระพันธุ์ศิริ
คุณประพงษ์ สุทธาวาศ
คุณธวัฒน์ชัย ศุภผลศิริ
เว็บไซต์ พุทธะดอทคอม (www.phuttha.com)

  "สมบัติที่หาได้ยาก"
ภายในเล่มประกอบด้วย
๐ ศีล ๕
๐ มหาทาน ๕
๐ พุทธพจน์
๐ สมถกัมมัฏฐาน หรือสมาธิจิต
๐ เรื่องของสมาธิจิต
๐ วิปัสสนา คือ อะไร
๐ ก่อนการทำวิปัสสนา
๐ ทวารทั้ง ๖
๐ รูปที่จะนำมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนา
    มี ๖ ชนิด
๐ รูปนามทางทวารทั้ง ๖
       
  "การเข้าถึงพระรัตนตรัย"
ภายในเล่มประกอบด้วย
๐ การเข้าถึงพระรัตนตรัย
    -  เราจะเข้าถึงอย่างไรดี
    -  การเข้าถึงพุทธรัตนะ
    -  การเข้าถึงธรรมรัตนะ
    -  การเข้าถึงสังฆรัตนะ
๐ พระไตรลักษณ์
    - อนิจัง
    - ทุกขัง
    - อนัตตา
๐ ประวัติพระวิปัสสนาจารย์
     
  "เที่ยวทั่วไทยให้ถึงธรรม"
แนะนำ ๕๐ สถานปฏิบัติธรรม
ทั่วประเทศไทย
โดย ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) และหอจดหมายเหตุ พุทธทาสอินทปัญ
โญ ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี ของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ เริ่ม เปิดดำเนินการสวนโมกข์กรุงเทพ หรือ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ในชุดโครงการออมบุญ อุ่นใจ เที่ยวไทย
ให้ถึงธรรม โดยความเอื้อเฟื้อยิ่งของ 50 สถานปฏิบัติธรรม ทั่วประเทศที่ ททท.
เลือกสรรมาแนะนำให้สำหรับผู้ใฝ่หา สถานที่ปฏิบัติธรรมในแต่ละภาค
ของประเทศไทย...โดย ททท.สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๔

 

 


วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ ประจำจังหวัดเชียงราย  :  ศูนย์พัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมประจำจังหวัดเชียงราย
๓๙๕ หมู่ ๑๑ ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๕๐ โทรศัพท์ (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕ โทรสาร (๐๕๓)๑๘๔ ๓๒๕

website : www.watthumpra.com / www.watthampra.com             email : info@watthumpra.com / watthampra@hotmail.com